23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 247-567175
Offentliggjort
23.12.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
24.01.2019 Kl. 15:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dqpwymmyhk

Udbyder

Lyngby Boligselskab v/KAB

Boliger ved Akademivej


Lyngby Boligselskab v/KAB

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lyngby Boligselskab v/KAB - Boliger ved Akademivej
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Thomas Schønfeldt
Telefon: +45 41787423
E-mail: ts@wissenberg.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dqpwymmyhk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Lyngby Boligselskab v/KAB - Boliger ved Akademivej

 

Sagsnr.: 4312-4/0001
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omhandler opførelse af en ny bebyggelse i 3-7 etager med 150 almene boliger med bl.a. ungdoms- og familie boliger samt lokaler til undervisninger/kontor/cafe.

Arbejdet omfatter projektering fra dispositionsforslag til hovedprojekt herunder myndighedsprojekt samt udførelse i totalentreprise.

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet på Ibinder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet udbydes i totalentreprise i udbud med forhandling i henhold til Udbudsloven.

Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst er beliggende på et kuperet terræn ved Lundtoftegårdsvej i Kgs. Lyngby med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) som nabo.

Lyngby Boligselskab ønsker at udvide den eksisterende bebyggelse med nye attraktive boliger, med en større boligdiversitet til glæde for nuværende og fremtidige beboere. De nye boliger opføres som en ny selvstændig afdeling på en ny selvstændig matrikel, med Lyngby Boligselskab som ejer.

Opgaven omhandler således opførelsen af 150 almene boliger, heraf 100 ungdomsboliger, 20 familieboliger og 30 boliger beboere med lav betalingsevne. De nye boliger opføres på et areal nord for den eksisterende bebyggelse, ved Lundtoftgårdsvej og Akademivej.

Der er udarbejdet et skitseforslag som har dannet grundlag for Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej og som skal sikre fastholdelsen af en høj arkitektonisk og landskabelig kvalitet i tæt samspil med den eksisterende bebyggelse.

Området er delvist bebygget med 2 tennishaller, som skal nedbrydes og fjernes for at give plads til det nye byggeri.

En del af parkeringspladserne til den eksisterende bebyggelse er placeret i en parkeringskælder, som delvis ligger under fodaftrykket af den nye bygning. Denne del af parkeringskælderen påregnes ligeledes nedbrudt og det derved sløjfede antal parkeringspladser genetableres på terræn.

Bebyggelsen opføres tæt ved den kommende Hovedstadens Letbane og har fået sin dynamiske, buede form fra placeringen langs letbanens bueslag ved Lundtoftegårdsvej og Akademivej. Den nye bebyggelse opførelse i 3-7 etager, lavest mod nordvest, mod DTU og højest mod sydøst, mod Lundtoftegårdsvej og Lyngbymotorvejen.

Skitseforslaget viser et indvendigt facademotivet som et kubisk mønster der forskydes ind og ud, hvor de enkelte bo-enheder markerer sig individuelt i den store facade.

Udvendigt har facaden en varierende lamelstruktur, der afspejler den dynamiske kontekst langs letbanen og motorvejen, og samtidig lader den varme indvendige træbeklædning blive set igennem facaden.

Den buede form favner en plads med opholdsarealer, legepladser, grønne arealer og parkering. I bygningens stueetage indrettes café, fælleslokale, vaskeri og depotrum.

I skitseforslaget er det samlede bruttoetageareal opgjort til 10 510 m2, heraf 8 350 m2 boliger og 2 160 m2 fællesareal. Den nye matrikel udgør et samlet areal på 10 500 m2.

Samlet mængde vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 21/05/2019
Slut: 13/09/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Ordregiver modtager mere end 5 ansøgninger om prækvalifikation, der er egnede til at udføre opgaven, vil Ordregiver udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af de bydendes referencer. Der vil blive lagt særlig vægt på, hvilke ansøgere, der kan dokumentere de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave i art og omfang, samt i hvilken udstrækning ansøger på baggrund af de fremlagte reference kan dokumentere at besidde alle relevante kompetencer i forhold til de forskellige dele af totalentreprisen.

