23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 233-533572
Offentliggjort
04.12.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Kriminalforsorgen

Vindere

(04.12.2018)
Unify Business Solutions Ltd
Dorial House 2 Hazel Court, Midland Way
S434FD Barlborough

Spotjamming til fastindstalleret mobildetekteringsanlæg


Kriminalforsorgen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Kriminalforsorgen
53383211
Strandgade 100
København K
1401
Danmark
Kontaktperson: Marianne Trojahn Kølle
Telefon: +45 72555555
E-mail: Mariannetrojhan.kolle@krfo.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.krfo.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Spotjamming til fastindstalleret mobildetekteringsanlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35120000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kriminalforsorgen ønsker at indgå allonge til rammeaftale vedrørende levering af fastmonteret mobildetekteringsudstyr med leverandøren. Allongen angår beskrivelse af tekniske specifikationer samt testbeskrivelser for spotjamming.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 203 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kriminalforsorgen ønsker at indgå allonge til rammeaftale vedrørende levering af fastmonteret mobildetekteringsudstyr med leverandøren. Allongen vil angå beskrivelse af tekniske specifikationer samt testbeskrivelser for sportjamming, produktion og montering af 8 spotjammere samt gennemførelse af tests.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

På tidspunktet for udbuddet af rammeaftalen var der den fornødne lovhjemmel til lovligt at tilkoble spotjamming på detekteringsanlægget, og dette blev medtaget som en option. I bekendtgørelsen var det anført, at der forinden tests skal opnås tilladelse fra teleindustrien og mobilnetværksoperatørerne til at jamme deres frekvenser. Det har vist sig, at de krav, der stilles til spotjamming er væsentligt strammere, end det var forventet ved udbuddet i 2016 og medfører, at spotjammingen skal kravspecificeres og specialudvikles.

Allongen er således en nødvendig forudsætning for, at optionen på spotjamming vil kunne aktiveres. Endvidere er allongen nødvendiggjort af uforudsete forhold, som kan siges at være uforudsigelige for Kriminalforsorgen på tidspunktet for rammeaftalens indgåelse.

Der er ikke tale om en ændring af rammeaftalens grundlæggende elementer.

Endvidere gælder det, at:

1) der ikke indføres betingelser, der, hvis de havde fremgået af den oprindelige procedure for indgåelse af aftalen, ville have gjort det muligt for andre tilbudsgivere end de oprindeligt antagne tilbudsgivere at deltage, eller ville have gjort det muligt at acceptere et andet bud end det, som blev antaget;

2) at aftalen ikke udvides i betydeligt omfang til at omfatte ydelser, der ikke oprindeligt var fastsat heri, og 3) at aftalens økonomiske balance ikke ændres til fordel for leverandøren på en måde, som ikke var fastsat i det oprindelige udbudsmateriale.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 249-459338

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Unify Business Solutions Ltd
04789638
Dorial House 2 Hazel Court, Midland Way
Barlborough
S434FD
Det Forenede Kongerige
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 203 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i del V.2.1) er datoen for beslutningen om at indgå allongen, og ikke datoen for indgåelsen af allongen. Allongen vil ikke blive indgået før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelsen af denne bekendtgørelse, jf. punkt VI.4.3). Værdien angivet i punkt II a.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af allongen. Den samlede værdi af rammeaftalen ekskl. allongen er 16 600 000 DKK

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2018

Send til en kollega

0.115