23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 008-013333
Offentliggjort
11.01.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Spørgsmål

Addresse
Wissenberg A/S
Hejrevej 26
2400 København NV
Kontaktperson: Peter Kohler
E-mail: pko@wissenberg.dk

Anmodning om deltagelse

Til
14.02.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kzqqqufbtd

Udbyder

Vridsløselille Andelsboligforening afd. 66

Vridsløselille Andelsboligforening afd. 66 og 67


Vridsløselille Andelsboligforening afd. 66

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vridsløselille Andelsboligforening afd. 66
65167328
Stationsparken 37
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Peter Føhrby Nybom
Telefon: +45 88180880
E-mail: pfn@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk

I.1) Navn og adresser
Vridsløselille Andelsboligforening afd. 67
65167328
Stationsparken 37
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Peter Føhrby Nybom
Telefon: +45 88180880
E-mail: pfn@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kzqqqufbtd
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Wissenberg A/S
Hejrevej 26
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Peter Kohler
E-mail: pko@wissenberg.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.wissenberg.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kzqqqufbtd
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vridsløselille Andelsboligforening afd. 66 og 67

 

Sagsnr.: 6603 og 6703
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud af renoveringen af gårdhusene følger en overordnet helhedsplan (www.masterplansyd.dk), som renoveringen er en del af.

Nærværende udbud omfatter en gennemgribende renovering af 503 gårdhuse i Vridsløselille Andelsboligforening, afd. 66 og 67, i daglig tale kaldet VA4 Nord og VA4 Syd - 227 stk. i VA4 Nord og 276 stk. i VA4 Syd. Af dem er 212 gårdhuse på 93 m2, mens 15 gårdhuse er på 108 m2 i VA4 Nord. I VA4 Syd er der 205 gårdhuse på 93 m2, 43 gårdhuse er på 108 m2 og 28 stk. er parterrehuse på 144 m2.

Opgaven udbydes som to sideordnede udbud (udbudspakker), men som ét samlet udbud i hovedentreprise.

De prækvalificerede tilbudsgivere er forpligtede til at afgive tilbud på begge udbudspakker.

Der indgås to hovedentreprisekontrakter, en for hver afdeling.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45300000
45400000
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

2620 Albertslund, Duens Kvt., Hanens Kvt., Spættens Kvt., Ørnens Kvt., Svanens Kvt., Ravnens Kvt., Uglens Kvt., Vægtens Kvt., Nøglens Kvt., Ankerets Kvt. og Hjulets Kvt.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det er valgt at udbyde opgaven for de 2 afdelinger, afd. 66 og afd. 67 som ét samlet udbud i hovedentreprise, men med 2 kontrakter (én kontrakt med Vridsløselille Andelsboligforening afd. 66 og én kontrakt med Vridsløselille Andelsboligforening afd. 67).

Opgaven udbydes som 2 sideordnede udbud (udbudspakker). Sideordnet udbud er en betegnelse for gennemførelse af flere udbud på én gang, dvs. i en og samme udbudsrunde.

Der skal afgives tilbud på begge sideordnede udbud.

Udbudspakkerne er sammensat således, at langt de fleste af Landsbyggefondens basisløsninger indgår som grundløsning i begge pakker. I udbudspakkerne indgår således væsentlige gentagelser, da udbudspakkerne er opbygget på grundlag af Landsbyggefondens basisrenovering (skema A).

Der vil være en udvidet vedståelsesfrist ift. AB18 §5 stk. 5, grundet afklaring af bevillingsmæssige forhold.

Renoveringen sker på grundlag af 2 prøvehuse, som demonstrerer mulige tekniske løsninger, som har dannet grundlag for planlægningen af fuldskalarenoveringen.

Boligafdelingerne har indgået en totalrådgivningsaftale med Wissenberg A/S, der har tegnestuen Vandkunsten som underrådgiver.

Tilvalg: Beboerne har mulighed for at foretage individuelle tilvalg, så som alternative indretningsvarianter af boliger eller opgradering af køkkenet mod ekstra betaling. Disse tilvalg håndteres økonomisk og administrativt af bygherren/totalrådgiveren i samarbejde med hovedentreprenøren, forventeligt ved hjælp af e-supplies. I udbudsmaterialet er disse tilvalg angivet som ”Tilvalg” (”TV” i separat tilbudsliste).

