23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 240-547379
Offentliggjort
13.12.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
11.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/login2/Default.aspx?publiclinkId=fnzznungew)&marketid=3&lang=3

Udbyder

Aarhus Kommune

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(20.12.2019)
MT Højgaard A/S

Opdateringer

Opdatering
(23.01.2019)

De prækvalificerede:
- Byggeselskabet Paulsen A/S
- CG Jensen A/S
- Dansk Boligbyg A/S
- MT Højgaard A/S
- NCC Danmark A/S

Opdatering
(04.10.2019)

De tre tilbudsgivere:
- Byggeselskabet Paulsen A/S
- MT Højgaard A/S
- NCC Danmark A/S

Opførelse af Sports- og Kulturcampus Aarhus


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Karl Kjærgaard Thorsen
E-mail: kkt@shl.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aarhus.dk/

I.1) Navn og adresser
Braband Boligforening
36098511
Rymarken 2
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Karl Kjærgaard Thorsen
E-mail: kkt@shl.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bbbo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/login2/Default.aspx?publiclinkId=fnzznungew)&marketid=3&lang=3
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fnzznungew
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Opførelse af Sports- og Kulturcampus Aarhus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening (herefter ”Ordregiverne”) udbyder i fællesskab opførelse af Sports- og Kulturcampus Aarhus på Karen Blixens Boulevard i Gellerup, Aarhus. Den udbudte entreprise omfatter opførelsen af 2 bygninger samlet benævnt Sports- og Kulturcampus Aarhus samt landskabsprojektet omkring bygningerne kaldet Verdenspladsen i hovedentreprise. De 2 bygninger har et samlet bruttoareal på i alt ca. 8 300 m2. Bygningerne huser forskellige kultureller og kommunale tilbud. Dele af bygningerne varetages af Ordregiverne i fællesskab, mens øvrige dele af bygningerne varetages af den enkelte ordregiver. Verdenspladsen er på ca. 7 700 m2 og varetages i fællesskab af Ordregiverne. For entreprisen er fastsat en targetpris på 128 500 000 DKK ekskl. moms. Endelige tilbud, der (efter prissætning af forbehold) overskrider targetprisen med mere end 10%, vil blive afvist som ukonditionsmæssige.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45211350
45212000
45212100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Karen Blixens Boulevard i Gellerup, Aarhus.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening (herefter ”Ordregiverne”) udbyder i fællesskab opførelse af Sports- og Kulturcampus Aarhus på Karen Blixens Boulevard i Gellerup, Aarhus. Den udbudte entreprise omfatter opførelsen af 2 bygninger samlet benævnt Sports- og Kulturcampus Aarhus samt landskabsprojektet omkring bygningerne kaldet Verdenspladsen i hovedentreprise. For entreprisen er fastsat en targetpris på 128 500 000 DKK ekskl. moms.

Den ene bygning, som udgøres af Samlingshuset/Biblioteket er disponeret omkring en fælles mellembygning, som giver adgang til Gellerup Biblioteket, Samlingshuset med Multisal, Foreningernes Hus, Art Factory og Sundhedscentret samt Fælles gårdhave. Denne bygning har et samlet areal på ca. 4 300 m2. Foreningernes hus og Multisalen er en del af Brabrand Boligforening (afdeling 4), mens de øvrige dele af bygningen varetages af Aarhus Kommune.

Det anden bygning, Cirk(h)uset har et samlet etageareal på ca. 4 000 m2 og varetages alene af Aarhus Kommune. Cirk(h)uset, indeholder aktiviteter for Aarhus Kommunes Sport & Fritid. Cirk(h)uset byder på en mangfoldighed af bevægelsesmuligheder og kreativitet. De 4 kernebrugere er Gøglerskolen, Cirkus Tværs, ACFC og Aarhus Klatreklub.

Bygningen udføres som en kombination af søjle/drage konstruktion i beton, stål og limtræ.

Udvendigt fremstår Samlingshuset/Biblioteket med en facade udført i bræddebeklædning med lodrette trælister. Glasfacader udføres i glas/alu system.

Indvendigt er overfladerne i Multisalen og Art Factory primært beton kombineret med træbeton som akustiskregulerende overflader på vægge og loft. Det langsgående element i Samlingshuset samt boksen med lokalarkivet i Biblioteket beklædes med perforerede træplader.

Foreningernes Hus beliggende oven på Biblioteket udføres i stålkonstruktion med betondæk. Facaderne opbygges som let ydervægskonstruktion med udvendig beklædning af brædder og lodrette trælister.

Opvarmning er en kombination af gulvvarme og radiatorer. Ventilation er en hybridløsning af mekaniskventilation og naturligventilation.

