23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 237-542515
Offentliggjort
08.12.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Skive Fjernvarme a.m.b.a.

Vindere

Valgt rådgiver

(08.12.2018)
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Lyngby

Rådgivningsydelser vedrørende etablering og tilslutning af flisfyret fjernvarmecentral


Skive Fjernvarme a.m.b.a.

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Skive Fjernvarme a.m.b.a.
Marius Jensens Vej 3
Skive
7800
Danmark
Kontaktperson: Tage Meltofte
Telefon: +45 97520966
E-mail: tm@skivefjernvarme.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.skivefjernvarme.dk/

I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rådgivningsydelser vedrørende etablering og tilslutning af flisfyret fjernvarmecentral

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Skive Fjernvarme ønsker at indgå en kontrakt indeholdende rådgivningsydelser vedrørende etablering og tilslutning af flisfyret fjernvarmecentral til en værdi af ca. 1 700 000 DKK. Rådgivningsydelserne består af udarbejdelse af udbudsgrundlag for maskinanlæg og bygningsprojekt relateret til entreprisen om opførelse af et flisfyret varmeanlæg samt bygherrerådgivning. Skive Fjernvarme indgik i juni 2014 en kontrakt svarende til den kontrakt, der nu ønskes indgået, med lignende ydelser til en værdi af 2 659 425 DKK (anskaffet for ca. 2 300 000 DKK). Begge kontrakter vurderes omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets anvendelsesområde, og begge kontrakter er særskilt under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdi.

Baggrunden for, at der er behov for at indgå endnu en kontrakt, er at Skive Fjernvarme som følge af en klagesag ved Energiklagenævnet var nødsaget til at sætte projektet i bero, hvorfor projektet anført i kontrakt fra juni 2014 ikke blev færdiggjort i 2016 som forventet.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Klagesagen ved Energiklagenævnet endte med, at Skive Kommunes godkendelse af projektet fra november 2016 blev stadfæstet i foråret 2018. Skive Fjernvarme er nu klar til at genoptage projektet, og der er derfor igen behov for rådgivning vedrørende etablering og tilslutning af den flisfyrede fjernvarmecentral. Som følge af klagesagen ved Energiklagenævnet er der konstateret behov for yderligere rådgivning end først antaget, herunder behov for tilpasning af tekniske specifikationer. Kontrakten fra juni 2014 blev indgået med COWI A/S (COWI), og COWI har derfor udarbejdet det eksisterende projektmateriale. Den nuværende kontrakt ønskes derfor også indgået med COWI, da det tidligere projektmateriale udarbejdet af COWI i stort omfang skal genanvendes og opdateres.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Datoen angivet i pkt. V.2.1 er dato for beslutning om at indgå kontrakten med COWI A/S. Kontrakten vil dog først blive underskrevet 10 dage efter offentliggørelse af denne meddelelse.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Beregningen af en kontrakts værdi skal ske på baggrund af det enkelte indkøb isoleret set. Hvis flere indkøb har indholdsmæssig og/ eller tidsmæssig sammenhæng, skal værdien af indkøbene sammenlægges. I relation til indholdsmæssig sammenhæng vurderes dette at være tilfældet, da begge kontrakter vedrører rådgivning om udbudsgrundlag for maskinanlæg og bygningsprojekt relateret til entreprisen om opførelse af et flisfyret varmeanlæg samt bygherrerådgivning. For så vidt angår tidsmæssig sammenhæng skal det vurderes, om der er tale om løbende anskaffelser. Følgende 3 krav skal være opfyldt, for at den tidsmæssige sammenhæng er til stede, jf. KFST's vejledning "Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftale om varer og tjenesteydelser": (i) Kontrakten er en af flere kontrakter, der indgås af den samme ordregiver, (ii) Kontrakten er ”lignende” udbyders øvrige kontrakter, og (iii) De lignende kontrakter indgås med regelmæssige mellemrum.

Er der en tidsmæssig forskydning, skal indkøbene ikke sammenlægges, da det ikke tilhører samme indkøb. Den tidsmæssige sammenhæng anskues som udgangspunkt over en 12 måneders periode, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 11.

I relation til vurderingen af de 2 kontrakter vurderes krav (i) og krav (ii) opfyldt, da begge kontrakter indgås af Skive Fjernvarme, og begge kontrakter vedrører lignende ydelser. For så vidt angår krav (iii) vurderes dette ikke opfyldt, da der ikke er tale om kontrakter, som indgås med jævne mellemrum, eller som i øvrigt regelmæssigt fornyes ved udløb. Der er dels ikke en tidsmæssig sammenhæng mellem kontrakterne, og dels ikke en tidsmæssig sammenhæng mellem ordregivers beslutningsproces omkring anskaffelserne. Der er endvidere ikke en vis grad af forudsigelighed mellem kontrakterne. Eftersom det er udefrakommende forhold, der nødvendiggør den yderligere kontrakt, er der hverken den nødvendige tidsmæssige sammenhæng eller den nødvendige forudsigelighed i relation til sammenlægning af lignende kontrakters værdi. Da der er 4½ år mellem indgåelsen af de 2 kontrakter vedrørende rådgivning om etablering og tilslutning af flisfyret fjernvarmecentral (således væsentligt mere end 12 måneder), skal kontrakternes værdi derfor ikke sammenlægges.

