23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 216-495027
Offentliggjort
09.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
10.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/93270833.aspx

Udbyder

Nord Energi Net A/S

Vindere

Valgt firma

(06.02.2019)
Dansk Energirådgivning A/S
Silkeborg

Indberetningsberettigede energibesparelser


Nord Energi Net A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Nord Energi Net A/S
Ørstedsvej 2
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: På vegne af Nord Energi Net - Jesper Lund
Telefon: +45 42707222
E-mail: jlu@l-engineering.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/93270833.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.nordenerginet.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/93270833.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/93270833.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation til udbud på Indberetningsberettigede energibesparelser

 

Sagsnr.: Sagsnr.: 17-13.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71314200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ydelsen omfatter levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til energispareaftalen indgået den 16.12.2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme.

Tryk her https://permalink.mercell.com/93270833.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ydelsen omfatter levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til energispareaftalen indgået den 16.12.2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme.

Ordregiver udbyder én samlet aftale for levering af indberetningsberettigede energibesparelser på ca. 27,7 MWh i år 2019 samt option på levering ca. 27,7 MWh i år 2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere op til 5 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Ansøgere prækvalificeres på baggrund af oplysninger i ESPD-dokumentet, der sandsynliggør, at ansøger har den tekniske og økonomiske kapacitet til at kunne gennemføre ordren. Såfremt der findes flere end 5 ansøgere, der opfylder kravene, vil ordregiver primært udvælge ansøgeren på baggrund af de største referencer indenfor de seneste 2 år. Sekundært tillægges referencer til kollektive elforsyningsvirksomheder større vægt end leverancer til andre typer af kunder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optionen omfatter indberetningsberettigede energibesparelser på 27,7 GWh, der skal realiseres i

2020.

Ordregiver forbeholder sig ret til at regulere mængden af energibesparelser, når det endelige

Energisparemål for 2020 er offentliggjort.

Senest d. 30.6.2019 meddeler ordregiver, om denne ønsker optionen indfriet til levering.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøgerne skal oplyse ansøgerens samlede omsætning, bruttofortjeneste, egenkapital, resultat før skat samt solidaritetsgrad for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøgers bruttofortjeneste i hvert af de 2 seneste regnskabsår skal være minimum 20 000 000 DKK ekskl. moms,

- Ansøgers resultat før skat skal i hvert af de seneste 2 regnskabsår være større end 1 000 000 DKK ekskl. moms,

- Ansøgers soliditetsgrad skal i det seneste regnskabsår være større end 30%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal beskrive tilbudsgivers væsentligste referencer af samme ydelse som der efterspørges i dette udbud, inden for de seneste 3 år. Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Desuden skal ansøgningen vedlægges en referenceliste.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal inden for de seneste 2 år kunne dokumentere minimum 5 referencer på levering af indberetningsberettigede energibesparelse.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 samt § 135, stk. 3, er afskåret fra at afgive tilbud. Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 samt § 135, stk. 3. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftale på konsortiets vegne. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2018

Send til en kollega

0.109