Bygningen der rummer Cirk(h)uset er primært opført i betonelementer, udvendigt beklædt med perforerede aluminiumsplader. Klatreklubben er på grund af store højde og frie spænd foreslået opført af stålrammer med let ydervægskonstruktion, ligeledes beklædt med perforerede aluminiumsplader. Glasfacader udføres i glas/alu system. Indvendigt er overfladerne primært beton kombineret med træbeton som akustiskregulerende overflader på vægge og loft. Opvarmning er en kombination af kalorifere og radiatorer. Ventilation er en hybridløsning af mekaniskventilation og naturligventilation.

Verdenspladsen anlægges med betonbelægninger, hvor overskydende betonsten på lager fra Aarhus Kommunes anlægsprojekt ”Urban Media Space” genbruges, og så vidt muligt anvendes som belægning på pladsen. Der suppleres med andre betonfliser og insitu-støbte betonarealer. Belægninger forberedes for huller til cirkusmaster og andet inventar. Et centralt element på pladsen er Verdenshavet. Vand fra pladsen opsamles og recirkuleres i Verdenshavet, synliggøres og anvendes rekreativt. Tagvand fra dele af bygningstagene opsamles i faskine under pladsen og kan supplere vandforsyningen. På pladsen plantes minimum 6 større frodige, robuste træer i træplantebede med grus overflade og med rodvenligt bærelag, i nødvendigt omfang, under den faste belægning. Der plantes ca. 14 træer på de øvrige udearealer for at understøtte gode sidde- og opholdsmuligheder ved næropholdsarealer og indgangsdøre.

Tilgængelighedslinjer og opmærksomhedsfelter sættes i belægningen, så anlægget som helhed lever op til retningslinjerne for tilgængelighed i Aarhus Kommune.

Der anlægges P-plads med 62 parkeringspladser, heruaf 3 handikap P-pladser.

Der henvises til udbudsmateriel for en uddybende beskrivelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 23
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer med hovedvægten på sidstnævnte. Ved vurdering af ansøgers referencer vil der blive lagt særlig vægt på ansøgers erfaring med deltagelse i projektudviklingsforløb samt efterfølgende styring af udførelsen i totalentreprise, hovedentreprise eller storentreprise.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse ansøgers samlede årsomsætning, egenkapital, soliditetsgrad og resultat før skat for de 2 seneste tilgængelige regnskabsår. Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV afsnit B.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over de krævede nøgletal inden for de seneste 2 regnskabsår, skal ansøger oplyse, hvornår ansøger blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Etablering af virksomhed”.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgere skal opfylde følgende mindstekrav for at kunne blive prækvalificeret:

— Ansøgers resultat skal være positivt i det seneste regnskabsår,

— Ansøgers årlige omsætning skal være mindst 100 000 000 DKK i de 2 seneste regnskabsår,

— Ansøgers egenkapital skal være mindst 20 000 000 DKK i de 2 seneste regnskabsår.

Ansøger kan opfylde ovennævnte mindstekrav ved at basere sig på andre enheders kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.3.1 og 5.3.2.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste referencer vedrørende udførelse af byggerier/projekter svarende til den udbudte entreprise, hvorved forstås erfaring med styring og gennemførelse af entrepriser af lignende kompleksitet, herunder entrepriser gennemført på baggrund af et tidligt udbud.

Entrepriserne skal være afleveret eller påbegyndt inden for de seneste 5 år.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger: Bygherre, Areal (brutto), Entreprisesum (indeks, ekskl. moms), Udførelsesperiode og samlet byggetid, Entrepriseform (storentreprise, hovedentreprise, totalentreprise), Beskrivelse af byggeriets karakter og kompleksitet, Ansøgers rolle og ansvar i projektet, herunder i hvilket omfang ansøger har deltaget i projektudvikling og styring af flere entrepriser samt Kontaktoplysninger til bygherren. Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Aftalen skal indgås på grundlag af det kontraktudkast, der indgår i udbudsmaterialet. Kontrakten er på vilkår af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser.

Der pålægges endvidere entreprenøren sociale klausuler vedørrende løn- og arbejdsforhold, brugen af lærlinge mv. jf. udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/01/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, er afskåret fra at afgive tilbud.

Tilsvarende er ansøgere, der befinder sig i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller i den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C.

Ansøgers opmærksomhed henledes på, at udelukkelsesgrundene i udgangspunktet er udfyldt med et ”Nej”. Ansøger behøver således ikke at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C, medmindre ansøgeren er omfattet af en af udelukkelsesgrundene.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: kflu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2018

Send til en kollega

0.109