23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 243-553918
Offentliggjort
18.12.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fqmpjyhaey

Udbyder

Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(09.04.2019)
NH Hansen & Søn A/S
Hellerup

Opdateringer

Rettelse
(23.12.2018)

II.2.14
I stedet for:
Med undtagelse af betonentreprisen udbydes kontrakten i én hovedentreprise. DTU har overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling, da en opdeling påregnes at medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til løbende kontraktstyring.
Læses:
Med undtagelse af betonentreprisen udbydes kontrakten i én hovedentreprise. DTU har overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling, da en opdeling påregnes at medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til løbende kontraktstyring.
Der gøres opmærksom på, at en ansøger vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemhørende.

DTU Skylab, B374


Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
30060946
Energivej, Bygning 409
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Jørn Høgh
E-mail: jornh@dtu.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DTU Skylab, B374

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

DTU udbyder hovedentreprisekontrakt om opførelse af en bygning, der skal indeholde en udvidelse af DTU Skylab på Lyngby Campus. Projektet indeholder opførelse af en bygning på ca. 3 000 kvadratmeter fordelt på 3 funktionsetager og 1 tekniketage, hertil en række mindre ombygninger i den eksisterende bygning 373D.

DTU inviterer alle interesserede hovedentreprenører/ansøgere mv. til informationsmøde om dette udbud. Informationsmødet afholdes den 9.1.2019, kl. 10:30 i Bygning 409, Energivej, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding er ikke nødvendig.

Se yderligere oplysninger og materiale om projektet på iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fqmpjyhaey

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

DK 2800 Kgs. Lyngby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af hovedentreprisekontrakt om opførelse af det nye DTU Skylab. Den nye bygning bygges sammen med den eksisterende bygning 373D (nuværende DTU Skylab). Bygningen optager et terrænniveauspring fra stueetage til 1. sal. Bygningen skal fremstå rå og industriel med store åbne multifunktionelle rum, hvor DTU Skylabs mange forskellige finktioner er synlige for alle.

Bygningen indeholder følgende funktioner: ankomstområde, caféområde, produktionskøkken, multisal, 2 laboratorier (et GMO1 lab og et ikke-klassificeret undervisningslab), projektudviklingshal med stort glastag, værksteder, tagterrasse, kontorer, mødefaciliteter mv.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud.

Bygge- og anlægsarbejdet er som udgangspunkt opdelt i 2 delaftaler, hvoraf den ene delaftale består af betonelementer og den anden delaftale vedrører den resterende del af hovedentreprisen, som denne udbudsbekendtgørelse vedrører. Delkontrakten vedrørende betonelementer forventes tildelt efter reglerne i udbudslovens § 8. Hovedentreprenøren, der får tildelt hovedentreprisekontrakten, skal overtage kontrakten vedrørende betonelementer (nominated subcontractor) og har dermed ansvaret for det samlede bygge- og anlægsarbejde.

Se yderligere materiale og oplysninger om projektet på iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fqmpjyhaey

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af 5 ansøgere sker på grundlag af en helhedsvurdering af hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante erfaring med sammenlignelige/tilsvarende projekter/bygge- og anlægsarbejder udført inden for de seneste 5 år.

Ved sammenlignelige/tilsvarende projekter/bygge- og anlægsopgaver forstås opgaver, der indeholder udførelse (bygge- og anlægsarbejder) af undervisnings-/forsker- og/eller kulturmiljø på ca. 3 000 kvadratmeter i hovedentreprise i størrelsesordenen 30 000 000 – 70 000 000 DKK. Herudover bør de tilsvarende projekter/bygge- og anlægsarbejder indeholde elementer af:

- Tilsvarende bygningsmæssig kompleksitet, herunder brugerhåndtering (se udbudsmateriale) – at ansøger dermed har erfaring med udførelse/opførelse af tilsvarende byggeri.

- Tilsvarende udførelsesperiode – at ansøger dermed har erfaring med at styre og gennemføre tilsvarende hovedprojekter i løbet af en tilsvarende udførelsesperiode/byggetid på ca. 13 måneder,

- Tilsvarende egen-/entreprenørprojektering – at ansøger dermed har erfaring med at projektere dele af projektet/bygge- og anlægsarbejdet, fx facader,

- Tilsvarende bæredygtigt byggeri – at ansøger dermed har erfaring med udførelse af bæredygtigt byggeri, fx DGNB certificeret byggeri.

Som dokumentation for, hvordan ansøgeren opfylder ovenfor fastsatte udvælgelseskriterier, skal ansøgeren fremsende op til 3 udvalgte projekter/referencer, der er relevante i forhold til det udbudte projekt/bygge- og anlægsarbejde og som ansøgeren har udført inden for de seneste 5 år.

Referencerne bør, ud over ovenstående elementer, indeholde følgende oplysninger:

— Projektets navn/titel,

— Beskrivelse af projektet,

— Entrepriseform,

— Entreprisesum,

— Antal kvadratmeter,

— Udførelsesperiode/byggetid,

— Tidspunkt for udførelse,

— Bygherre, inkl. kontaktperson og tlf.nr,

— Ansøgers rolle i projektet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Beskrivelse af optioner fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Med undtagelse af betonentreprisen udbydes kontrakten i én hovedentreprise. DTU har overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling, da en opdeling påregnes at medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til løbende kontraktstyring.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Hovedentreprenøren skal overtage kontrakt vedrørende betonentreprisen (nominated subcontractor) og har ansvaret for den samlede hovedentreprise.

Se øvrige kontraktudførelsesvilkår af udbudsmaterialet der indeholder udkast til hovedentreprisekontrakt samt AB 92 med præciseringer.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 217-495402
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/01/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt på iBinder via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fqmpjyhaey

Ansøgning om deltagelse skal fremsendes elektronisk via iBinder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over andre forhold, fx over ikke at være blevet tildelt kontrakten, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2018

Send til en kollega

0.109