23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 234-533879
Offentliggjort
05.12.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
07.01.2019 Kl. 10:00

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Opdateringer

Opdatering
(23.01.2019)

De prækvalificerede er:
- BAM Danmark A/S som totalentreprenør med underrådgiverne JJW Arkitekter A/S, Thing Brandt Landskab ApS og BAM Utiliteitsbouw
- N.V. BESIX S.A. som totalentreprenør med underrådgiverne Rambøll Danmark A/S og BIG ApS
- MT Højgaard A/S som totalentreprenør med underrådgiverne RUBOW Arkitekter A/S og Nordic – Office of Architecture A/S
- CG Jensen som totalentreprenør med underrådgiverne Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Nord Architects A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S.

Ny skole på Sluseholmen (SLUS)


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Regnbuepladsen 7, 1. sal
København K
1550
Danmark
Kontaktperson: Urd Nørgård-Nielsen
Telefon: +45 24471860
E-mail: jk6t@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny skole på Sluseholmen (SLUS)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der skal opføres en ny 3-sporet skole med tilhørende støttefunktioner på Sluseholmen. Derudover skal der oprenses jord, samt etableres et parkeringshus og en vejforbindelse fra Sjællandsbroen til området.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210
45213312
45233226
71221000
71311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Ved Stigbordene, Sluseholmen, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der skal opføres en ny, tre- sporet skole med KKFO, idrætshal, madskole og klub på Sluseholmen. Skolen forventes at blive ca. 12 500 m2. Dertil kommer etablering af landskab og udearealer på op til 5 000 m2. Derudover omfatter opgaven opførelse af et parkeringshus til 250 + 30 biler med indkørsel fra Sjællandsbroen. Byggeri København skal overdrage det færdige parkeringshus til 3. mand, inden opførelsen af skolen igangsættes og senest 1.1.2022. Der skal vedtages en ny lokalplan for skolen og parkeringshuset. Anmodning er igangsat.

Projektet består af:

- Oprensning af jord,

- Opførelse af parkeringshus. Parkeringshus skal påbegyndes senest 1.7.2021. Parkeringshus skal være færdigt senest 1.1.2022,

- Opførelse af 3-sporet skole. Skolen skal påbegyndes senest 1.2.2022. Skolen skal være færdigt senest 1.1.2024,

- Etablering af vejadgang fra Sjællandsbroen.

Projektet gennemføres i én samlet totalentreprise.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 52
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 5 år. Ved sammenlignelige projekter forstås bygge- og anlægsprojekter, der indeholder følgende elementer:

- Projektering og udførelse af byggeri til undervisnings- og/eller formidlingsformål med en størrelse og/eller kompleksitet svarende til SLUS,

- Ledelse af byggeri i totalentreprise, hvor projektet i størrelse og/eller kompleksitet svarer til SLUS, og/eller

- Inddragelse af natur og bæredygtighed som et lærings- og formidlingsredskab som en del bygningsfunktionalitet.

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring.

Der må ikke afleveres flere end 10 referencer i alt. Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterierne omfatter ansøgeres soliditetsgrad og årsomsætning i hvert af de 2 seneste tilgængelige regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende krav til ansøgernes økonomiske formåen:

- En soliditetsgrad på mindst 15% i hvert af de 2 seneste tilgængelige regnskabsår,

- En årsomsætning på mindst 300 000 000 DKK i hvert af de 2 seneste tilgængelige regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til pkt. II.2.9 ovenfor.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal afleveres mindst en reference for hver af de 3 kategorier af referencer, som er nævnt under pkt. II.2.9.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 177-400287
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/01/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Byggeweb - TN nr.650509A.

Ved ansøgning om prækvalifikationen fremsendes følgende:

- Udfyldt ESPD (eventuelt genereret ved anvendelse af udbudsdokument - ESPD-fil),

- Referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et).

Såfremt ansøgningen er baseret på andres økonomiske og/eller tekniske formåen, skal der fremsendes dokumentation for, at disse enheder er juridisk forpligtet til at stille nødvendige ressourcer til rådighed for ansøgeren, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Ordregiverens skabelon kan eventuelt anvendes ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til Byggeweb Udbud.

Forud for ansøgningsfristen kan ansøgere stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål skal stilles på det konkrete Byggeweb Udbud under ”Spørgsmål og svar”. Besvarelse af spørgsmål vil ske hurtigst muligt og løbende via Byggeweb.

Alle spørgsmål, der stilles senest den 19. december, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles efter den 19. december, vil alene blive besvaret i det omfang, at besvarelse kan afgives senest 6 dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret. I særlige tilfælde kan ordregiver vælge at besvare senere indkomne spørgsmål.

Udvalgte ansøgere vil i forbindelse med prækvalifikation blive afkrævet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2018

Send til en kollega

0.095