23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 240-416552
Offentliggjort
11.12.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.01.2014 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
4600 Køge
att.: Niels Tejlgaard

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Opdateringer

Resultat
(19.12.2014)

Kontrakten er blevet tildelt:
EMR Murer og Entreprenør A/S
Falkevej 28
8766 Nr. Snede
Kontraktens endelige samlede værdi: 24.011.971 kr.
Kontrakten forventes ikke at ville blive givet i underentreprise.

Statsfængslet på Nordfalster – Perimetermur (Resultat)


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Direktoratet for Kriminalforsorgen
Anlægsenheden, Strandgade 100
1401 København K
DANMARK
Telefon: +45 72554000
Mailadresse: anlaegsenheden@kriminalforsorgen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.kriminalforsorgen.dk

Yderligere oplysninger fås her: Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Niels Tejlgaard
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615740
Mailadresse: nit@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Niels Tejlgaard
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615740
Mailadresse: nit@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Niels Tejlgaard
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615740
Mailadresse: nit@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger


I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Offentlig orden og sikkerhed


I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse

II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Statsfængslet på Nordfalster – Perimetermur.


II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Nordfalster.

NUTS-kode DK02

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt


II.1.4)Oplysninger om rammeaftale

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Direktoratet skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 10 bygninger på i alt ca. 35.000 m² omgivet af en perimetermur.
Perimetermuren er ca. 6 m høj og 1,3 km lang i tykkelse 25 cm insitu konstruktion inkl. afsluttende murkrone.
Som forberedelse for entreprisen er der tidligere udført ca. 4 m bred grusvej i ca. 2 m afstand fra perimetermuren samt etableret byggeplads.
Del 1 forberedende jordarbejder er afsluttet medio 2013.
Del 2 (nærværende del) omfatter etablering af perimetermur omkransende bebyggelsen.
Del 3 bygningentrepriserne udbydes efterfølgende I foråret 2014.


II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 45223200

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja


II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej


II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej


II.2)Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1)Samlet mængde eller omfang:

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej


II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej


II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 8 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Krav til sikkerhedsstillelse og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.


III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Al fakturering skal ske elektronisk, jf. lov nr. 1203 af 27.12.2003. Øvrige oplysninger vil fremgå af udbudsmaterialet.


III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Alle oplysninger påkrævet i denne udbudsbekendtgørelse skal afgives for hver enkelt deltager i sammenslutningen af økonomiske aktører.


III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Ved Prækvalifikationsanmodning:
I forbindelse med prækvalifikationsanmodningen skal der fremsendes Tro og Love erklæring om at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2. (Forhold der er omfattet af Serviceattest).
Ved tilbudsgivning:
I forbindelse med tilbuddet skal alle tilbudsgivere aflevere tro og love erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13.5.1997.
Ved kontraktindgåelse stilles følgende krav:
1) Den vindende tilbudsgiver skal forud for kontraktunderskrivelsen fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.
2) Alle medarbejdere tilknyttet entreprisen skal underskrive tavshedserklæring samt en samtykke erklæring om indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret til brug for sikkerhedsgodkendelse
3) Løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri i henhold til kollektive overenskomster, jf. ILO s konvention nr. 94 om arbejdsklausuler og Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr. 115 af 27. juni 1990 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejde.
4) Entreprenøren skal beskæftige praktikanter.
5) Der skal stilles garanti som nærmere defineret I udbudsmaterialet.


III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om ansøgers navn, adresse, CVR-nr., og navn og e-mail adresse på ansøgers kontaktperson.
2) Generel virksomhedsbeskrivelse, samt oplysninger om ansøger, indeholdende oplysninger om virksomhedens form og ejerskab.


III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om økonomiske nøgletal fra de seneste 3 afsluttede regnskabsår indeholdende oplysninger om:
a) ansøgers samlede omsætning
b) resultat før skat
c) egenkapital
d) soliditetsgrad.
Oplysningerne skal dokumenteres ved påtegning af revisor eller ved fremsendelse af de pågældende årsregnskaber.
Såfremt ansøger har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige.
Hvis ansøger er en sammenslutning/konsortium af økonomiske aktører, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle deltagere.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2. Dette kan fx ske ved en erklæring eller ved fremlæggelse af dokumentation for disse enheders tilsagn om, at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.


III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Beskrivelse af de væsentligste referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver med insitu konstruktioner, gennemført inden for de seneste 5 år. Af hver reference bør kundens navn, opgavens samlede størrelse (økonomi eller areal) ansøgerens egne ydelser (indhold og økonomi) samt tidspunkt og sted for udførelsen fremgå. Antallet af referencer skal begrænses til de absolut relevante og ikke over 10.
2) Beskrivelse af ansøgerens foranstaltninger til sikring af kvaliteten af det udførte arbejde
3) Beskrivelse af ansøgerens foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljø og miljøforhold.


III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter

III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure
Begrænset


IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Tilbudsgiverne vil blive udvalgt blandt de ansøgere, der vurderes at have tilstrækkelig økonomisk kapacitet i forhold til at udføre en opgave der mht. omfang og kompleksitet er som den udbudte. Blandt ansøgerne med tilstrækkelig økonomisk kapacitet udvælges de, der efter en samlet vurdering skønnes at have de bedste og mest relevante tekniske kompetencer i forhold til den udbudte opgave.Vurdering af ansøgernes økonomiske kapacitet foretages på baggrund af de i III.2.2) anførte oplysninger, og ansøgernes tekniske kompetencer vurderes på baggrund af de i pkt. III.2.3) anførte oplysninger med hovedvægten på projekter fra referencelisten.


IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

IV.2)Tildelingskriterier

IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej


IV.3)Administrative oplysninger

IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej


IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej


IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
24.1.2014 - 12:00


IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Officielle dokumenter og referencer kan afleveres på DA, SE, NO, DE og EN. Det understreges at kontraktsproget og arbejdssproget er dansk.


IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.8)Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej


VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.3)Yderligere oplysninger
Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres i 3 papireksemplarer (1 original og 2 kopier) samt i en digital pdf-udgave på cd-rom eller usb-stik. Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres til Rambøll Danmark A/S, Bag Haverne 32, 4600 Køge, att.: Niels Tejlgaard.
Til orientering kan det oplyses, at udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængelige for de bydende entreprenører på ProjectWeb.


VI.4)Klageprocedurer

VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
2100 København Ø
DANMARK
Telefon: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikation skal indgives inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 10 000 DKK.


VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrencestyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
9.12.2013

Send til en kollega

0.11