23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 241-549435
Offentliggjort
14.12.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Spørgsmål

Addresse
INGENIØR'NE A/S
Kokholm 1
6000 Kolding
Kontaktperson: Torben Kristiansen
Telefon: +45 25948558
E-mail: tnk@ingenior-ne.dk

Anmodning om deltagelse

Til
15.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Fyns almennyttige boligselskab, afdeling 101

FAB, Kongens Karré, nye boliger på Rugårdsvej 33


Fyns almennyttige boligselskab, afdeling 101

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fyns almennyttige boligselskab, afdeling 101
26995566
Vestre Stationsvej 5
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Peter Rothman Boas
Telefon: +45 63125600
E-mail: pebo@fabbo.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://fabbo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
INGENIØR'NE A/S
78015217
Kokholm 1
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Torben Kristiansen
Telefon: +45 25948558
E-mail: tnk@ingenior-ne.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ingenior-ne.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

FAB, Kongens Karré, Nye boliger på Rugårdsvej 33

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet vedrører hovedentreprise med nybygning af en karre bebyggelse i 3 til 4 etager. Bygningen udføres med 84 stk. almene familieboliger fra 40-115 m2 med forskellig indretning samt et fælleslokale på øverste etage, således at der etableres et byggeri med varieret boligudbud til unge, enlige, familier med 1 eller flere børn og seniorer, mfl. Det samlede etageareal er ca. 5 700 m2. Projektet indeholder endvidere et overdækket parkeringsareal over hele gårdarealet hvor overdækningen tillige, i kombination med tagarealer på boligerne, skal fungere som rekreative friarealer for bebyggelsen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Rugårdsvej 33, 5000 Odense C

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet tilrettelægges sådan, at den bydende får en stor grad af indflydelse på endelige detaljeløsninger og materialevalg, inden for udbuddets rammer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelseskriterier som angivet i afsnit III.

Oplysningerne skal afgives i ESPD'et, (se afsnit VI.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, som ordregiver har angivet i ESPD, Afsnit A, B og C:

Alle felter besvares med ja eller nej (bilaget er forhåndsudfyldt med nej).

Besvares et felt med ja, udfyldes fremkomne felter, og det kan desuden angives om oplysningerne er tilgængelige i elektronisk form.

Ordregiver skal udelukke ansøgere/tilbudsgivere fra at deltage i udbudsprocessen, hvis disse er omfattet af en udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 135 eller § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde).

Ordregiver vil endvidere udelukke ansøgere/tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis disse er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 5 og nr. 6:

Ansøgerne skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD, hvori ovennævnte oplysninger skal gives, se afsnit VI.3).

Er ansøger et konsortium skal hver konsortiedeltager aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger, se afsnit VI.3).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende egnethedskrav til økonomisk og finansiel formåen, som oplyses i ESPD:

1) Solidaritetsgrad i det seneste regnskabsår.

(Under ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” i ESPD indsættes soliditetsgraden i feltet ”Beskriv dem”);

2) Samlet årsomsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

3) Egenkapital i seneste aflagte årsregnskab.

(Under ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” indsættes egenkapital i feltet ”Beskriv dem”)

Ved konsortier beregnes egenkapital/omsætning som konsortiets samlede egenkapital/omsætning.

Har ansøger eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøger fremlægge de i pkt. 3.6. nævnte oplysninger for de år, hvor ansøger har aflagt regnskab.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Soliditetsgrad: 17% i det seneste regnskabsår.

Årsomsætning: 140 000 000 DKK eksklusive moms i det seneste regnskabsår eller i gennemsnit pr. år.

Egenkapital: 30 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Såfremt ansøger ønsker at sende billeder af referencer kan evt. referenceblade med billeder vedlægges som separate bilag. Det vil i den forbindelse kun være billederne i referencebladene, der vurderes, og ikke øvrige oplysninger, der evt. fremgår af referencebladene, idet disse skal fremgå af eESPD’et. Vedlægges referenceblade som bilag, udfyldes eESPD’et gerne med ”se bilag” eller lign. I ESPD del IV, C skal ansøgeren angive følgende oplysninger vedr. teknisk og faglig formåen:

1) For hver reference skal ansøgeren angive en kort beskrivelse af opgaven. Med formuleringen ”sammenlignelige hovedentrepriser” sigtes der primært på:

— Opgavens art og ydelser, (privat-, alment eller offentligt byggeri, omfang, lavenergiklasse og entrepriseform),

— Opgavens entreprisesum ekskl. moms for ansøgerens rolle,

— Opgavens tidsmæssige udstrækning (projekteringsstart/byggestart og aflevering),

— Ansøgerens evt. medvirken til med- og/eller sam- / færdigprojektering (som kan være i totalentreprise eller partnering mm.),

— Ansøgerens rolle / funktion og hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde, og det ses positivt på, hvis ansøger har oplyst en kontaktperson.

Ansøgeren kan vedlægge referencebilleder som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation. ESPD skal indeholde en beskrivelse af referencerne;

2) Oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, som indehaves af ansøgeren selv;

3) Oplysning om ansøgerens antal medarbejdere fordelt på faggrupper de seneste 3 år og på ansøgnings-tidspunktet;

4) Oplysninger om andel i procent ansøgeren evt. agter at give i underleverance.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal kunne påvise mindst 3 referencer og maksimalt 5 referencer på sammenlignelige total- og/eller hovedentrepriser. Mindst 1 reference må ikke være ældre end 3 år, og øvrige referencer må ikke være ældre end 5 år, regnet fra aflevering af de respektive byggerier.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/01/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det fulde udbudsmateriale er fra 12.12.2018 kl.16:00 tilgængeligt på Byggeweb https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ under TN751304A - Kongens Karré

Ansøgerne skal aflevere et udfyldt ESPD.

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra ovennævnte link. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Fra denne hjemmeside kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egen computer. Denne XML-fil og en udg. i pdf skal sammen med øvrigt ansøgningsmateriale uploade på Byggeweb.

Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning »ESPD Dokumentation og e-Certis, Juni 2017«.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2018

Send til en kollega

0.095