23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 233-532690
Offentliggjort
04.12.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225446&B=REGIONSYDDK

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Valgte firmaer

(25.03.2019)
COWI A/S (Miljø, geoscience, spildevand, vand, affaldshåndtering, arbejdsmiljø)
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

(25.03.2019)
Niras A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

(25.03.2019)
Ramboll Denmark - Water / Environment & Health
Hannemanns Allé 53
2300 Copenhagen S

(25.03.2019)
Dansk Miljørådgivning A/S
Industrivej 10 a
8680 Ry

(25.03.2019)
Orbicon
Linnés Allé 2
2630 Taastrup

Rammeaftale for videregående forureningsundersøgelser


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Sanne Skov Nielsen
Telefon: +45 11111
E-mail: Sanne.Skov.Nielsen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225446&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225446&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for videregående forureningsundersøgelser

 

Sagsnr.: 18/57692
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalerne angår rådgivning og bistand vedrørende udførelse af nye, egenfinansierede, videregående og afgrænsende forureningsundersøgelser på forurenede lokaliteter i Region Syddanmark. Undersøgelserne igangsættes i perioden 15.3.2019 til 14.3.2021 med mulighed for forlængelse i 2 gange op til 1 år. Rammeaftalerne vil blive indgået med 5 rådgivere. Rammeaftalerne er delvist overlappende, hvor konkurrencen genåbnes ved miniudbud mellem 2 rammeaftaleholdere, der er overlappende for den pågældende pulje af videregående forureningsundersøgelser. Opgaven er ikke inddelt i delkontrakter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90732400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der udbydes 5 rammeaftaler, A-E, hvor konkurrencen genåbnes ved miniudbud mellem 2 rammeaftaleholdere, der er overlappende for den pågældende pulje af videregående forureningsundersøgelser. Fordelingen af tilbudsretten er tilrettelagt efter en kaskademodel, som fremgår af rammeaftalerne i udbudsmaterialet. I miniudbuddet evalueres på både pris og kvalitet og i visse tilfælde bemanding.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/03/2019
Slut: 14/03/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalerne har mulighed for forlængelse i 2 gange op til 1 år til udløb senest 14.3.2023.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, eller som på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen bliver omfattet heraf, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Årsomsætning på mindst 5 000 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab,

- Egenkapital på mindst 1 000 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Mindst 5 referencer for udførelse af opgaver vedrørende videregående eller afgrænsende undersøgelser.

Referencerne skal opfylde følgende krav:

— Være udført i henhold til Jordforureningslovens kapitel 3 og/eller 4 eller tilsvarende lovgivning i andre EU/EØS-lande,

— Mindst 2 af undersøgelserne skal være indeklimaundersøgelser for klorerede opløsningsmidler i boliger,

— Mindst 2 af undersøgelserne skal være undersøgelser af pesticidpunktkilder,

— Mindst 2 af undersøgelserne skal være grundvandundersøgelser af mobile stoffer i forhold til en grundvandsressource,

— Undersøgelsen skal have været igangværende indenfor de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Påbegyndte, uafsluttede, undersøgelser kan også anvendes til referencebrug.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

— Tilbudsgiverens kunde samt perioden for undersøgelsen,

— Forureningens type og undersøgelsens formål,

— Tilstrækkelige oplysninger til at Ordregiver kan vurdere om kravene er opfyldt.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/06/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/01/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2018

Send til en kollega

0.114