Ordregiver vil på den baggrund prækvalificere de ansøgere, der på baggrund af den fremlagte dokumentationanses for bedst egnede til at løfte opgaven.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er i udbuddet indlagt en option på en DGNB certificering af byggeriet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD del IV B skal de bydende oplyse virksomhedens årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver vurderer, at udfyldelse af del IV C i ESPD’et ikke i tilstrækkeligt omfang kan danne grundlag for ordregivers vurdering af ansøgerne i forhold til de angivne kriterier. Særligt da ansøger skal have mulighed for at inkludere diagrammer og visualisering i sin ansøgning. Besvarelse af Del IV C sker således ved vedlagte dokumenter.

Til brug for ordregivers vurdering skal ansøger vedlægge følgende:

Referenceliste med op til 10 referencer indenfor boligbyggeri, hvoraf min. 2 referencer skal være nybyggeri. Der skal vedlægges referencer for både totalentreprenøren og rådgiverteamet.

Referencer skal være udført indenfor de seneste 5 år og være afleveret indenfor tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende udbud.

Referencer bør indeholde oplysning om størrelsen og arten af opgaven herunder pris, antal enheder/boliger og bygherre. Derudover skal projektets energiklasse og evt. certificering iht. DGNB eller lign. oplyses. Der skal ydermere redegøres for aktørernes rolle- og ansvarsfordeling på de nævnte projekter.

Referencelisten må højst fylde 6 A4 sider. Ordregiver forbeholder sig ret til kun at forholde sig til de første 6 A4 sider, såfremt referencelisten er længere.

I ESPD del IV C skal de bydende oplyse virksomhedens antal ledende medarbejdere og årligt gennemsnitligantal beskæftigede gennem de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I henhold til ABT18 med bygherrens bemærkninger. Øvrige specifikationer vil fremgå af udbudsmaterialet der er tilgængeligt på Ibinder.

Det kan oplyses, at byggeriet finansieres iht. Lov om almene boliger mv. og at tildelingen sker under forbehold for myndighedernes godkendelse af skema B.

Ordregiver stiller ikke garanti, idet byggeriet finansieres ved offentligt garanterede lån.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2019
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/01/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver har valgt at udbyde opgaven i totalentreprise og dermed ikke opdele kontrakten i delkontrakter. Dette vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omfang og størrelse af opgaven.

Aflevering af ansøgning om prækvalifikation skal ske via projektweb iBinder. Adgang til prækvalifikationen sker via link som angivet under I.1)

Spørgsmål skal stilles på dansk via link som angivet under I.1). Ordregiver vil løbende besvare spørgsmål i anonymiseret form til samtlige ansøgere via iBinder. Hvis et spørgsmål giver anledning til en konkrettydeliggørelse, justering eller supplering af udbudsmaterialet, vil Ordregiver orientere herom samtidig med besvarelsen af spørgsmålet. Spørgsmål til prækvalifikationen, der er modtaget senest den 14.1.2019, forventes besvaret senest den 17.1.2019.Spørgsmål, der modtages mindre end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive besvaret.

De ansøgere som udvælges til at afgive tilbud inviteres til digitalt udbud på iBinder.

Der gøres opmærksom på, at indgåelse af kontrakt er betinget af godkendt skema B.

Ansøgere om prækvalifikation skal anvende Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) til indgivelse af ansøgning. XML-fil til ESPD forefindes på iBinder.

For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD, henvises der til relevant vejledning fra Konkurrence og Forbruger Styrelsen: http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Udfyldelse sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon via: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=da

Hvis ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører f.eks. et konsortium skal hver af sammenslutningens deltagere udfylde, underskrive og datere en ESPD.

I det omfang ansøger baserer sin kapacitet på andre virksomheder, skal ansøgningen vedlægges støtteerklæring fra disse om ansøgers faktiske rådighed over de relevante ressourcer, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Såfremt ansøgningen ikke overholder disse krav, kan den blive vurderet som ukonditionsmæssigt. Støtteerklæringen skal afleveres som tillæg til ESPD'en.

Det bemærkes, at når Ordregiver, efter gennemført udbud, har vurderet de indkomne tilbud, skal Ordregiver fra den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, kræve dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’en, herunder for at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. § 151, stk. 1og § 152, stk. 1 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven). Dokumentation kan eksempelvis bestå af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136, skal udelukkes fra udbuddet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 72200030
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2018

Send til en kollega

0.094