23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 248-573411
Offentliggjort
26.12.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.02.2019 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=227691&B=KA

Udbyder

Klar Forsyning A/S

Vindere

Valgt firma

(17.04.2019)
Urbaser A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

Indsamling af affald i Greve Kommune samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve


Klar Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
KLAR Forsyning A/S
36484438
Vasebækvej 40
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: KLAR - Mette Norengaard
Telefon: +45 54406873
E-mail: meno@cowi.com
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=227691&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=227691&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af affald i Greve Kommune samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter indsamling af affald i Greve Kommune samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve. De 2 entrepriser udbydes samlet i 1 offentligt udbud, og tilbudsgiver skal afgive 1 samlet tilbud. Der kan således ikke afgives tilbud på de 2 entrepriser hver for sig. Efter tildeling vil der blive indgået 2 særskilte kontrakter, som vil være indbyrdes afhængige af hinanden.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
90530000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Køge.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven vedr. indsamling af affald omfatter i hovedtræk følgende ydelser:

a) Indsamling af madaffald, restaffald, papir og glas i 2- og 4-hjulede beholdere inkl. batterier på låg samt pap og plast i 4-hjulede beholdere ved etageboliger,

b) Rutebaseret fortovsindsamling inkl. pap, plast og haveaffald opsamlet i 2-hjulede beholdere og i løs vægt samt brændbart, ikke-brændbart, elektronik og rent træ,

c) Indsamling af diverse affaldsfraktioner i kuber, delvis nedgravede containere og helt nedgravede containere,

d) Tømning af vip-, maxi- og komprimatorcontainere med diverse affaldsfraktioner inkl. grabning af haveaffald og tømning af batteribokse.

Opgaven med drift af genbrugspladsen omfatter diverse driftsopgaver inkl. bemanding af genbrugspladsen samt transport af affald til modtageanlæg. Opgaverne skal opstartes den 1.5.2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakterne kan forlænges på uændrede vilkår med op til 2 gange i 1 år. Udnyttes begge perioder fuldt vil den pågældende kontrakt således løbe frem til og med den 30.4.2027.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Entreprisen vedrørende drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve indeholder en option, som vedrører Solrød Kommunes mulighed for at tilkøbe ydelser omfattet af Kontrakten på samme vilkår og betingelser som gældende for Greve Renovation A/S. Greve Renovation A/S og Solrød Kommune er alene forpligtet til at anvende optionen i overensstemmelse med Solrød Kommunes faktiske behov. Det understreges, at den udbudsansvarlige myndighed er Greve Renovation A/S. Det betyder, at det er Greve Renovation A/S, der er ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet og al kommunikation i forbindelse med udbuddet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens pkt. 4 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens pkt. 4 krævede sikkerhedsstillelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver har mindst én reference omfattende indsamling af dagrenovation (mad- og/eller restaffald) eller dagrenovationslignende affald i 2- og/eller 4-hjulede beholdere eller sække i fast rute i bymiljø i en sammenhængende periode på mindst 12 kalendermåneder indenfor de sidste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

 

Der kræves tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning iht. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12.11.2012 om godskørsel.

 

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Renovatøren skal overholde særlige vilkår om "Arbejdsklausul", "Beskæftigelse af praktikanter/lærlinge" og "Sociale hensyn". Vilkårerne fremgår i hhv. pkt. 14, pkt. 15 og pkt. 16 i Udkast til kontrakt i Udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 247-518939
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/02/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/02/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der må ikke være personer til stede under åbningen af bud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2018

Send til en kollega

0.108