23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 216-493032
Offentliggjort
09.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
07.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/93767772.aspx

Udbyder

Egedal Kommune

Opdateringer

Rettelse
(20.11.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 05-12-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 07-12-2018
Time: 12:00

Totalentreprise vedr. etablering af parkeringshus på parcel A23 i Egedal By


Egedal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Egedal Kommune
29188386
Dronning Dagmars Vej 200
Ølstykke
3650
Danmark
Kontaktperson: Maja Barnekov
Telefon: +45 72597014
E-mail: maja.barnekov@egekom.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/93767772.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/93767772.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/93767772.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise vedr. EU-udbud af etablering af parkeringshus på parcel A23 i Egedal By

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Egedal Kommune udbyder hermed opgaven med opførelse af et nyt parkeringshus i Egedal By i totalentreprise som begrænset udbud med forhandling i henhold til lov nr. 1564 af den 15.12.2015 (Udbudsloven).

Dvs. Egedal Kommune vil gennemføre en prækvalifikationsrunde, hvorefter op til 5 ansøgere vil få mulighed for at afgive tilbud. Efterfølgende vil der være mulighed for forhandling med de enkelte tilbudsgivere. Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.

Tryk her https://permalink.mercell.com/93767772.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45213000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Egedal By.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet indeholder opførelse af et parkeringshus på op til 600 pladser.

Etape 1 kommer til at indeholde ca. 280 parkeringspladser. Heraf bliver Egedal Kommune bygherre for de 160 pladser og bygherren til de resterende ca. 120 pladser bliver en privat bygherre, der er projektudvikler.

Det forventes, at der etableres et splitlevel-parkeringshus med ca. 40 parkeringspladser på hvert level.

Det bør bemærkes, at Egedal Kommune opnår ejerskab af parkeringshuset, selvom Egedal Kommune kun vil være økonomisk ansvarlig for opførslen af de første 160 pladser, som del af etape 1. Ved beregningen af kontraktværdien af den udbudte totalentreprise, er der er taget udgangspunkt i et færdigt parkeringshus på 600 pladser. Kontraktværdien er derfor vurderet over EU's tærskelværdi for EU-udbud af bygge og anlægsarbejder, selvom Egedal Kommunes andel af den samlede betaling ikke i sig selv overstiger tærskelværdien.

Den efterfølgende udvidelse af parkeringshuset vil ske på baggrund af kontrakter indgået med private bygherrer, der har købt en nærliggende grund i Egedal By, Stationsområdet. Hvis en køber af en nærliggende grund ønsker at afløfte lokalplanens krav om parkeringspladser ved at købe parkeringspladser i parkeringshuset, vil disse skulle opføres i parkeringshuset på parcel A23. Som del af udbudsmaterialet er vedlagt et udkast til den totalentrepriseaftale, som totalentreprenøren vil skulle indgå med den private bygherre.

Bemærk, at Egedal Kommune forventer, at der som led i forhandlingerne vil være forhandlinger om krav og forpligtelser i forbindelse med fremtidige udvidelser af parkeringshuset, herunder i hvilket omfang og hvilken periode totalentreprenøren forpligter sig til at opføre udvidelserne af parkeringshuset.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er mere end 5 egnede ansøgere, foretager Egedal Kommune en udvælgelse af de 5 ansøgere, der har leveret og dokumenteret de mest relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år. Se også III.1.3.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Omfang og nærmere beskrivelse af optioner er beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD i Mercell angive nedenstående oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

— Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår,

— Ansøger skal oplyse egenkapitalens størrelse for de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) At ansøger har haft en samlet årlig omsætning på mindst 50 000 000 DKK, ekskl. moms, i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår;

2) At ansøgers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år. Der ønskes i den sammenhæng gerne referencer på facader med begrønning.

Egedal Kommune lægger ved udvælgelsen særlig vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:

— Udførelse af P-huse,

— Arkitekt- og landskabskompetencer vedrørende begrønnede facader,

— Udførelse af erhvervsbyggeri over 4 etager.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD'et tillader, opfordrer Egedal Kommune ansøger til at anvende separate bilag til ESPD'et samt i den relevante rubrik i ESPD'et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det Egedal Kommune klart, hvis der findes oplysninger (referencer) til ESPD'et i et separat dokument.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 6 referencer for det samlede ansøgerteam. Egedal Kommune ønsker, at totalentreprenørens referencer udgør min. 3 stk.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles krav om at ansøger kan henvise til minimum et referenceprojekt, hvor ansøger har bygget i min. 4 etager.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der vil skulle stilles sikkerhed og garanti i henhold til ABT 93 med de ændringer, der fremgår af udbudsmaterialet.

Finansierings- og betalingsvilkår i henhold til ABT 93 med de ændringer der fremgår af udbudsmaterialet.

Erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Overenskomstmæssige Vilkår:

For nærværende udbud, er der krav om, at de virksomheder og deres eventuelle underleverandører (kædeansvar), der byder ind på udbuddet, skal give deres ansatte løn- og arbejdsvilkår, "der ikke er mindre gunstige" end overenskomstmæssige vilkår, jf. ILO-konvention 94, således præciseret at arbejdere, der udfører offentlige bygge- og anlægsopgaver, skal sikres løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art, der hvor arbejdet udføres.

De nærmere vilkår vedrørende brugen af arbejdsklausuler vil fremgå af udbudsmaterialet.

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af entreprenører, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som Egedal Kommune, med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2018

Send til en kollega

0.167