23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 018-039541
Offentliggjort
25.01.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.02.2019 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=229221&B=DSB

Udbyder

DSB

Opdateringer

Annullering
(16.04.2019)

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål (seneste fremsendelse 11.2.2019, inden kl. 12:00) til prækvalifikationen via spørgsmål / svar funktionen i EU-Supply. Spørgsmålene i anonymiseret form samt DSB’s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-Supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;
2) DSB har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD (European Single Procurement Document) i EU-Supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt eESPD, som eksporteres og returneres til DSB som en xml-fil via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæringer, hvis relevant;
3) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal eESPD udfyldes og uploades for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og professionelle formåen, skal eESPD også udfyldes og uploades for de støttende enheder med relevante oplysninger om Økonomisk og financiel kapacitet og Teknisk og faglig kapacitet;
4) eESPD’et er uploadet som xml-fil i EU-Supply. Filen kan kun åbnes og udfyldes af ansøger via eESPD-hjemmesiden ved hjælp af funktionen ”Importer”. DSB henviser ansøger til at følge retningslinjerne fra KFST påhttps://www.bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdfnår eESPD skal udfyldes
5) Inden tildeling af kontrakt skal den ansøger, som DSB har til hensigt at tildele kontrakten, fremsende dokumentation for påvisning på at ansøger ikke befinder sig i de obligatoriske udelukkelsesgrunde som angivet i del 135 (1) og (3) i Udbudsloven, jævnfør del 153 i Udbudsloven. Oplysningerne skal fremsendes inden for en passende frist angivet af DSB på mindst to og en halv uge (18 kalenderdage) beregnet fra modtagelse af forespørgslen. DSB anbefaler ansøger at sikre at disse oplysninger kan erlægges inden for den angivne frist;
6) En økonomisk operatør må kun fremsende en ansøgning for deltagelse. ’Økonomisk operatør’ defineres som en enkelt økonomisk operatør eller en gruppe af økonomisk aktører (konsortium). Yderligere må 2 eller flere økonomiske aktører som del af samme juridiske gruppe ikke fremsende mere end en ansøgning for deltagelse, med mindre den økonomiske aktør kan påvise at deres deltagelse i udbudsprocessen er og fortsættende vil være autonom og uafhængig. ’Den samme juridiske gruppe’ defineres ved at enhederne er dækket under Direktiv 2013/34/EU art. 22 (1). Det samme er gældende hvis en økonomisk aktør deltager i mere end én ansøgning for prækvalifikation, f.eks. alene og i et konsortium, alene og som støtteenhed, eller i et konsortium og som en støtteenhed. DSB vil anmode sådanne ansøgere om yderligere oplysninger, hvor relevant, for verificering af at disses deltagelse i udbudsprocessen er og fortsat vil være autonom og uafhængig. Hvis dette ikke kan verificeres, tager DSB ikke denne ansøgning i betragtning. Samme princip er gældende hvis denne situation opstår under udbudsproceduren;
7) Ansøgeres omkostninger i forbindelse med anmodning om prækvalifikation er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;
8) Angående del II.1.5) og II.2.6). Værdien angivet i del II.1.5) og II.2.6) er et estimat angivet udelukkende for at give interesserede ansøgere indtryk af omfanget af indhold under kontrakten;
9) DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af INDO1 (indledende tilbud).

Etablering af tagadgang, totalentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
DSB
25 05 00 53
Telegade 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Mette Thomsen
Telefon: +45 24680195
E-mail: metth@dsb.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=229221&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=229221&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Etablering af Tagadgang, Totalentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser

 

Sagsnr.: S202928 - K203985
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34951000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende byggesag vedrører etablering af tagadgang i bygning OBV017 spor 3, inkl. ny kran samt bygningsændringer i denne forbindelse, demontage og nedtagning af eksisterende traverskran, samt demontage og omlægning af el og VVS installationer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Otto Busses Vej, DK-2450 København SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende byggesag vedrører etablering af tagadgang i bygning OBV017 spor 3, inkl. ny kran samt bygningsændringer i denne forbindelse, demontage og nedtagning af eksisterende traverskran, samt demontage og omlægning af el og VVS installationer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 5
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i afsnit III.1.2, vil DSB udvælge op til 3 ansøgere på baggrund af en evaluering af ansøgernes referencer, jf. III.1.3. De udvalgte ansøgere vil være de ansøgere, som dokumenterer de mest relevante referencer sammenlignet med beskrivelsen i II.2.4 for såvidt angår dokumenteret erfaring med etablering af tagadgange ved spor.

Jo mere sammenlignelige referencerne er med det udbudte projekt, jo mere relevante vil referencerne blive evalueret.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD’ets xml-fil skal uploades på EU-Supply. Se nærmere omdette i punkt III.1.1) og VI.3. Såfremt ansøgere baserer sig på en anden virksomheds økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring (DSBs paradigme skal anvendes). Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontakten som et bilag.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vise, at ansøger er økonomisk robust og dermed egnet til at opfylde kontrakten.

Ansøger skal derfor udfylde ESPD’ets del IV, afsnit B, som indeholder oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal og årlige omsætning, som angivet nedenfor.

Minimumskrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

(a) en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 8 000 000,00 DKK inden for de seneste 3 finansielle år;

(b) årligt resultat > 0;

(c) egenkapital > 0.

Alle tal som et gennemsnit over 3 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udføre kontrakten.

Ansøger skal indsende maks. 3 referencer på lignende projekter. Med lignende projekter forstås etablering af tagadgange / arbejdsplatforme for tog.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

Beskrivelse af projektet.

