23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 248-573638
Offentliggjort
26.12.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
22.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e971a3d-257a-4943-9caf-cb6a895ae5d9/homepage

Udbyder

Arkitektskolen Aarhus

Vindere

Valgt rådgiver

(16.04.2019)
Arkitema K/S
8000 Aarhus C

Rammeaftale - teknisk rådgivning


Arkitektskolen Aarhus

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Arkitektskolen Aarhus
27120717
Nørreport 20
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Kristine Leth Juul
E-mail: klj@aarch.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarch.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e971a3d-257a-4943-9caf-cb6a895ae5d9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e971a3d-257a-4943-9caf-cb6a895ae5d9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e971a3d-257a-4943-9caf-cb6a895ae5d9/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - teknisk rådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den nye skole, der skal huse Arkitektskolen Aarhus, er under projektering af A. Enggaard sammen med et rådgivningsteam bestående af Adept, Tri-Consult AS samt Steensen Varming. Arkitektskolen skal stå færdig og klar til indflytning i foråret 2021.

Bygningsstyrelsen er bygherre for byggeriet, mens Arkitektskolen Aarhus er lejer. Der er dog en række lejerleverancer, som Arkitektskolen Aarhus er ansvarlig - og på denne vis bygherre - for. Det er blandt andet til disse opgaver i relation til lejerleverancerne, der nu udbydes en rammeaftale vedrørende teknisk rådgivning med henblik på bistand til Arkitektskolen Aarhus i denne proces.

Herudover rummer rammeaftalen rådgivning vedrørende de problemstillinger, der kan opstå i relation til Arkitektskolens Aarhus’ rolle som lejer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71248000
71210000
71221000
71330000
71200000
71247000
71315000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte rammeaftale omfatter en række større og mindre opgaver af forskelligartet karakter i forbindelse med opførelsen og indretningen, herunder den intelligente bygningsstyring, af den nye arkitektskole i Aarhus. Til eksempel kan der forventes rådgivning vedrørende kortlægning og beskrivelse af kravspecifikationer for ADK, AIA, anretterkøkken og lignende, bistand til koordinering mellem inventarprojekt og bygningsentreprisen, projektledelse af projekterne "Mediateket" og "Didakteket" samt i forhold til indretning af kontorlandskab, indhentelse af myndighedstilladelser, bistand til tilbudsindhentning, udbud og kontrahering, bistand i forbindelse med flytning, bistand i indkøringsprocessen med den intelligente bygningsstyring mv.

Kontraktstart forventes at være i april 2019, og rådgivningen skal ydes i såvel bygge-, indflytnings- som indkøringsfasen, der forventes afsluttet medio 2021.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer med hovedvægten på ansøgers referencer. Ved vurderingen af ansøgernes referencer vil der blive lagt vægt på, at der ved referencerne illustreres erfaring med projekter bestående af mangfoldige og forskelligartede opgaver, der er sammenlignelige med opgaverne, der fremgår af ydelsesbeskrivelsen, samt at der illustreres erfaring med projekter, hvor ansøger har haft et tæt og kontinuerligt samarbejde med bygherren gennem hele projektperioden.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse ansøgers samlede årsomsætning og ansøgers egenkapital. Oplysningerne skal afgives for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over de krævede nøgletal inden for de seneste 3 regnskabsår, skal ansøger oplyse, hvornår ansøger blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Etablering af virksomhed”.

Såfremt ansøger udgøres af et konsortium eller såfremt ansøger baserer sig på underleverandører for at opfylde krav til økonomisk og finansiel formåen, skal ansøger ved udfyldelsen af sit ESPD være særligt opmærksom på følgende:

- Der skal vedlægges særskilt ESPD for samtlige konsortiedeltagere og for de underleverandører, som ansøgere baserer sig på, jf. punkt 5.3.1,

- Såfremt ansøger baserer sig på underleverandører (andre enheders) økonomiske og finansielle og kapacitet, skal det i ansøgningen/ESPD’et oplyses, i hvilken grad den støttende underleverandør stiller økonomisk og finansiel formåen til rådighed. Oplysning herom kan også gives ved en støtteerklæring, en revisorattesteret erklæring, og/eller anden dokumentation.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers omsætning i de seneste 3 regnskabsår skal for hvert enkelt regnskabsår være minimum 1 600 000 DKK ekskl. moms.

Ansøgers egenkapital skal i det seneste regnskabsår have været positiv.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste referencer vedrørende teknisk rådgivning og projektledelse ydet som kontinuerlig rådgivning igennem hele projektforløb omfattende opgaver af forskelligartet karakter inden for de seneste 3 år. Referencerne skal indeholde oplysning om:

— Honorarets størrelse,

— Anlægssum,

— Bygherre,

— Ansøgers rolle og ydelser i projektet,

— Varighed af projektet,

— Tidspunktet for ydelse af rådgivningen.

Der må maksimalt afleveres 6 referencer pr. ansøger/konsortium. Vedlægges der mere end 6 referencer, vil alene de første 6 angivne referencer bliver tillagt vægt ved vurderingen af prækvalifikationsansøgningen.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

Såfremt ansøger udgøres af et konsortium eller såfremt ansøger baserer sig på underleverandører for at opfylde krav til teknisk og faglig formåen, skal ansøger ved udfyldelsen af sit ESPD være særligt opmærksom på følgende:

- Der skal vedlægges særskilt ESPD for samtlige konsortiedeltagere og for de underleverandører, som ansøgere baserer sig på, jf. punkt 5.3.1,

- Såfremt ansøger baserer sig på underleverandører (andre enheders) tekniske og faglige kapacitet, skal det i ansøgningen/ESPD’et oplyses, hvilken konkret teknisk og faglig formåen, der stilles til rådighed i forbindelse med kontraktens opfyldelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver vil udelukke ansøgere, der er omfattet af:

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136,

— De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2.

Såfremt en ansøger er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 1 og 2, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

Ansøgerne skal i forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD. Vedrørende udfyldelse af ESPD henvises til angivelserne i udbudsbetingelserne. For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises desuden til relevant vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen https://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf

Den vindende tilbudsgiver skal indlevere dokumentation for oplysningerne i ESPD'et. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at indhente dokumentation fra alle tilbudsgivere i tilbudsfasen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klagefristen i forhold til tildeling af kontrakt er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2018

Send til en kollega

0.126