23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 217-496412
Offentliggjort
10.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224096&B=DAHL

Udbyder

AlmenBo Aarhus

Rammeaftaler med Boligorganisationen AlmenBo Aarhus om bygherrerådgivning og projektering


AlmenBo Aarhus

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
AlmenBo Aarhus
59645013
Frydenlunds Allé 8
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Anette Kusk
Telefon: +45 88919356
E-mail: ank@dahllaw.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.almenbo-aarhus.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322056

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224096&B=DAHL
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224096&B=DAHL
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftaler med Boligorganisationen AlmenBo Aarhus om bygherrerådgivning og projektering

 

Sagsnr.: 156385
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

AlmenBo Aarhus, som er en almen boligorganisation, har i forbindelse med den løbende byggevirksomhed behov for bygherrerådgivning og projekteringsydelser i et samarbejde i forhold til opgavernes kompleksitet og antallet af sammenfald af flere byggeopgaver. Udbuddet omfatter opgaver med tilstandsvurderinger, analyser af renoverings- og ombygningsmuligheder, levering af totalydelser omfattende projektering, udbud af entreprenørarbejder og kontrahering med entreprenører samt opfølgning, tilsyn og byggeledelse, herunder energirenoveringer, eller større opgaver, hvor tilbudsgiverens opgave bliver at forestå udbuddet af entrepriser, indgåelse af entrepriseaftaler samt at føre tilsyn med entrepriserne. Der vil således være tale om opgaver af meget forskellig art, og tildelingen af rammeaftaler forventes at afspejle dette. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven af 15.12.2015 med henblik på indgåelse af rammeaftaler med 4 aktører.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71210000
71310000
71530000
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Boligorganisationen AlmenBo Aarhus er en almen boligorganisation underlagt lov om almene boliger m.v. Boligorganisationen opfører, udlejer, administrerer, vedligeholder og moderniserer almene boliger med tilhørende fælles faciliteter, hvortil der ydes eller er ydet offentlig støtte. Derudover har AlmenBo Aarhus opført og administrerer et plejehjem med plejeboliger, ældreboliger og beskyttede boliger samt 2 aktivitetshuse. Boligorganisationen har i forbindelse med den løbende byggevirksomhed behov for bygherrerådgivning og projekteringsydelser i et samarbejde i forhold til opgavernes kompleksitet og antallet af sammenfald af flere byggeopgaver. Udbuddet omfatter opgaver med tilstandsvurderinger, analyser af renoverings- og ombygningsmuligheder, levering af totalydelser omfattende projektering, udbud af entreprenørarbejder og kontrahering med entreprenører samt opfølgning, tilsyn og byggeledelse, herunder energirenoveringer, eller større opgaver, hvor tilbudsgiverens opgave bliver at forestå udbuddet af entrepriser, indgåelse af entrepriseaftaler samt at føre tilsyn med entrepriserne. Der vil således være tale om opgaver af meget forskellig art, og tildelingen af rammeaftaler forventes at afspejle dette. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven af 15.12.2015 med henblik på indgåelse af rammeaftaler med 4 aktører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

- Krav til positiv egenkapital i seneste regnskabsår,

- Krav til minimum soliditetsgrad på 15% i seneste regnskabsår,

- Krav om en gennemsnitlig årsomsætning pr. år på 25 000 000 DKK ekskl. moms i regnskabsårene 2015, 2016 og 2017,

- Oplysninger om ansøgerens væsentligste referencer for projekter/arbejder udført indenfor de seneste 3 år, herunder især opgaver af tilsvarende karakter udført for almennyttige boligorganisationer eller -foreninger. Referencerne bør angive bygherre, anlægssummer, type af byggeri samt indeholde en beskrivelse af ansøgers ydelser (referenceliste).

Hvis ansøgning om deltagelse i udbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere ovenstående oplysninger.

Såfremt mere end 10 virksomheder, som alle opfylder mindstekravene til prækvalifikation anmoder om prækvalifikation, vil AlmenBo Aarhus udvælge de virksomheder, som samlet set har afgivet de bedste og mest relevante referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Krav til positiv egenkapital i seneste regnskabsår,

- Krav til minimum soliditetsgrad på 15% i seneste regnskabsår,

- Krav om en gennemsnitlig årsomsætning pr. år på 25 000 000 DKK ekskl. moms i regnskabsårene 2015, 2016 og 2017.

Hvis ansøgning om deltagelse i udbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere ovenstående oplysninger.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om ansøgerens væsentligste referencer for projekter/arbejder udført indenfor de seneste 3 år, herunder især opgaver af tilsvarende karakter udført for almennyttige boligorganisationer eller -foreninger. Referencerne bør angive bygherre, anlægssummer, type af byggeri samt indeholde en beskrivelse af ansøgers ydelser (referenceliste).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimum angive 5 referencer for projekter/arbejder udført indenfor de seneste 3 år, dog maksimum 8 referencer. Hvis ansøger angiver mere end 8 referencer, vil de 8 første referencer, som er anført i referencelisten, indgå i vurderingen af ansøgers egnethed.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/05/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der står:

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Stk. 4. Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, og

2) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Stk. 5. Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Stk. 7. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over udbud omfattet af stk. 1-5 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.”.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2018

Send til en kollega

0.106