23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 170-302351
Offentliggjort
05.09.2014
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
06.10.2014 Kl. 12:00

Addresse
Bascon A/S
Baunegårdsvej 73 A
2900 Hellerup
att. Johnny Jensen

Udbyder

Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Vindere

(05.05.2015)
Grontmij A/S
Granskoven 8
2600 Glostrup

Rådgivning for maskinel og el-teknik i forbindelse med etablering af nyt biomassebaseret kraftvarmeværk o.a.


Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Helsingør Kraftvarmeværk A/S
Haderslevvej 25
Att: Claus Bo Frederiksen
3000 Helsingør
DANMARK
Telefon: +45 48405050
Mailadresse: cfr@fh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.fh.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.bascon.dk

Yderligere oplysninger fås her: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73 A
Att: Johnny Jensen
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 29276936
Mailadresse: joj@bascon.dk
Fax: +45 39757001
Internetadresse: www.bascon.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73 A
Att: Johnny Jensen
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 29276936
Mailadresse: joj@bascon.dk
Fax: +45 39757001
Internetadresse: www.bascon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73 A
Att: Johnny Jensen
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 29276936
Mailadresse: joj@bascon.dk
Fax: +45 39757001
Internetadresse: www.bascon.dk


I.2)

Hovedaktivitet

Produktion, transport og distribution af gas og varme
ElektricitetI.3)

Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Rådgivning for maskinel og el-teknik i forbindelse med etablering af nyt biomassebaseret kraftvarmeværk, samt renovering af det eksisterende gasfyrede kraftvarmeværk.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Helsingør Kraftvarmeværk A/S, Energivej 19, 3000 Helsingør.

NUTS-kode DK013


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Helsingør Kraftvarmeværk A/S planlægger at etablere nyt biomassebaseret kraftvarmeværk samt renovere det eksisterende gasfyret kraftvarmeværk. Samlet forventet anlægssum er på ca. 520.000.000 DKK fordelt på ca. 110.000.000 DKK til bygge og anlæg og ca. 410.000.000 DKK til maskin- og el-teknik. Anlægget forventes at blive ibrugtaget 2017.
Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at skabe et kraftvarmeværk med synlig ingeniørkunst der fortæller om anlæggets funktion.
Projektering af det samlede anlæg opdeles i tre kontrakter, Arkitekt ydelser, tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med bygge og anlæg og tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med maskin- og el-teknik.
De udvalgte firmaer skal desuden indgå i et tværfagligt samarbejde med bygherres designteam som består af en kunstner, en designarkitekt og en lysdesigner.
Nærværende kontrakt omhandler tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med maskin- og el-teknik.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


71300000, 71320000, 71321000, 71333000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Oplysninger om delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med maskin- og el-teknik skal omfatte samtlige ydelser i forbindelse med udarbejdelse af funktionsudbud, indkøb, opfølgning og idriftsættelse af systemleverancer for maskinel og el-teknik til etablering af nyt biomassebaseret kraftvarmeværk og renovering af det eksisterende gasfyret kraftvarmeværk samt tilhørende miljøforhold. Desuden skal teknisk rådgiver for maskin- og el-teknik stå for den samlede projekterings- og byggeledelse for det samlede projekt.
Rådgivningen omfatter samtlige ydelser for maskinel- og el-teknik. Ydelsen omfatter ikke arkitekt og landskabsarkitekt ydelser, samt tekniske rådgivningsydelser vedrørende bygningsanlæg og bygningsdele, som varetages af anden rådgiver.II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 40 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ingen.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår i henhold til ABR89 med de tilføjelser og ændringer, som vil være beskrevet i udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Hvis ansøgning/tilbud afgives af en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal virksomhederne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med.III.1.4)

Andre særlige vilkår:

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nejIII.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Såfremt ansøger består af et team/konsortium ønskes en generel beskrivelse af sammensætningen af ansøgers team/konsortium
2) Generel virksomhedsbeskrivelse, herunder oplysninger om ansøgers navn og selskabsform, adresse, CVR-nr. samt navn, telefonnummer og e-mail på ansøgers kontaktperson.

3) Dateret Tro og love erklæring på, hvorvidt ansøger har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltagere i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13.5.1997. Skabelon 1 kan anvendes. (skabelonen kan downloades fra hjemmesiden www.bascon.dk/da/udbud/).