Optioner: Der indgår en række optioner som udskiftning af kloakledninger udenfor gårdhusene, efterisolering af tag, indv. trappe og flisebelægninger i stiarealer.

Der skal afgives pris på alle tilvalg og optioner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt ordregiver modtager ansøgninger fra mere end 3 egnede ansøgere, vil ordregiver vælge de ansøgere, der har den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført inden for 5 år fra ansøgningsfristens udløb.

Ved relevant erfaring med sammenlignelige projekter forstås følgende:

a) Erfaring med udførelse af renoveringsopgaver i hoved- eller storentreprise,

b) Erfaring med renovering af almene boligområder, der minder om den udbudte opgave i forhold til størrelsen af entreprisesum, omfang, karakter og afleveringsprocedure. Hvis ansøgers referencer angår blandet bebyggelse, foretages vurderingen for den del af bebyggelsen, der er boligbyggeri.

c) Erfaring med både genhusning og håndtering af beboere, samt med håndtering beboere, der stadig er bosiddende i området, mens renoveringsarbejderne udføres.

Kriterierne a) – c) vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

Fremsendte referencer skal være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Adresse for byggeriet;

3) Udførelsestidspunkt;

4) Entrepriseform;

5) Entreprisesum ekskl. moms;

6) Kort projektbeskrivelse, herunder størrelse på opgaven i bruttoetageareal;

7) Entreprenørens rolle og ansvar i projektet;

8) Oplysning om genhusning.

Ordregiver ser gerne, at der ikke angives/fremsendes flere end 5 referencer, og at hver reference maksimalt fylder 2 A4-sider.

Hvis ansøgeren indsender mere end 5 referencer i alt, vil ordregiver kun tage de første 5 referencer i betragtning.

Ansøger kan ud over at udfylde del IV, C i ESPD’et vælge at vedlægge referencer i et særskilt bilag til ESPD’et.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se tekst under pkt. II.2.4 samt præcisering i udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere må yderligere ikke være omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven jf. udbudsbetingelserne:

- § 137, stk. 1, nr. 1,

- § 137, stk. 1, nr. 2,

- § 137, stk. 1, nr. 3,

- § 137, stk. 1, nr. 4, og

- § 137, stk. 1, nr. 6.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøgers nettoomsætning for det seneste afsluttede regnskabsår skal være mindst 250 000 000 DKK,

- Ansøgers egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår skal være mindst 50 000 000 DKK.

Begge krav skal være opfyldt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- ansøger skal have mindst én reference, der vedrører renovering i hoved- eller storentreprise. Referencen skal have en entreprisesum på mindst 200 000 000 DKK ekskl. moms,

- ansøger skal have mindst én reference, der vedrører renovering med genhusning af beboere under renoveringen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der stilles krav om arbejdsklausul og praktikanter.

BL – Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri har indgået en partnerskabsaftale om etableringen af praktikpladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag for beboere i boligorganisationens afdelinger i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejder i almene boligområder.

Ordregiver ser gerne, at der etableres et partnerskab med den vindende entreprenør.

Entreprenøren er derfor senest 12 uger efter kontraktindgåelse forpligtet til at deltage i et indledende møde med bygherren om muligheden for at etablere praktikpladser og midlertidige jobfunktioner i forbindelse med entreprisen.

En nærmere beskrivelse af aftalen kan læses på: http://bl.dk/byggeri-energi-og-klima/praktikpladsindsats/frivillige-partnerskaber-i-udbud/

Hvis ansøger indgår i en sammenslutning (f.eks. et konsortium), skal indsendes en erklæring om fælles befuldmægtiget, hvor sammenslutningen erklærer at hæfte solidarisk.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/02/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/02/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Byggeopgaverne udbydes med krav om, at tilbudsgiverne afgiver sideordnede tilbud på udbudspakke 1 og 2. Se nærmere udbudsbetingelsernes pkt. 2 og pkt. 4 nedenfor.

Der skal afgives tilbud på begge sideordnede udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2019

Send til en kollega

0.113