23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 246-564482
Offentliggjort
21.12.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/96894772.aspx

Udbyder

Hjørring Kommune

Opdateringer

Annullering
(28.03.2019)

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.), jf. udbudsbetingelserne pkt. 4.1.

Helhedsorienteret klimasikring i Hjørring midtby


Hjørring Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hjørring Kommune
29189382
Springvandspladsen 5
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Søren Kromann Mandrup
Telefon: +45 72336634
E-mail: skm@hjoerring.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/96894772.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/96894772.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/96894772.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Helhedsorienteret klimasikring i Hjørring midtby

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten vedrører levering af totalrådgivning, med henblik på udarbejdelse af hovedprojekt for klimasikring i Hjørring midtby.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Hjørring Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter omdannelse af Sct. Olai Plads, anlæg af Strømpladsen der skal fungere som regnvandsbassin og legeområde. Anlæg af rende til regnvand gennem Strømgade, Stokbrogade og Strømgade samt bearbejdning af Strømgades udtryk. Omdannelse af Kraghsvej til transport af regnvand. Anlæg af vandrende på P. Nørkjærs Plads, der ledes til Springvandspladsen der omdannes til regnvandsbassin og opholdsområde. Omdannelse af den øverste del af Jernbanegade, og koblingen til parkeringspladsen Mammutpladsen der fortsat skal rumme parkering, men omdannes så den også indbyder til ophold og færdsel for bløde trafikanter. Projektet indeholder en bearbejdning af arealerne rundt om Teaterpladsen for at sikre en større sammenhæng mellem teateret og de omkringliggende gader. Der skal ligeledes anlægges et grønt lege- og opholdsrum på den gamle politistation, hvor der skal etableres et større regnvandsbassin, der ligeledes kan benyttes som skaterbowl.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i ud-budslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelses-grunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Minimumskrav: Tilbudsgivers egenkapital i henhold til seneste 3 afsluttede regnskabsår kræves som minimum at være positiv.

— Dokumenteres i form af godkendt årsrapport med revisionserklæring, hvis tilbudsgiver er revisionspligtig,

— Dokumenteres i form af enten godkendt årsrapport med revisionserklæring eller re-viewerklæring, eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis tilbudsgiver ikke er revisionspligtig.

Minimumskrav: Tilbudsgivers soliditetsgrad i henhold til seneste 3 afsluttede regnskabsår kræves som minimum at være positiv.

— Dokumenteres i form af godkendt årsrapport med revisionserklæring, hvis tilbudsgiver er revisionspligtig,

— Dokumenteres i form af enten godkendt årsrapport med revisionserklæring eller re-viewerklæring, eller revisors reviewerklæring om soliditetsgradens størrelse de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis tilbudsgiver ikke er revisionspligtig.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over de betydeligste lignende aftaler/kontrakter, der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år med angivelse af kundenavn, kontaktperson, art og tidspunkter (kontrakt-perioder).

Ved indsendelse giver ansøgeren tilladelse til, at kommunen kan kontakte de pågældende kunder. Herunder gives tilladelse til, at relevante personer ansat i kommunen kan kontaktes og oplysninger fra disse personer benyttes, såfremt kommunen selv er en tidligere kunde. Disse oplysninger vil udelukkende blive benyttet som dokumentation for, at referencerne er sammenlignelige.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Minimumskrav: Dokumenteret erfaring med tilsvarende/lignende opgaver,

- Minimumskrav: Tilbudsgiver skal som minimum angive 1 reference.

Med tilsvarende/lignende aftaler, menes der klimaprojekter af lignende kompleksitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 25/04/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/01/2019
Tidspunkt: 12:10
Sted:

 

Hjørring Kommune

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.), jf. udbudsbetingelserne pkt. 4.1

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2018

Send til en kollega

0.138