23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 234-534467
Offentliggjort
05.12.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Spørgsmål

Addresse
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Kontaktperson: Agnete Brøsted
Telefon: +45 28916041
E-mail: agbr@cowi.com

Anmodning om deltagelse

Til
14.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Valgt firma

(04.06.2019)
Frederiksberg Fjernkøling

Projekt Universitetshospital Køge, Udbud af fjernkølleverancen (TE03KØL)

(03.07.2019)
Frederiksberg Fjernkøling A/S
Stæhr Johansens Vej 38-40
2000 Frederiksberg

Projekt Universitetshospital Køge, Udbud af fjernkølleverancen (TE03KØL)


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Claus Niehburg Bernthsen
E-mail: cnb@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Agnete Brøsted
Telefon: +45 28916041
E-mail: agbr@cowi.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.rib-software.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Projekt Universitetshospital Køge, Udbud af fjernkølleverancen (TE03KØL)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09320000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Sjælland opfører et universitetshospital i Køge i forbindelse med det nuværende Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH). Universitetshospitalet bliver hovedhospital for Region Sjælland med forskning og højt specialiseret behandling.

Dette udbud omfatter Region Sjællands udbud af fjernkøling (TE03KØL) ved det nye Universitetshospital i Køge.

Selve fjernkølcentralen hvorfra leverancen kommer forventes at skulle opføres på Universitetshospital Køges matrikel, hvorfor udbuddet omfatter både etablering af bygning, køleanlæg samt leverance af fjernkøl i en periode på op til 30 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Lykkebækvej, Køge.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud omfatter Region Sjællands udbud af fjernkøling (TE03KØL) ved det nye Universitetshospital i Køge.

Selve fjernkølcentralen hvorfra leverancen kommer forventes at skulle opføres på Universitetshospital Køges matrikel, hvorfor udbuddet omfatter både etablering af bygning, køleanlæg samt leverance af fjernkøl i en periode på op til 30 år.

Fjernkølecentralen vil indgå som del af den samlede energicentral der også omfatter nødforsyningsanlæg (udbydes sideløbende under benævnelsen TE03EL) samt den eksisterende fjernvarmecentral.

Opgaven udbydes som et begrænset udbud med forhandling. Der forventes jf. udbudsmaterialet at blive afholdt ét forhandlingsmøde.

Det forventes, at tilbudsgiverne, som søger prækvalifikation på opgaven, består af en fjernkølleverandør med tilknyttede underrådgivere og underentreprenører. Ud over at løfte den køletekniske opgave forventes ansøgerholdet at kunne løfte opgaven med design af en bygning til fjernkølecentralen indenfor de fastsatte arkitektoniske og lydtekniske krav samt lokalplankrav, samt at kunne løfte opgaven med udførelsen af byggeriet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi / Vægtning: 40
Omkostningskriterium - Navn: Organisation og samarbejde / Vægtning: 40
Omkostningskriterium - Navn: Teknisk koncept og kvalitet / Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 378
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er flere egnede ansøgere end 4, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, vil ordregiver udvælge de 4 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, på grundlag af en vurdering af:

- hvilke ansøgere der baseret på karakteren, størrelsen og kompleksiteten af den udbudte opgave har de mest relevante referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet kan findes på https://www.rib-software.dk/ (Udbuds nr. TN043552A)

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøgerens årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår hvor der foreligger årsregnskab,

- Revisorattesteret erklæring vedrørende hvert af de 3 ovenfor anførte nøgletal for de seneste 3 regnskabsår hvor der foreligger årsregnskab.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- en soliditetsgrad på 20%

Soliditetsgraden opgøres som forholdet mellem den samlede egenkapital og samlede totale aktiver.

Ved beregning af soliditetsgraden anvendes følgende formel:

(Egenkapital/samlede aktiver)*100

- en positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøgeren skal have et kvalitetsledelsessystem,

- Ansøgeren skal have en drifts-service funktion,

- En liste med maksimalt 5 referencer over ansøgerens mest betydelige arbejder/ leverancer på lignende projekter, der er udført inden for de seneste 5 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøgeren skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på DS/EN ISO 9001:2015 eller tilsvarende,

- Ansøgeren skal have en drifts-service funktion der kan rykke ud og være på adressen indenfor 2 timer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/01/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsbetingelserne kan findes på https://www.rib-software.dk/ (Udbuds nr. TN043552A).

I udbudsbetingelserne præciseres hvilke mindstekrav og krav der stilles til ansøgere om prækvalifikation, herunder indsendelse af ESPD, Erklæring om personoplysninger samt referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II ellerIII skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2018

Send til en kollega

0.093