4) Dateret Tro og love erklæring på, at ansøger ikke befinder sig i en af de i direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og 2, litra a), b), c), e) og f) anførte udelukkelsesgrunde. Skabelon 2 kan anvendes. (Skabelonen kan downloades fra hjemmesiden www.bascon.dk/da/udbud/).
Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene nævnt i udbudsdirektivets artikel 45 stk. 1 og 2, vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet.
Ordregiver forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen, maks. 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at ansøger (kontraktholder) ikke befinder sig i situationer omfattet af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a), b), c), e) og f).
Såfremt ansøgning afgives af en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal ovenstående dokumentation fremsendes for alle deltagere i sammenslutningen.


III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 5) Nøgletal fra de seneste 3 afsluttede regnskabsår indeholdende oplysninger om:
a) ansøgers samlede nettoomsætning
b) resultat før skat
c) aktiver
d) egenkapital.
Såfremt ansøgning afgives af en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal ovenstående dokumentation fremsendes for alle deltagere i sammenslutningen.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen (fx enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger kan råde over de nødvendige økonomiske ressourcer, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 54, stk. 5.
Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal de økonomiske oplysninger, der er efterspurgt ovenfor under punkt 5, også fremlægges for de pågældende enheder.
Mindstekrav:
— ansøgeren skal have en egenkapital ved udgangen af det seneste regnskabsår på minimum 10 000 000 DKK
— ansøgeren skal have en nettoomsætning i hvert af de seneste 2 regnskabsår på minimum 30 000 000 DKK.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 6) En referenceliste med beskrivelse af de betydeligste lignende byggeopgaver, som anført i pkt. II.2.1), som ansøger helt eller delvist har udført rådgivning omkring i de seneste 5 år, gerne med angivelse af beløb, tidspunkt, beskrivelse af opgavens omfang, herunder ansøgers rolle i forbindelse med opgavens udførelse samt kontaktoplysninger på den offentlige eller private modtager.
De væsentligste referencer dokumenteres i form af udvidet beskrivelse gerne i form af datablad eller lignende.
7) Ansøgers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede i årene 2013, 2012 og 2011.
8) Ansøgers antal beskæftigede som er uddannede ingeniører eller tilsvarende, og som har minimum 5 års erfaring med løsning af sammenlignelige opgaver.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen (underrådgivere), skal ansøger godtgøre, at ansøger kan råde over de nødvendige tekniske ressourcer, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 54, stk. 6.
Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal den dokumentation, der er efterspurgt ovenfor under punkt 6, 7 og 8, også fremlægges for de pågældende enheder.
Mindstekrav:
Det er et krav, at ansøger har minimum 5 referencer for projekter, som ansøger har rådgivet om i de seneste 5 år, og som dokumenterer, at ansøger har erfaring med rådgivning om maskinel og el-teknik i relation til kraftværker, forbrændingsanlæg eller andre lignende tekniske anlæg.
Ansøgeren skal råde over minimum 10 personer, som er uddannede ingeniører eller tilsvarende, og som har minimum 5 års erfaring med løsning af sammenlignelige opgaver.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling): nejIV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandleIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos ordregiveren:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter


IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

6.10.2014 - 12:00IV.3.5)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.
Andet: Referencer kan afleveres på engelsk.IV.3.6)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.7)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger:

Ordregiver opfordrer mindst 3 (under forudsætning af, at der modtages et tilstrækkeligt antal kvalificerede anmodninger) og maks. 5 virksomheder til, at afgive bud.
Såfremt der modtages ansøgninger fra flere konditionsmæssige og egnede økonomiske aktører end det antal, der forudsættes prækvalificeret, vil ordregiver foretage en begrænsning af deltagerfeltet ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har den bedste og mest relevante tekniske kapacitet i forhold til den udbudte kontrakts udførelse. Ved vurderingen vil ordregiver lægge vægt på den dokumentation, der er efterspurgt i henhold til udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.3). Der vil blive lagt særligt vægt på ansøgernes referencer.
Helsingør Kraftvarme A/S tager forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse.
Anmodninger skal fremsendes i 3 udskrifter og elektronisk i PDF format på en USB-stik.
Anmodningen skal fremsendes til:
Bascon A/S, Baunegårdsvej 73 A, 2900 Hellerup, att. Johnny Jensen.

Spørgsmål skal fremsendes elektronisk til Bascon, att. Johnny Jensen på mail joj@bascon.dk

Spørgsmål fremsendt senest 7 arbejdsdage før afleveringsfrist vil blive besvaret og svar vil blive tilgængeligt på www.bascon.dk senest 6 arbejdsdage før aflevering.


VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerup Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Senest samtidigt med indgivelse af en eventuel klage til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse, og om at klagen indbringes for Klagenævnet.
Tidsfrister: Ved prækvalifikation — inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt sin underretning til ansøger indeholdende en kort redegørelse for beslutningen om prækvalifikation.
Ved tilbud — 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

1.9.2014

Send til en kollega

0.094