23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 233-531681
Offentliggjort
04.12.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.projectweb.dk

Spørgsmål

Til
14.12.2018

Addresse
http://www.projectweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
07.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.projectweb.dk

Udbyder

Odense Kommune og Vandcenter Syd

Vindere

Valgt enteprenør

(15.03.2019)
M.J. Eriksson A/S
Odense N

Bellinge Fælled - etape 3


Odense Kommune og Vandcenter Syd

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune og Vandcenter Syd
Nørregade 36-38
Odense
5100
Danmark
Kontaktperson: Gert Holst Hansen
E-mail: gehh@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.projectweb.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Rambøll Danmark A/S
Englandsgade 25
Odense
5100
Danmark
Kontaktperson: Claus Stokvad
Telefon: +45 51615951
E-mail: cls@ramboll.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.projectweb.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byggemodning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bellinge Fælled - Etape 3

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hovedentreprisen benævnt ” Bellinge Fælled etape 3” omfatter arbejder for etablering af vej og kloak ifm. byggemodning af Bellinge Fælled etape 3.

Opgaven udbydes i fællesskab af Odense Kommune og Vandcenter Syd.

I hovedtræk består entreprisen af 2 delprojekter, kloakprojekt og vejprojekt som overordnet indeholder nedenstående.

Kloakprojekt, som består af:

- Spildevandsledninger til afvanding af ca. 100 parceller og ca. 3-5 storparceller,

- Regnvandsafledning på terræn, på veje og i wadier inkl. ca. 3 stk. regnvandsbassiner.

Anlæg af vej, som består af:

- Tilslutningsanlæg ved Assensvej inkl. anlæggelse af svingbaner og nyt signalanlæg,

- Fordelingsvej fra Assensvej til Flintagergårdvej samt boligveje i udstykningen inkl. belysning langs vejene,

- Diverse forsyningsledninger (fjernvarme, el, vand m.m.),

- Anlægsgartnerarbejde med diverse beplantning, træer langs fordelingsvejen, græssåning m.m.

Opgaven udbydes som ét udbud.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Bellinge, Odense SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes af Odense Kommune og Vandcenter Syd.

Opgaven består af byggemodning af 1 boligområde i Bellinge, Odense SV. Delområde 1 i lokalplan nr. 6-813, Bellinge Fælled Vest består af ca. 100 parceller og 4 storparceller.

Desuden etableres der vejanlæg i delområde 3 i lokalplanen.

Udbuddet omfatter følgende:

Kloakprojekt, som består af:

- Spildevandsledninger til afvanding af ca. 100 parceller og ca. 3-5 storparceller,

- Regnvandsafledning på terræn, på veje og i wadier inkl. ca. 3 stk. regnvandsbassiner.

Med følgende overordnede mængder

- Ca. 2 400 m spildevandsledning,

- Ca. 130 m stiktilslutninger inkl. ca. 100 skelbrønde,

- Ca. 800 m regnvandsledninger,

- Ca. 70 hovedledningsbrønde,

- 2 regnvandsbassiner, et på ca. 3 000 m3 og et på ca. 26 000 m3

- Ca. 14 000 m2 membran under det store bassin inkl. ca. 14 200 m³ råjord op og ned igen,

- Ca. 2 500 lbm vandveje i terræn med tværsnit på ca. 0,1 – 1,4 m2

Anlæg af vej, som består af:

- Tilslutningsanlæg ved Assensvej inkl. anlæggelse af svingbaner og nyt signalanlæg,

- Fordelingsvej fra Assensvej til Flintagergårdvej samt boligveje i udstykningen inkl. belysning langs vejene,

- Diverse forsyningsledninger (fjernvarme, el, vand m.m.),

- Anlægsgartnerarbejde med diverse beplantning, træer langs fordelingsvejen, græssåning m.m.

Til arbejdet hører koordinering med og forventeligt gravning for ledningsejere, da forsyningsledninger skal føres med frem i byggemodningen.

Stamvejen tilsluttes Assensvej i et nyt signalreguleret kryds. Her etableres venstresvingsbane fra syd og højresvingsbane fra nord på Assensvej.

Følgende overordnede mængder er indeholdt i vejprojektet:

- Ca. 1 600 m boligveje,

- Ca. 1 650 m stamvej,

- Ca. 1 000 m stier,

- Et nyt lyskryds ved Assensvej inkl. svingbaner,

- Udviddelse af Flintagergårdvej ca. 500 m,

- Et regnvandsbassin til vejvand,

- Ca. 170 000 m2 grønne arealer.

