23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-492184
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.12.2018 Kl. 09:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bde0a28-e3fb-4c6d-9e87-58568a707aeb/homepage

Udbyder

Albertslund Kommune

Opdateringer

Rettelse
(20.11.2018)

Del III.1.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Økonomisk og finansiel kapacitet
I stedet for:
Det er et mindstekrav for henholdsvis Rammeaftale 1 og Rammeaftale 2, at ansøger har:
— en samlet årsomsætning på 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderederegnskabsår,
— en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,
— et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.
Læses:
Det er et mindstekrav for henholdsvis Rammeaftale 1 og Rammeaftale 2, at ansøger har:
— en samlet årsomsætning på 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderederegnskabsår,
— en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,
— et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.
Såfremt en ansøger ikke møder de stillede økonomiske mindstekrav, vil Kommunen som alternativ hertil også kunne acceptere en ansøger, som vil være i stand til at afgive tilbud med en sikkerhedsstillelse i form af en forhøjet betinget anfordringsgaranti, herved forstået en entreprenørgaranti, på i alt 5% af den skønnede omsætning i hele Rammeaftalens løbetid inkl. muligheden for forlængelse af Rammeaftalen, jf. Udbudsbekendtgørelsens II.2.6).
Dette skal oplyses i ESPD, del IV, litra B i beskrivelsesfeltet under "Øvrige økonomiske og finansielle krav" og skal efterfølgende kunne dokumenteres i form af erklæring fra banken om, at denne ved tildeling til denne ansøger vil være villige til at stille den ønskede garanti.

Del II.1.5)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået samlet værdi
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 73 000 000 DKK
Læses:
Værdi eksklusive moms: 79 600 000 DKK

Del II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 45 000 000 DKK
Læses:
Værdi eksklusive moms: 55 200 000 DKK

Del II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 28 000 000 DKK
Læses:
Værdi eksklusive moms: 24 400 000 DKK

Del IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 06-12-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 18-12-2018
Time: 09:00

Del IV.2.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
I stedet for:
Dato: 19-12-2018
Læses:
Dato: 03-01-2019


Yderligere oplysninger
I forbindelse med tilføjelsen til mindstekravet om økonomisk og finansiel formåen, har Kommunen ændret tidsfristerne, hvorfor nærværende bekendtgørelse sikrer, at ansøger får minimum 30 dage til ansøgning, jf. udbudslovens § 63, stk. 2.
Kommunen gør opmærksom på, at der er følgende ændringer i udbudsbetingelserne:
Afsnit 3: Økonomien for hver Rammeaftale er tilrettet i overensstemmelse med ovenstående.
Afsnit 7, 14 og 20: Tidsfrister og tidsplan er ændret henset til den nye ansøgningsfrist.

Annullering
(26.03.2019)

Ordregiver har besluttet at genoverveje udbudsmaterialets opbygning og udformning, der vil nødvendiggøre væsentlige ændringer. Ordregiver har på den baggrund besluttet, at den nuværende udbudsprocedure annulleres.

Annullering
(26.03.2019)

Ordregiver har besluttet at genoverveje udbudsmaterialets opbygning og udformning, der vil nødvendiggøre væsentlige ændringer. Ordregiver har på den baggrund besluttet, at den nuværende udbudsprocedure annulleres.

Rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Albertslund Kommune


Albertslund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Albertslund Kommune
66137112
Nordmarks Allé 1
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bde0a28-e3fb-4c6d-9e87-58568a707aeb/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bde0a28-e3fb-4c6d-9e87-58568a707aeb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bde0a28-e3fb-4c6d-9e87-58568a707aeb/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Albertslund Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Albertslund Kommune ønsker at indgå rammeaftaler for håndværkerydelser i forbindelse med teknik- og installationsarbejder samt bygningsarbejder med vedligeholdsopgaver på tværs af Kommunen. Opgaven består af levering af håndværkerydelser til Kommunen i det omfang, der er tale om planlagt og dagligt bygningsvedligehold for klimaskærm, indvendige bygningsdele og tekniske installationer samt skure, hegn mv., hvor hver enkelt opgave omfangsmæssigt har en størrelsesorden på 0-500 000 DKK excl. moms. Da behovet for håndværkerydelser vil variere i såvel tid som mængde, udbydes opgaverne som rammeaftaler, der danner grundlag for, at enkeltstående arbejder kan rekvireres af Kommunen i Rammeaftalernes løbetid. Rammeaftalekomplekset består af 2 rammeaftaler (1 og 2) inden for forholdsvis teknik- og installationsarbejder (1) og bygningsarbejder (2). Kommunen ønsker at indgå kontrakt med 1 leverandører på hver Rammeaftale. I Rammeaftalerne indgår serviceopgaver og tilkaldevagtordning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 73 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Teknik- og installationsarbejder

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71550000
50700000
50710000
50711000
50712000
50720000
50750000
50760000
50800000
90400000
90430000
90470000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Albertslund Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale 1 omfatter følgende fagområder:

1.1) El-arbejde,

1.2) VVS-, smed- og blikkenslagerarbejder,

1.3) Ventilationsarbejde og

1.4) Kloak.

