23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 220-503649
Offentliggjort
15.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1424-BKAa_Rammeaftale_2019-2022

Udbyder

Boligkontoret Århus

Vindere

Begrænset udbud af rammeaftale om ingeniørrådgivning for Boligkontoret Århus

(17.04.2019)
Oluf Jørgensen A/S
Horsens

Begrænset udbud af rammeaftale om ingeniørrådgivning for Boligkontoret Århus

(17.04.2019)
Norconsult-KAAI A/S
Aarhus

Begrænset udbud af rammeaftale om ingeniørrådgivning for Boligkontoret Århus

(17.04.2019)
Niras A/S
Aarhus

Begrænset udbud af rammeaftale om ingeniørrådgivning for Boligkontoret Århus

(17.04.2019)
MOE A/S
Aarhus

Rammeaftale om ingeniørrådgivning for Boligkontoret Århus


Boligkontoret Århus

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligkontoret Århus
30968301
Brendstrupgårdsvej 7
Aarhus
8200
Danmark
Kontaktperson: Erik Frehr
E-mail: ef@bk-aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://bk-aarhus.dk/forside/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1424-BKAa_Rammeaftale_2019-2022
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1424-BKAa_Rammeaftale_2019-2022
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1424-BKAa_Rammeaftale_2019-2022
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Begrænset udbud af rammeaftale om ingeniørrådgivning for Boligkontoret Århus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligkontoret Århus ønsker at indgå i alt 4 rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand vedrørende ingeniørrådgivning. Rammeaftalerne har en varighed af 4 år og er ikke-eksklusive, således at Boligkontoret Århus er berettiget til at foretage køb af teknisk rådgivning og bistand vedrørende ingeniørrådgivning udenom de indgåede rammeaftaler. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter udbudslovens afsnit II. Boligkontoret Århus agter at prækvalificere 8 ansøgere til at afgive tilbud på rammeaftalerne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Østjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Boligkontoret Århus er en almen boligorganisation, hvis formål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri. Boligkontoret Århus har både etagebyggeri og tæt/lavt byggeri, og boligerne er både familieboliger og ungdomsboliger. Den udbudte rammeaftale omfatter ingeniørrådgivning i bred forstand i forbindelse med Boligkontoret Århus' varetagelse af ovenstående formål.

Boligkontoret Århus udførte i 2017 bygge- og anlægsopgaver (herunder større vedligeholdelsesopgaver) for ca. 92 000 000 DKK og indkøbte rådgivningsydelser for ca. 6 500 000 DKK. Beløbene fordeler sig med ca. kr. 3 200 000 DKK på ingeniørrådgivning, ca. 2 000 000 DKK på bygherrerådgivning og ca. 1 300 000 DKK på arkitektrådgivning. I 2016 var de tilsvarende beløb henholdsvis ca. 130 000 000 DKK i bygge- og anlægsopgaver og ca. 11 000 000 DKK i rådgivningsydelser. Beløbene fordeler sig med ca. 7 500 000 DKK på ingeniørrådgivning, ca. 3 000 000 DKK på bygherrerådgivning og ca.500 000 DKK på arkitektrådgivning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de egnede og kvalificerede ansøgere vil ordregiver vælge de 8 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave og ønsket om en optimal konkurrence har den bedste egnethed.

Der vil ved udvælgelsen blive foretaget en helhedsvurdering af ansøgerne set i lyset af den udbudte opgave.

Ansøger skal i ESPD’et give følgende oplysninger som foreløbigt bevis for sin tekniske og faglige kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3:

1) Der skal udfyldes eller vedlægges en beskrivelse af ansøgers mest relevante referencer, der er udført indenfor de seneste 3 år, indenfor følgende områder:

— opførelse af familieboliger og ungdomsboliger,

— renoveringer af almene boliger, herunder udskiftning af tag (familie eller ungdomsboliger),

— energirenovering af almene boliger (familie og ungdomsboliger),

— sagsbehandling i Landsbyggefonden (LBF), og

— DGNB.

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

1) Ansøger skal mindst fremsende 5 referencer og må maksimalt fremsende 8 referencer i alt.

Såfremt ansøger er et konsortium, skal følgende minimumskrav opfyldes, for at konsortiet kan anses for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde rammeaftalen:

1.1) Samlet set skal deltagerne mindst fremsende 5 referencer og må maksimalt fremsende 8 referencer i alt.

Der vil ved udvælgelsen blive foretaget en helhedsvurdering af ansøgerne set i lyset af den udbudte opgave. Ordregiver vil ved helhedsvurderingen navnlig lægge vægt på.

1.2) Hvem af ansøgerne, der har de bedste og mest relevante referencer. Ved vurderingen af referencerne vil der blive lagt særlig positiv vægt på referencer indenfor:

— opførelse af almene boliger (familieboliger og ungdomsboliger),

— renoveringer af almene boliger, herunder udskiftning af tag (familie eller ungdomsboliger),

— energirenovering af almene boliger (familie og ungdomsboliger),

— sagsbehandling i Landsbyggefonden (LBF), og

— DGNB.

Ved udvælgelsen vil blive anvendt følgende pointmodel i forhold til evaluering af ansøgningerne:

- 10 – Meget god,

- 08 – God,

- 06 – Middel,

- 04 – Under middel,

- 02 – Dårlig,

- 00 – Meget dårlig.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tilbudsgiveren skal uploade sit tilbud inklusiv bilag på https://app.byggeprojekt.dk/public/1424-BKAa_Rammeaftale_2019-2022 senest den 13.2.2019 kl. 12:00.

Tilbud og bilag skal uploades i en samlet pdf-fil.

Tilbuddet inklusiv bilag skal være på dansk. Tilbudsgiver opfordres til at formulere sig så kortfattet som muligt og til kun at vedlægge det relevante.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ved ansøgning om prækvalifikation skal ansøger anvende det fælles europæiske dokument i elektronisk form (ESPD). ESPD’et bliver uploadet som XML-fil af ordregiver sammen med det øvrige udbudsmateriale, og ansøger skal som udgangspunkt udfylde samtlige felter.

Ordregiver vil udelukke ansøgere/tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis disse befinder sig i en udelukkelsesgrund omfattet af udbudslovens § 135 og § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde) samt udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 6 og 7. (frivillige udelukkelsesgrunde).

Som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er udelukket efter ovennævnte bestemmelser i udbudsloven, skal ansøger besvare ESPD, Del III, afsnit A, B og de relevante dele af afsnit C. Følgende dokumentation for personlige forhold behøver derfor ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom:

Serviceattest, erklæring under ed eller erklæring på tro og love.

Som bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7, fremlægges:

1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at ansøger ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1, og

2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 3 og i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7.

For så vidt angår danske ansøgere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Udsteder det land, hvori ansøger er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterierne er som angivet ovenfor under pkt. II.2.9 og i udbudsmaterialet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterierne er som angivet ovenfor under pkt. II.2.9 og i udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se rammeaftale og rådgivningskontrakt i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/01/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.),

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2018

Send til en kollega

0.109