23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 247-571811
Offentliggjort
02.01.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
22.01.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://erikarkitekter.ajoursystem.dk/tender

Udbyder

Viborg Kommune

Vindere

Valgt arkitektteam

(23.05.2019)
Arkitema Architects og Sloth Møller

Overlund rykker sammen - Ny Overlund Skole


Viborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
Kontaktpunkt(er): ERIK Arkitekter
Att: Gitte Frederiksen Kjølby
8800 Viborg
Danmark
Telefon: +45 89992232
Mailadresse: gfk@erik.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.viborg.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Uddannelse
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Overlund rykker sammen - Ny Overlund Skole
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Mødeaktivitet med bygherre og brugere afholdes på Overlund Skole eller Viborg Rådhus. Udførelsesfasen vil naturligt have byggeriets adresse i Overlund som udgangspunkt. Øvrig projektering kan finde sted på rådgivers tegnestue(r).
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med nybygning af en folkeskole/lokalt kulturcenter, i alt ca 10 400 kvm samt udearealer. Det lokale foreningsliv er en stor part i projektet, der således også omfatter idrætsfaciliteter i både inde- og uderum. Nærværende udbud gennemføres som et totalrådgiverudbud / arkitektkonkurrence, hvorigennem forslag og samarbejdspartner udpeges. Projektet gennemgår herefter i samarbejde med bygherre/brugere en projektering jvf Danske Ark/FRI YB18, hvorefter projektet udbydes i fagentreprise. Under udførelsen varetager totalrådgiver byggeledelsen og fagtilsyn. For en mere detaljeret beskrivelse af ydelser henvises til udbudsmaterialet.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Rådgivningen omfatter en option på udvidelse af projektet med yderligere idrætsfaciliteter, ca 600 - 1 500 kvm, afhængig af supplerende finansiering. Optionen kan tiltrædes af bygherre frem til godkendt dispositionsforslag.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.6.2019. Færdiggørelse 31.12.2022

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Ansøgere skal udgøre et samlet team af arkitekt, ingeniør, landskabsarkitekt og evt. supplerende rådgivere/konsulenter.
Der vil i udvælgelsen ved prækvalifikationen blive set positivt på, at teams kan omfatte mindre/nyere tegnestuer for at sikre en bredde i besvarelser af udbuddet - men det er ikke et krav.
Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen i henhold til punkt III.2.2 og punkt III.2.3. (fx. en underrådgiver), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring). Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest ved kontraktindgåelse.
Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse.
Går flere ansøgere sammen i et konsortium for at opfylde minimumskrav, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Projektets byggeprogram er baseret på den nuværende kommunale bevilling. Gennem fondsansøgninger er det tænkeligt, at projektets økonomiske ramme vil øges, og at projektet under forslagsfaserne evt. vil skulle tilrettes hertil.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Den økonomiske aktør skal i relation til økonomisk og finansiel kapacitet udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD´et
a) Samlet årsomsætning:
- Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive årsomsætningen for de tilgængelige disponible regnskabsår.
b) Finansielle nøgletal:
- Under dette punkt i ESPD´et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 regnskabsår.
Soliditetsgraden skal fremgå af boksen "Nøgletal".
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ad. a) Ansøgerens samlede årsomsætning skal være på mindst 10 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx. et konsortium), skal de i fællesskab opfylde dette krav.
Ad. b) Ansøgerens soliditetsgrad skal være minimum 13% de seneste 3 regnskabsår.
Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører, fx. et konsortium eller hvis man baserer sig på andres økonomiske formåen, skal samtlige deltagere opfylde kravet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Den økonomiske aktør skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD´et.
Det ønskes, at ESPD´et vedlægges 2 A4 side med en generel introduktion til teamet og dets parter, interne organisering og overordnede rollefordeling. Det ønskes at der vedlægges illustrerede referenceark for tilsvarende projekter. Med "Tilsvarende" menes: Skole/fritids/kulturbyggerier over 40 000 000. Totalrådgivning incl byggeledelse i komplekse projekter over 50 000 000. Projekter med omfattende og bred brugerinddragelse i forslagsfasen på skole/fritids/kulturområdet. Projekter med DGNB certificering og bæredygtige projekter hvor der er arbejdet med bæredygtige processer og involvering af brugere, samt synlige bæredygtighedstiltag der anvendes i bygningens daglige brug.
Det skal for alle referencer præciseres, hvilke rådgiverydelser referencen omfatter. Referencer skal angive kontaktperson ved bygherre/kunde incl kontaktinformationer (tlf og Email). Referenceark må maks fylde 1 A4/stk. Der må for det samlede team maks. indsendes 15 referencer. Referencer her ud over vil ikke blive taget i betragtning. Referencer må maks være 5 år gamle.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der er ikke fastsat minimumskrav. Referencerne vil ud fra en helhedsbetragtning blive vurderet i fht opgavens indhold.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling) nej
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt der er flere egnede ansøgere end 5, vil der blandt de ansøgere, der opfylder økonomiske minimumskrav blive udvalgt 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe en optimal konkurrence har de bedste referencer ud fra en helhedsbetragtning jvf III.2.3.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: ja
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion: Ansøgning prækvalifikation skal afleveres på platformen Ajour, hvor det samlede udbudsmateriale kan findes. ESPD til udfyldelse vil blive lagt på platformen så snart der modtages et udbudsnummer fra EU.
Aflevering af tilbud/forslag vil ligeledes ske på Ajour samt ved fysisk aflevering af tegninger.
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
22.1.2019 - 10:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
5.2.2019
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan tilgås på adressen: https://erikarkitekter.ajoursystem.dk/tender Til højre på siden skal man oprette sig som bruger, hvorefter man har adgang til at hente udbudsmaterialet.

Ansøgninger skal uploades på Ajour inden for den givne tidsfrist i form af én sammenhængende PDF fil.
Udfyldelse af ESPD:
Ansøgeren skal udfylde og uploade ESPD´et (Det fælles europæiske udbudsdokument).

Ansøgeren skal downloade ESPD´et (Xml-fil) i RIB. Xml filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge. "Jeg er en økonomisk aktør", og dernæst importere ESPD´et. Efter ansøgeren har udfyldt ESPD´et på ESPD-hjemmesiden, kan man ved udfyldelsens afslutning genereres en PDF fil. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: Det elektroniske ESPD- sådan virker det.

Ansøgeren skal aflevere ESPD´et som PDF fil..
Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD´et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:
Serviceattest eller tilsvarende dokumentation- ansøgeren opfordres til at indhente disse i god tid.
Dokumentation for opfyldelse af økonomiske minimumskrav:
Årsomsætning og soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD´et oplyste tal for årsomsætning og soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument der indeholder de krævede oplysninger.
Referencer: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste referencer accepteres oplysninger om kontaktpersonernes navne, telefonnumre og e-mail. Således at ordregiver kan få bekræftet referencerne hos disse.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Telefon: +45 32291095
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19.12.2018

Send til en kollega

0.138