1.1) Håndværkerydelser inden for el-arbejde: Arbejdet indeholder almindeligt forekommende el-arbejde. Herunder bl.a. føringsveje, ledningsføring, montage, installationer, armaturer, tavler, relæer, el-motorer, el-attester, synlig og skjulte ledningsinstallationer mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, opførelse, reparation, udbedring, installationer, regulering med flere. Arbejdet omfatter også Stand alone ABDL, Nød- og panikbelysning, flugtbelysning og el-sikkerhedsattester ved forsamlingslokaler samt solceller, elevatorer og lifte samt skydedøre og dørautomatik.

+ Serviceaftaler inden for el-arbejder: pumpebrønde, Stand alone ABDL, Nød- og panikbelysning og flugtvejsbelysning, el-sikkerhed, elevatorer og lifte og skydedøre/dørautomatik.

1.2) Håndværkerydelser inden for VVS-, smed- og blikkenslagerarbejde: Arbejdet indeholder almindeligt forekommende VVS-arbejder. Herunder bl.a. vandrør, klemmer, fjernvarme, radiatorer, gulvvarme, cirkulationspumper, badeværelse, løbende wc’er, køkkener, armaturer, blandingsbatterier, ventiler, vekslere, termostater mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparationer, udbedringer, installationer, reguleringer, styring, udskiftning med flere. Derudover alle ydelser inden for almindeligt forekommende smedearbejde bl.a. trapper, gelændere, trappetrin, køkkener, borde, døre, låger, porte, altaner, baldakiner, riste, gitre mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparation, udbedring, udskiftning, montage, nedtagning, behandling med flere. Derudover alle ydelser inden for almindeligt forekommende blikkenslagerarbejde bl.a. inddækninger, sålbænke, loddet tagrender, blik- og skifertagebelægning mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparationer, udbedring, udskiftning, montage, nedtagning, behandling med flere.

+ Serviceaftaler inden for VVS-, smed- og blikkenslagerarbejde: Gaskedler og Oliefyr.

1.3) Håndværkerydelser inden for ventilationsarbejde: Arbejdet indeholder almindeligt forekommende ventilationsarbejder. Herunder bl.a. ventilations aggregater/motor, kanalarbejde, indregulering, vekslere, diverse målinger bl.a. CO2, termostater, armaturer, ventiler. Arbejdet kan eksempelvis indeholde nybyg, reparation, udbedring, udskiftning, regulering, installation, styring, komponenter med flere.

+ Serviceaftaler inden for ventilation: Mindre anlæg og større anlæg. Serviceaftaler på større anlæg træder først i kraft 1.1.2020.

1.4) Håndværkerydelser inden for kloakarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende kloakarbejder. Herunder bl.a. brønde, sandfangsbrønde, dæksler, ledninger, dræn, højtvandslukker, tv-inspektioner, forringer, propninger, skader, slamsugning, kloakrensning, rodskæring, røgtest, fedtudskillere, dykpumper, rottespærre, olieudskillere mv.

+ Serviceaftaler inden for kloakarbejde: Tømning af fedtudskillere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af Rammeaftalens løbetid af 2 gange i op til 12 måneder.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at udnytte optionen.Optionen er knyttet til den enkelte Rammeaftale, således at Rammeaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete rammeaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte rammeaftale, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på erfaring med længerevarende samarbejdsforhold, herunder rammeaftaler inden for håndværkydelser med offentlige ordregivere.

Der vil blive lagt vægt på en bred erfaring med alle 6 typer af arbejder inden for Rammeaftale 1, herved forstået:

a) El-arbejde,

b) VVS,

c) Smedearbejde,

d) Blikkenslagerarbejder,

e) Ventilationsarbejde, og

f) Kloakarbejde, hvor ansøger enten har ydelserne i egen virksomhed, eller har faste samarbejdspartnere til udførelse af de resterende typer af arbejder. I den forbindelse vil der endvidere blive lagt vægt på, at disse faste samarbejdspartnere, som fremgår af referencerne, også tilbydes konkret på Rammeaftale 1. Såfremt ansøger ikke har referencer inden for samtlige 6 arbejder, vil ordregiver lægge vægt på, at ansøger demonstrerer den bredeste mulige erfaring ved at dokumentere referencer med flest mulige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte Rammeaftale på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for den enkelte Rammeaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Bygningsarbejder

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98395000
50800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Albertslund Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale 2 omfatter følgende fagområder:

2.1) Tømrer-, snedker og låsearbejde,

2.2) Tagdækkerarbejde,

2.3) Gulvarbejde,

2.4) Glasarbejde,

2.5) Murerarbejde, og

2.6) Malerarbejder.

2.1) Håndværkerydelser inden for tømrer-, snedker- og låsearbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende tømrer-, snedker- og låsearbejde. Herunder bl.a. udvendige arbejder som tagkonstruktioner, tagdækning inkl. betontagsten, eternit, stål, plast mv. ekskl. tagpap og tegl. Døre/vinduer, facadearbejder, træhegn, træterrasser mv. Indvendige arbejder som døre/vinduer, vægge, lofter, undergulve, inventar, lister, akustikopgaver mv. Låsearbejdet indeholder montagen ekskl. produktion af nøgler.