Total kontraktværdi for det samlede projekt i DKK ekskl. moms.

Start og sluttidspunktet for det relevante projekt.

Navn på bygherre / kunde.

DSB har valgt kun at tillade referencer for etablering af tagadgange for tog der er udført inden for de seneste 10 år fra frist for fremsendelse af ansøgning for prækvalifikation. Alle referencer erlagt af ansøger skal være oplistet i ESPD af ansøger eller konsortium. Ansøger skal også levere en beskrivelse af referencerne i et separat dokument, og ESPD dokumentet skal indeholde en liste over navne på referencerne.

Hver reference må ikke overstige 3 A4 sider. DSB vil se bort fra sider ud over dette antal.

Hvis der leveres flere end 3 referencer vil DSB:

Tage de første 3 referencer oplistet i ESPD af ansøger i betragtning.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i UBL § § 135 og 136. Medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelser til at repræsentere disse medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL § 135, stk.1. Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD’ets del III, afsnit A og B.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Sikkerhedsstillelse iht. ABT93, paragraf 6.

Sikkerheden kræves stillet på Erhvervs- og Byggestyrelsens blanket for entreprenørgaranti, mærket »EBST 352A«. Kopi af blanketten findes som bilag 1 til Byggesagsbeskrivelsen.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Betalingsbetingelser iht. ABT93 § 22, stk. 1. – Fravigelse: Betalingsfristen er netto 60 kalenderdage.

Betalingsbetingelserne er ikke til forhandling.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx. Et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen. Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgningers ansøgning om prækvalifikation. Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og/eller tekniske kapacitet, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidariske. Støtteerklæringen skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Ansøger skal anvende den skabelon for erklæring, som er uploadet i EU-Supply.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten baseres på følgende betingelser:

— FABT93 Fravigelser og udfyldninger til FABT93, Kapitel 3, Byggesagsbeskrivelse,

— Bilag Byggesagsbeskrivelse:

— DSB’s Generelle Krav og Etiske Regler,

— DSB’s Betingelser for levering af ydelser, materialer og rullende materiel (såvel materiel

Til passagerbefordring som til vedligehold af infrastruktur), hvori jernbanesikkerhed

Indgår,

— Elektronisk fakturering til DSB – sådan gør du.

Betingelserne er ikke til forhandling.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/02/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål (seneste fremsendelse 11.2.2019, inden kl. 12:00) til prækvalifikationen via spørgsmål / svar funktionen i EU-Supply. Spørgsmålene i anonymiseret form samt DSB’s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-Supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2) DSB har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD (European Single Procurement Document) i EU-Supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt eESPD, som eksporteres og returneres til DSB som en xml-fil via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæringer, hvis relevant;

3) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal eESPD udfyldes og uploades for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og professionelle formåen, skal eESPD også udfyldes og uploades for de støttende enheder med relevante oplysninger om Økonomisk og financiel kapacitet og Teknisk og faglig kapacitet;

4) eESPD’et er uploadet som xml-fil i EU-Supply. Filen kan kun åbnes og udfyldes af ansøger via eESPD-hjemmesiden ved hjælp af funktionen ”Importer”. DSB henviser ansøger til at følge retningslinjerne fra KFST på https://www.bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdfnår eESPD skal udfyldes;

5) Inden tildeling af kontrakt skal den ansøger, som DSB har til hensigt at tildele kontrakten, fremsende dokumentation for påvisning på at ansøger ikke befinder sig i de obligatoriske udelukkelsesgrunde som angivet i del 135 (1) og (3) i Udbudsloven, jævnfør del 153 i Udbudsloven. Oplysningerne skal fremsendes inden for en passende frist angivet af DSB på mindst to og en halv uge (18 kalenderdage) beregnet fra modtagelse af forespørgslen. DSB anbefaler ansøger at sikre at disse oplysninger kan erlægges inden for den angivne frist;

6) En økonomisk operatør må kun fremsende en ansøgning for deltagelse. ’Økonomisk operatør’ defineres som en enkelt økonomisk operatør eller en gruppe af økonomisk aktører (konsortium). Yderligere må to eller flere økonomiske aktører som del af samme juridiske gruppe ikke fremsende mere end en ansøgning for deltagelse, med mindre den økonomiske aktør kan påvise at deres deltagelse i udbudsprocessen er og fortsættende vil være autonom og uafhængig. ’Den samme juridiske gruppe’ defineres ved at enhederne er dækket under Direktiv 2013/34/EU art. 22 (1). Det samme er gældende hvis en økonomisk aktør deltager i mere end én ansøgning for prækvalifikation, f.eks. alene og i et konsortium, alene og som støtteenhed, eller i et konsortium og som en støtteenhed. DSB vil anmode sådanne ansøgere om yderligere oplysninger, hvor relevant, for verificering af at disses deltagelse i udbudsprocessen er og fortsat vil være autonom og uafhængig. Hvis dette ikke kan verificeres, tager DSB ikke denne ansøgning i betragtning. Samme princip er gældende hvis denne situation opstår under udbudsproceduren;

7) Ansøgeres omkostninger i forbindelse med anmodning om prækvalifikation er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;

8) Angående del II.1.5) og II.2.6). Værdien angivet i del II.1.5) og II.2.6) er et estimat angivet udelukkende for at give interesserede ansøgere indtryk af omfanget af indhold under kontrakten;

9) DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af INDO1 (indledende tilbud).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/01/2019

Send til en kollega

0.126