Det bemærkes i øvrigt, at kontrakten fra 2014 og den nuværende kontrakt begge er/vil blive indgået til fast pris og tidsbegrænset, hvorfor forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 12 ikke finder anvendelse.

Da de 2 kontrakter ikke vurderes at skulle sammenlægges, falder de begge under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdi. Kontrakter omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets anvendelsesområde, men som er under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdi, omfattes af udbudslovens afsnit 4 og 5. Da ydelserne, som anskaffes under begge kontrakter, vedrører rådgivning til en dansk ordregivende enhed på dansk, vurderes der ikke at være grænseoverskridende interesse, hvorfor udbudslovens afsnit 5 finder anvendelse. Det betyder, at anskaffelserne fx kan ske, ved at Skive Fjernvarme gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud. Da det oprindelige materiale i stor grad skal genanvendes, har Skive Fjernvarme vurderet, at COWI er den bedst egnede til at fortsætte rådgivningen og kan ifølge udbudslovens afsnit 5 rette henvendelse til COWI.

Se yderligere i afsnit VI.3.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
29/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
COWI A/S
Parallelvej 2
Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Uanset at kontrakterne ikke skal sammenlægges, og tærskelværdien i forsyningsvirksomhedsdirektivet derfor ikke er overskredet for hver enkelt kontrakt, vil kontrakterne kunne tildeles COWI med hjemmel i forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 1, litra b) og litra c), som vedrører muligheden for at foretage ændringer i en kontrakts løbetid. Selvom der ønskes indgået en ny kontrakt med COWI, anses nærværende situation som tilsvarende det at foretage en kontraktændring, hvorfor de samme principper må være gældende og kunne anvendes som fortolkningsbidrag i nærværende situation.

Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 1, litra b):

Følgende betingelser vurderes at skulle være opfyldt for at anvende forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 1, litra b): (i) det af økonomiske eller tekniske årsager ikke er muligt at anskaffe tjenesteydelsen ved andre end den oprindelige leverandør, og (ii) det vil forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af den ordregivende enheds omkostninger, hvis anskaffelsen ikke sker ved den oprindelige leverandør. De supplerende rådgivningsydelser kan af ansvarsmæssige årsager (tekniske årsager) ikke leveres af andre end COWI, og det vil af økonomiske årsager ikke være hensigtsmæssigt at skulle overdrage opgaven til en anden leverandør. Derudover vil det forårsage en væsentlig forøgelse af Skive Fjernvarmes omkostninger, da en anden leverandør enten ville skulle påbegynde projektet på ny eller ville skulle bruge uforholdsmæssigt meget tid på at sætte sig ind i det eksisterende materiale for at kunne sikre korrekt tilpasning, jf. ovenstående bemærkning om, at det af ansvarsmæssige årsager ikke kan lade sig gøre at overdrage opgaven til en anden.

Betingelserne oplistet i litra b) vurderes at være opfyldt.

Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 1, litra c):

Endvidere i forhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 1, litra c), fremgår det, at det er muligt at foretage ændringer, såfremt (i) behov for ændring er opstået som følge af omstændigheder, der ikke kunne forudses af den ordregivende enhed, og (ii) ændringerne ikke ændrer kontraktens overordnede karakter. De ændringer, der er behov for ved nærværende kontrakt, skyldes en klage i Energiklagenævnet, som har medført en udskydelse af projektet i mere end 3 år. De ændringer, som skal foretages, er supplerende til det oprindelige projekt, herunder tilpasning af de tekniske specifikationer. Det er derfor ikke en ændring af selve projektet, men alene tilpasninger, som ikke ændrer kontraktens overordnede karakter.

Betingelserne oplistet i litra c) vurderes at være opfyldt.

Samlet vurderes det, at betingelserne for at anskaffe supplerende tjenesteydelser fra den oprindelige leverandør er opfyldt, både for så vidt angår litra b) og litra c).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Skive Fjernvarme følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil derfor ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

Klagenævnslovens § 7, stk. 3.

En klage over, at en ordregivende enhed har handlet i strid med udbudsreglerne ved at indgå en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i de tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Klageren skal skriftligt underrette den ordregivende enhed om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2018

Send til en kollega

0.142