23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-538250
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
07.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
www.projectweb.dk

Udbyder

Tårnbyforsyning Varme A/S

TFEC - M01 Teknikentreprise


Tårnbyforsyning Varme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Tårnbyforsyning Varme A/S
32667740
Gemmas Alle 39
Kastrup
2770
Danmark
Kontaktperson: Hasmik Margaryan
Telefon: +45 32462030
E-mail: HAM@taarnbyforsyning.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.taarnbyforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.projectweb.dk/public/tender?language=DA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.projectweb.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

TFEC - M01 Teknikentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232142
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Tårnbyforsyning (TF) skal etablere en Energicentral, der dels leverer fjernkøling til virksomheder i det nye erhvervsområde Scanport og dels leverer fjernvarme til Tårnbyforsyning Varmes fjernvarmenet.

Energicentralen skal indeholde et antal varmepumper, der kan levere fjernkøling og samtidigt afsætte den genererede kondensatorvarme i fjernvarmenettet. Energicentralen kan endvidere producere fjernvarme ved at udnytte energien fra et nærliggende spildevandsudløb i perioder, hvor kølebehovet er lavt.

Denne entreprise (M01) indeholder alle nødvendige tekniske installationer.

Bygning samt Akkumuleringstank udbydes særskilt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42511110
31141000
45331231
09323000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Tårnby Renseanlæg, Kastrup Strandpark 22, 2779 Kastrup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Følgende delanlæg leveres, monteres og idriftsættes i henhold til varmepumpernes designdata og udbudsmaterialet:

- Varmepumpeanlæg og tilhørende instrumenter,

- Cirkulationspumper, vekslere og tilhørende instrumenter,

- Mobil CIP Cleaning Unit (Option),

- Normal- og nødventilation,

- Interne Røranlæg,

- Bæringer og befæstelser,

- Isolering,

- El-anlæg, inklusive stikledninger fra transformere til el-tavler,

- Hovedtavler,

- Fordelingstavler,

- Alarmtavle,

- SRO-tavle,

- Bygnings-el og -lys,

- Brugsvandsinstallation,

- Skiltning i henhold til AT-vejledning B.4.4, DS/EN 378 samt nærværende udbudsmateriale,

- Sikkerhedsudstyr,

- Dokumentation for installerede komponenter,

- Komplet CE-mærkning af det leverede anlæg i henhold til gældende lovgivning,

- Lejeunit - Luftkølet koldtvandsanlæg (option).

Leverancen skal designes, leveres, klargøres, testes, idriftsættes og dokumenteres i overensstemmelse med det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

De fremsendte referencer gennemgås og vurderes ud fra objektive og ikke diskriminerende kriterier, idet der lægges vægt på følgende emner:

- Beskrivelse af opgaven, herunder oplysninger om de konkrete ydelser, der er leveret,

- Oplysning om opgavens størrelse i DKK ekskl. Moms,

- Oplysning om maksimum varme- og køle effekt,

- Periode for opgavens gennemførelse,

- Kontaktpersoner mail/tlf.

Såfremt antallet af ansøgere er større end 3, begrænses antallet af ansøgere på basis af ovenstående.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

1) Service og vedligeholdelse af det tekniske anlæg for garantiperioden på 2 år, inklusive lovpligtige service;

2) Yderligere 5 års service- og vedligeholdelse af det tekniske anlæg, inklusive lovpligtige service;

3) Vibrationsmålingsudstyr af kompressorer og el-motorer på varmepumperne;

4) Leje af midlertidigt køleanlæg;

5) Pris for køb af mobilt køleanlæg, inklusive alle nødvendige komponenter samt opstilling af anlæg;

6) Mobil CIP-unit til spildevandsvekslere;

7) Ekstra SRO-PC, som placeres i SRO-rummet;

8) Levering af UPS-backup (1 time) til alarmtavle og SRO-system;

9) Strategiske reservedele.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Følgende afsnit skal udfyldes i ESPD:

Del III: Udelukkelsesgrunde, følgende afsnit:

A: Grunde vedrørende straffedomme.

B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

I henhold til udbudsmaterialet, se dokument "Fravigelser+AB92+21.01.13.pdf".

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

I henhold til udbudsmaterialet, se dokument "Fravigelser+AB92+21.01.13.pdf".

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningernes retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig aktør, der tegner alle ansøgere. Endvidere skal alle ansøgere hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt anmodning fremsendes af et konsortium eller anden sammenslutning, skal ethvert medlem ansøge om deltagelse samt udfylde ESPD jf. udbudsbrevet og udbudsbekendtgørelsen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/01/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2018

Send til en kollega

0.104