23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 247-571396
Offentliggjort
23.12.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Frederiksberg Forsyning

Vindere

Rammeaftale om vognmandskørsel

(04.04.2019)
Vognmand Anders Mogens Bay ApS
Industrivej 11
3320 Skævinge

Rammeaftale om vognmandskørsel


Frederiksberg Forsyning

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Forsyning
28500769
Stæhr Johansens Vej 38
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Daniel Wolff
Telefon: +45 30766132
E-mail: dawo@frb-forsyning.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f9d048b-095b-4608-a775-23808ba96a74/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.frb-forsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f9d048b-095b-4608-a775-23808ba96a74/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f9d048b-095b-4608-a775-23808ba96a74/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f9d048b-095b-4608-a775-23808ba96a74/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om vognmandskørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører rammeaftale om vognmandskørsel til FF af blandt andet jord (forurenet og ikke-forurenet), grus, stabil, rør og andet materiel/materiale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Vand A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Frederiksberg Fjernvarme A/S, Frederiksberg Bygas A/S, Frederiksberg Fjernkøling A/S, Frederiksberg Energi A/S, Frederiksberg Vind A/S, Frederiksberg Energiservice A/S, Frederiksberg Forsynings Ejendomsselskab A/S og Frederiksberg Vedvarende Energi A/S) har et løbende behov for vognmandskørsel i forbindelse med de løbende drifts- og anlægsopgaver og projekter der kommer henover året. For at sikre løsningen af denne opgave ønsker ordregiver at indgå en rammeaftale med en tilbudsgiver om varetagelsen af vognmandskørsel for Frederiksberg Forsyning A/S.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indeholder option på forlængelse med 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 4 ansøgere, der opfylder minimumskravene i Udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3) og har indsendt et udfyldt, dateret og underskrevet ESPD. Modtager Frederiksberg Forsyning A/S udvælge de 4 ansøgere, som har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor rammeaftalens anvendelsesområde, som beskrevet i Udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3). Relevansen af den dokumenterede erfaring i referencerne og mængden af relevant erfaring dokumenteret i referencerne vil danne grundlag for denne vurdering. Det vægtes positivt såfremt referencerne dokumenterer erfaring med længerevarende kontrakter med kunder hvor ydelserne er udført i tætbebyggede områder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om ansøgernes økonomiske nøgletal for det seneste tilgængelige regnskabsår skal udfyldes i ESPD'ets del IV, afsnit B, som angivet nedenfor:

— Samlet årsomsætning:

Såfremt ansøgeren/tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig, at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen udpeger én fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til Frederiksberg Forsyning A/S. Den fælles befuldmægtigede forestår upload af ansøgning i udbudssystemet på vegne af sammenslutningen.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), afgives oplysninger om omsætning for hver enkelt økonomisk aktør, der deltager i sammenslutningen, og vurderingen af egnethed sker på baggrund af summen af de økonomiske aktørers samlede omsætning.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde kravene til økonomisk og finansiel formåen, udfylder alene ét ESPD.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller underleverandør) i forhold til opfyldelse af kravene til økonomisk og finansiel formåen, udfylder et ESPD for egen virksomhed, samt uploader et særskilt ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på, og med de relevante oplysninger, som ansøgeren baserer sin formåen på. De særskilte ESPD’er underskrives af de respektive enheder, som ansøger baserer sig på.

En ansøger, der er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder og uploader et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører i sammenslutningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger i seneste disponible regnskabsår skal have haft en samlet omsætning på minimum 5 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i ansøgningen beskrive referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring med:

— bortkørsel af jord/grus i tætbebyggede områder,

— kørsel af rør på op til 12 meter og andet materiale i tætbebyggede områder.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

1) Virksomhedsnavn eller navn på offentlig enhed;

2) Beskrivelse af kontraktens størrelse;

3) Beskrivelse af kontraktens længde.

Ansøger må maksimal indsende 2 referencer pr. materiale type. Det vil sige maksimalt 2 referencer som dokumenterer erfaring med kørsel af jord/grus og 2 referencer som dokumenterer erfaring med kørsel af rør på op til 12 meter og andet materiale. Referencer må maksimalt ligge 3 år tilbage fra tidspunktet for ansøgning for optagelse om prækvalifikation. Ansøger kan vælge at vedlægge referencelisten som et separat dokument. I så fald skal ansøgeren i ESPD-dokumentets del IV, afsnit C, specifikt henvist til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde kravene til teknisk og faglig formåen, udfylder alene ét ESPD.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller underleverandør) i forhold til opfyldelse af minimumskrav til egnethed udfylder et ESPD for egen virksomhed, samt uploader et særskilt ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på, og med de relevante oplysninger, som ansøgeren baserer sin formåen på. De særskilte ESPD’er underskrives af de respektive enheder, som ansøger baserer sig på.

En ansøger, der er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder og uploader et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører i sammenslutningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Det er et minimumskrav, at ansøgers vognpark som minimum opfylder euronorm 6,

— Det er et minimumskrav, at ansøger kan stille med 5 lastvogne som er udstyret med kran-grab,

— Det er et minimumskrav, at ansøger skal oplyse 2 referencer som dokumenterer erfaring med bortkørsel af jord i tætbebyggede områder. Reference må maksimalt ligge 3 år tilbage fra tidspunktet for ansøgning for optagelse om prækvalifikation,

— Det er et minimumskrav, at ansøger skal oplyse 2 referencer som dokumenterer erfaring med kørsel af rør og andet materiel i tætbebyggede områder. Reference må maksimalt ligge 3 år tilbage fra tidspunktet for ansøgning for optagelse om prækvalifikation.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ingen.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår fremgår af "Bilag A - Udkast til rammeaftale".

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt ansøgeren/tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig, at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen udpeger én fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til Frederiksberg Forsyning A/S.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausuler:

- Leverandøren skal sikre, at arbejdstagere hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, samt underleverandørernes eventuelle underleverandører, og hele vejen igennem en eventuel kæde, som i Dan-mark medvirker til at opfylde Aftalen, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 225-398376
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/02/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes genudbud om 4 år.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet vil ligge offentligt tilgængeligt i Ethics, som er Frederiksberg Forsynings A/S' elektroniske udbudssystem.

Angående anvendelse af Ethics:

Afgivelse af ansøgning om prækvalifikation kan kun ske elektronisk via Ethics. Adgangen hertil sker via ovenstående link.

For at afgive elektronisk ansøgning om prækvalifikation skal man tilmelde sig via menupunktet ”Tilmelding”.Har man allerede en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Tilmeld eksisterende bruger”. Har man en eksisterende bruger, får man ikke tilsendt en ny signatur, men man skal anvende den signatur som man tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login.

Har man ikke i forvejen en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Opret ny bruger”. Når man opretter en ny bruger, får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiverer man sin bruger, og man vil herefter automatisk blive tilmeldt til udbuddet. Såfremt den oprettede bruger er underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering. OBS: aktiveringsmails kan ende i ens spamfilter.

Afgivelse af anmodninger eller tilbud kan kun ske elektronisk via Ethics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2018

Send til en kollega

0.137