23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 226-517186
Offentliggjort
23.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
21.12.2018 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/92190355.aspx

Udbyder

Herlev Kommune

Opdateringer

Annullering
(29.03.2019)

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune


Herlev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herlev Kommune
63640719
Herlev Bygade 90
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Cecilie Juhl Stentoft
Telefon: +45 4456442
E-mail: cecilie.stentoft@herlev.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92190355.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92190355.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92190355.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indsamling og transport af affald fra private husstande samt storskrald og haveaffald ved villaer/rækkehuse i Herlev Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter følgende:

— Indsamling af mad- og restaffald,

— Indsamling af miljøbokse og batterier på låg ved villaer/rækkehuse,

— Indsamling af storskrald ved villaer/rækkehuse,

— Indsamling af haveaffald ved villaer/rækkehuse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

- Option på forlængelse i op til 1 år ad gangen i højest 2 år. Forlængelsen aftales senest et halvt år før kontraktudløb.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option vedr. tømning af nedgravede containere,

- Option vedr. anvendelse af gasbiler.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse nøgletal for de sidste 3 årsregnskaber samt seneste revisorpåtegning, som minimum indeholder:

1) Resultat før skat (ekskl. moms) i de 3 seneste godkendte regnskabsår;

2) Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år eller en soliditetsgrad på minimum 10%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Reference/-r vedr. indsamling af affald;

2) Beskrivelse af tilbudsgivers kvalitetsstyringssystem;

3) Beskrivelse af tilbudsgivers miljøledelsessystem.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år indenfor en sammenhængende periode på mindst 12 kalendermåneder har udført mindst én opgave omfattende indsamling af affald i fast rute fra private husstande. Referencer skal indeholde en beskrivelse af opgavetype, kunde, kontraktsum og periode;

2) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et kvalitetssikringssystem. Såfremt tilbudsgiver har et certificeret system, skal tilbudsgiver i tilfælde af ordregivers indhentelse af dokumentation jf. pkt. 4.4, vedlægge dokumentation i form af en kopi af certifikat. Hvis tilbudsgiver har et ikke-certificeret system, skal tilbudsgiver i tilfælde af ordregivers indhentelse af dokumentation, kunne fremlægge en kort beskrivelse af følgende punkter, som skal sandsynliggør, at tilbudsgiver arbejder systematisk med opfølgning af kvalitet i alle led:

(a) Virksomhedens kvalitetspolitik og/eller -mål;

(b) Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling;

(c) Dokumentation og kvalitetssikringsprocedure i forhold til:

- Klage fra kunden (kommunen) over manglende udførelse af opgaverne;

- Klage fra kunde (kommunen eller anden) ved skader på 3-mands ejendom.

3) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et miljøledelsessystem. Såfremt tilbudsgiver har et certificeret system, skal tilbudsgiver i tilfælde af ordregivers indhentelse af dokumentation jf. pkt. 4.4, vedlægge dokumentation i form af en kopi af certifikat. Hvis tilbudsgiver har et ikke-certificeret system, skal tilbudsgiver i tilfælde af ordregivers indhentelse af dokumentation, kunne fremlægge en kort beskrivelse af følgende punkter, som skal sandsynliggør, at tilbudsgiver arbejder systematisk med opfølgning af miljø i alle led:

(a) Virksomhedens miljøpolitik og/eller -mål;

(b) Beskrivelse/oplysninger om relevante driftsinstruktioner og driftsprocedurer i forhold til virksomhedens væsentlige miljøforhold

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Renovatøren skal overholde vilkår vedr. "Arbejdsklausul" i forbindelse med arbejdets udførsel for Herlev Kommune, jf. Udkast til kontrakt indeholdende kravspecifikation pkt. 6.2.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/12/2018
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/12/2018
Tidspunkt: 08:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2018

Send til en kollega

0.117