23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 010-020304
Offentliggjort
15.01.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
29.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://permalink.mercell.com/97946556.aspx

Udbyder

Eniig Forsyning A/S

Smedearbejde i forbindelse med anlæg af fjernvarmeledninger


Eniig Forsyning A/S

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – forsyningsvirksomhed

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Eniig Forsyning A/S
34042462
Tietgensvej 4
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
Telefon: +45 70151560
E-mail: stely@eniig.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/97946556.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://eniig.dk/

I.1) Navn og adresser
Eniig Varme A/S
25809807
Industrivej 9B
Herning
7400
Danmark
E-mail: stely@eniig.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/97946556.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://eniig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://permalink.mercell.com/97946556.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-Udbud af Smedearbejde i forbindelse med anlæg af fjernvarmeledninger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71550000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver har behov for anskaffelse af smedearbejde i forbindelse med Ny udstykninger samt til Mindre smedearbejde i forbindelse med etablering af nye stikledninger, ændring af eksisterende stikledninger samt brønde- og ledningsreparationer.

Udbuddet gennemføres af Eniig Forsyning A/S som også er den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførsel.

Rammeaftalerne indgås af Eniig Forsyning A/S tillige på vegne af Eniig Varme A/S. Eniig Forsyning A/S er aftalekoordinator for Rammeaftalerne, hvorfor al kontakt vedrørende Rammeaftalerne skal ske via Eniig Forsyning A/S, medmindre andet fremgår af Rammeaftalerne.

Tryk her https://permalink.mercell.com/97041027.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for anskaffelse af smedearbejde i forbindelse med Ny udstykninger samt til Mindre smedearbejde i forbindelse med etablering af nye stikledninger, ændring af eksisterende stikledninger samt brønde- og ledningsreparationer.

Ny udstykninger: Der forventes ca. 8 -12 ny udstykninger med ca. 10-30 boliger pr. udstykning pr. år.

Mindre smedearbejde: Der forventes ca. 200-250 nye stikledninger pr. år, og ca. 50 opgaver pr. år herunder bl.a. ledningsbrud, udskiftning af ventilbrønde, eftersyn af ventilbrønde, div. reparationer, mv.

Der vil blive indgået en Rammeaftale med 3 leverandører.

Der vil blive gennemført miniudbud ved genåbning af konkurrence på smedearbejde i forbindelse med Ny udstykninger. Antallet af miniudbud kan variere i det enkelte år, men der forventes i gennemsnit gennemført 8 miniudbud pr. år. Miniudbud fremsendes til alle 3 Tilbudsgivere med rimelig frist for afgivelse af Tilbud set i forhold til den udbudte opgave. Proceduren for gennemførelse af miniudbud fremgår af vedlagt udkast til miniudbudsmateriale.

Mindre smedearbejde vil blive tildelt den af de 3 leverandører, der afgiver det samlet set økonomiske mest fordelagtige Tilbud ved tilbudsafgivelse jf. pkt. 13.

Yderlig beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 15/04/2019
Slut: 14/03/2020
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Rammeaftalen kan forlænges: Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen på uændret vilkår med op til 12 måneder med udløb den 14.3.2021, og hvis denne option benyttes, kan Ordregiver, forlænge Aftalen på uændret vilkår med yderligere op til 12 måneder med udløb den 14.3.2022.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøger skal oplyse følgende til økonomisk og finansiel kapacitet: Samlet årsomsætning, Egenkapital og Soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Ansøger skal desuden oplyse forsikret beløb i ansøgers gyldige erhvervsansvarsforsikring. Mindstekrav til Ansøgers opfyldelse af økonomisk og finansiel kapacitet fremgår af udbudsbetingelserne. Ansøger skal oplyse følgende til teknisk og faglig kapacitet: Svejsecertifikat: Oplysning om antal ansatte medarbejdere med gyldigt svejsecertifikat iht. DS EN ISO 9606 1 eller tilsvarende. Referencer: Ansøgers betydeligste leverancer af lignende Smedearbejde, jf. beskrivelsen Bilag 1 Arbejdsbetingelser Smedearbejde.Oplysninger pr. reference: Årstal eller periode for udførelse af Smedearbejde, Beskrivelse af Smede- og muffearbejde, herunder omfang pr.år, samt modtager af Smedearbejde. Ansøger kan maksimalt angive fem 5 referencer. Mindstekrav til Ansøgers opfyldelse af teknisk og faglig kapacitet fremgår af udbudsbetingelserne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

 

Der forventes prækvalificeret 5 til 8 leverandører. Såfremt flere end 5 til 8 ansøgere opfylder Ordregivers krav til egnethed, udvælger Ordregiver de 5 til 8 ansøgere, som på baggrund af mest relevante referencer vurderes bedst egnede til at levere den udbudte Ydelse. I udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de største og mest relevante referencer i forhold til erfaring med udførelse af smedearbejde i forbindelse med fjernvarmerør og komponenter.

 

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 29/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure. Der skal oplyses navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbek. § 10 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,2 og 5, jf. implementeringsbek. § 10 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for Ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive Tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III og IV skal afgives for hver deltager. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være den samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er anmodningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III og del IV. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Såfremt den økonomiske aktør har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III,og del IV. Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres Tilbud. Baserer en Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal Ansøgeren vedlægge en støtteerklæring (Bilag C til Udbudsbetingelserne) eller anden dokumentation, der godtgør, at Ansøgeren faktisk råder over den nødvendige kapacitet. Ansøgning skal afleveres elektronisk på Mercell A/S. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der med fordel kan anvendes browseren Chrome. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og Tilbud inklusive bilag afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk, kan afleveres på engelsk eller tysk. For at modtage yderligere information om dette udbud og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation skal ansøgere registrere sig på Mercell A/S. Der forventes afholdt 1 forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Rammeaftalerne på baggrund af det Foreløbige Tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2019

Send til en kollega

0.1