23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 020-043687
Offentliggjort
29.01.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/19ca72f0-3cd8-41e1-b5a4-e630a852d6ea/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus (AVA)

Vindere

Valgt firma

(15.04.2019)
Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev

Opdateringer

Rettelse
(12.03.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 08-03-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 15-03-2019
Time: 12:00

Orginal
(15.04.2019)

Tømning af containere fra sorteringsgårde i Aarhus Kommune


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus (AVA)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus (AVA)
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/19ca72f0-3cd8-41e1-b5a4-e630a852d6ea/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/19ca72f0-3cd8-41e1-b5a4-e630a852d6ea/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/19ca72f0-3cd8-41e1-b5a4-e630a852d6ea/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/19ca72f0-3cd8-41e1-b5a4-e630a852d6ea/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Tømning af containere fra sorteringsgårde i Aarhus Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omhandler tømning af containere fra Aarhus Kommunes sorteringsgårde.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90511000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omhandler tømning af containere fra Aarhus Kommunes sorteringsgårde. En sorteringsgård er defineret som en større bebyggelse, boligforening eller en kommunal institution/kommunal virksomhed, der har etableret containerløsninger til opsamling af de i kontrakten omfattede affaldstyper. Der er etableret ca. 380 sorteringsgårde i Aarhus Kommune. De indsamlede affaldstyper afleveres efterfølgende på modtageanlæg. Opgaven omfatter endvidere, at transportøren udlejer containere til sorteringsgårdene.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 12 måneder, således at den senest udløber den 31.10.2025 uden yderligere opsigelse. Senest den 1.4.2024 beslutter AVA, om aftalen skal forlænges og i givet fald i hvor lang tid.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Transportøren skal angive omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår transportørens virksomhed blev etableret/opstartet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav: AVA accepterer kun tilbud fra transportører, som i hvert af de 2 senest afsluttede regnskabsår har en:

- Årlig omsætning på minimum 8 000 000 DKK ekskl. moms,

- Positiv egenkapital,

- Soliditetsgrad på minimum 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Transportøren skal fremsende en referenceliste med mindst 3 og maksimalt 5 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med tømning af containere udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Referencelisten skal angive kundenavn, kontaktperson hos kunden samt hvilken type affald, der er indsamlet. Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/kontrakter, eller dele af op-gaver/kontrakter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, kan indgå i evalueringen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at transportøren har 3 sammenlignelige referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsstillelse, bodsbestemmelser samt følgende klausuler: klausul om etik og socialt ansvar, uddannelsesklausul samt klausul om arbejdsvilkår.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/03/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

De bydende vil ikke få adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/01/2019

Send til en kollega

0.109