Arbejdet skal udføres i 2 etaper i forlængelse af hinanden i perioden 11.3.2019 til 10.4.2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil blive udvalgt max. 5 tilbudsgivere blandt de ansøgere, som opfylder kravene i del III og har indsendt en udfyldt espd, European Standard Procurement Document.

Udvælgelsen sker ud fra en helhedsvurdering af, hvorledes ordregiver får de mest attraktive tilbud. I helhedsvurderingen indgår følgende forhold i prioriteret orden:

A) en vurdering af ansøgers tekniske kapacitet vurderet ud fra referencerne jf. del. III.1.3).

Ved vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet, vil bygherren lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med større anlægsopgaver i fag- eller hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som fag- eller hovedentreprenør.

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum og omfang.

c) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter.

Kriterierne a-c vægter lige og bedømmelsen foretages samlet.

B) en vurdering af ansøgers økonomiske nøgletal krævet i del. III.1.2). Det vil blive vurderet om ansøgerens økonomiske kapacitet og stabilitet er optimal til den udbudte opgave.

I den samlede vurdering vægter den tekniske kapacitet højere end de Økonomiske oplysninger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § § 135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver en erklæring vedr. udelukkelsesgrunde ved udfyldelse ESPD del III.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om ansøgers omsætning, egenkapital og solidatetsgrad for de sidste 3 regnskabsår, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, B hvor egenkapital og solidatetsgrad anføres under »Finansielle nøgletal«. Hvis ansøgers regnskab er halvårlig (f.eks. 2016/2017) kan der ved udfyldelse af ESPD'en angives

Det sidste halvår(f.eks. 2017).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen, skal ansøger beskrive op til 5 referencer inden for løsning af tilsvarende opgaver – Større byggemodningsopgaver i fag- eller hovedentreprise.

Referenceprojekter må maksimalt være 5 år gamle på ansøgningstidspunktet, men også gerne igangværende.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Udførelsestidspunkt;

3) Entrepriseform;

4) Entreprisesum;

5) Kort projektbeskrivelse, herunder størrelse på opgaven, opgavens omfang og entreprisesummen opdelt i egenproduktion og underentreprise;

6) Ansøgers rolle og ansvar i projektet.

Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, C med følgende vejledning:

— beskrivelse af referencen,

— omfang/størrelse på referencen indsættes under »Beløb« eller under »Beskrivelse«,

— sluttidspunkt (evt. forventet) angives under »Dato«,

— kunde angives under »Modtagere«.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag, er ESPD gældende.

Jf. afsnit II.2.9) vil der ved begrænsning af antallet af ansøgere blive lagt vægt på relevansen og kvaliteten af de oplyste referencer vurderet i forhold til sammenlignelighed med den udbudte opgave. Derfor opfordres ansøger til tydeligt at angive sammenligneligheden under beskrivelsen af referencen eller alternativt under ESPD'ens del V.

Hvis der fremsendes/beskrives flere end 5 referencer lægges der alene vægt på de 5 først angivne referencer. Referencer for ikke-vundne konkurrencer/opgaver/projekter vil ikke blive taget i betragtning.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten for hovedentreprisen vil i det væsentligste være baseret på principperne i AB 92. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/01/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgningens form:

Ansøgningen skal afleveres digitalt på www.projectweb.dk jf. afsnit I.3) og skal bestå af:

— Evt. et kort følgebrev med angivelse af navn på hovedansøger og eventuelle underentreprenører,

— ESPD i form af en XML-fil fra ansøger og særskilte filer fra eventuelle underentreprenører, pdf-fil af den elektroniske ESPD må gerne vedlægges,

— Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anført i ESPD'en plus billedmateriale.

Brug af den elektroniske ESPD:

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra www.projectweb.dk og gemme på ansøgers egen computer. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Fra denne hjemmeside kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egencomputer. Denne XML-fil og gerne en udgave i pdf skal afleveres på www.projectweb.dk

Der henvises i øvrigt til http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Vejledninger hvor der ligger envejledning i udfyldelse af den elektroniske ESPD.

Spørgsmål til prækvalifikation:

Spørgsmål til prækvalifikationen kan stilles og vil blive besvaret på www.projectweb.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2018

Send til en kollega

0.099