+ Serviceaftaler inden for tømrer-, snedker- og låsearbejder: brandbekæmpelsesudstyr.

2.2) Håndværkerydelser inden for tagdækkerarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende tagdækningsarbejde med tagpap herunder reparation pga. utætheder eller skader, tagfuger, krympemuffer, inddækninger, tagbrønde, ovenlys, hætter, profiler, gennemføringer, grønne tage mv. og serviceaftaler på tagpaptage. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparationer, udbedring, montage, nedrivning, tætning med flere.

2.3) Håndværkerydelser inden for gulvarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende gulvarbejde. Herunder bl.a. linoleum, vinyl, tæpper, trægulve mv. Arbejdet kan eksempelvis være lægning af nye gulve, reparation, udbedring, rensning med flere.

2.4) Håndværkerydelser inden for glasarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende glarmesterarbejde. Herunder bl.a. afdækning, udskiftning af ruder (facade og tag), tætning af ruder, udføre solfilm, udføre forsatsruder, spejle, brandglas mv.

2.5) Håndværkerydelser inden for murerarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende murer- og betonarbejder. Herunder bl.a. udvendigt arbejde som facader, tage (inddækning, murkrone, skorsten, tagdækning med tegl) mv. Indvendigt arbejde som gulve, klinker, facader / indervægge mv. Herunder tegl i ydervægge og tag, læmure, støttemure, badeværelse, køkken, sokkel, puds, fils mv.

2.6) Håndværkerydelser inden for malerarbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende malerarbejde. Herunder bl.a. slibning, grunding, maling, brandmaling, oliebehandling, træbehandling, lakering, spartling (gips og beton), filt, glasvæv mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparation, udbedring, aftagning, opsætning samt grafitti-afrensning med mere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af Rammeaftalens løbetid af 2 gange i op til 12 måneder.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at udnytte optionen.Optionen er knyttet til den enkelte Rammeaftale, således at Rammeaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete rammeaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte rammeaftale, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på erfaring med længerevarede samarbejdsforhold og/eller rammeaftaler inden for håndværkydelser med offentlige ordregivere.

Der vil blive lagt vægt på en bred erfaring med alle 8 typer af arbejder inden for Rammeaftale 2, herved forstået:

a) Tømrerarbejde,

b) Snedkerarbejde,

c) Låsearbejde,

d) Tagdækningsarbejde,

e) Gulvarbejde,

f) Glasarbejde,

g) Murerarbejde, og

h) Malerarbejde, hvor ansøger enten har ydelserne i egen virksomhed, eller har faste samarbejdspartnere til udførelse af de resterende typer af arbejder. I den forbindelse vil der endvidere blive lagt vægt på, at disse faste samarbejdspartnere, som fremgår af referencerne, også tilbydes konkret på Rammeaftale 2. Såfremt ansøger ikke har referencer inden for samtlige 8 arbejder, vil ordregiver lægge vægt på, at ansøger demonstrerer den bredeste mulige erfaring ved at dokumentere referencer med flest mulige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte Rammeaftale på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for den enkelte Rammeaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

— samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— resultat før skat i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav for henholdsvis Rammeaftale 1 og Rammeaftale 2, at ansøger har:

— en samlet årsomsætning på 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende ydelser i forbindelse med længerevarende samarbejdsaftaler, herunder rammeaftaler med offentlige ordregivere, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4 og II.2.4.

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. Det skal redegøres for, hvorfor den enkelte reference er sammenlignelig med det konkrete fagområde.

Ansøger kan maksimalt angive 6 referencer for Rammeaftale 1.

Ansøger kan maksimalt angive 8 referencer for Rammeaftale 2.

Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør.

En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive det ønskede antal referencer i alt.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale ønskede antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de første angivne referencer i anmodningen. I tilfælde af at ansøger anmoder om prækvalifikation på begge Rammeaftaler, vil hver ansøgning blive læst isoleret, hvorfor ansøger gerne må bruge de samme referencer på begge Rammeaftaler, såfremt de vurderes relevant.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 1 relevant sammenlignelig reference med en offentlig ordregiver inden for 1 af de oplistede typer af arbejder herved forstået a) - f) for Rammeaftale 1 og a) - h) for Rammeaftale 2, jf. punkt II.2.9) i henhold til den konkrete Rammeaftale, som ansøger anmoder om prækvalifikation på. Referencen skal have været udført inden for de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

Der gøres særligt opmærksom på, at der gælder krav til ansvars- og produktansvarforsikring på samlet dækningssum på minimum for hver Rammeaftale:

- Personskade: 15 000 000 DKK,

- Tingskade og/eller tab: 10 000 000 DKK.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Det er nødvendigt at have installeret Adobe Reader (version 11.0.7 eller nyere version) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version) samt et program, der kan læse docx-filer, for at kunne tilgå systemet og læse udbudsmaterialet.

Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning i form af ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 10 dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål stillet herefter vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger i dagtimerne (kl. 08:30 – kl. 16:30) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Ansøger, herunder inkl. forventede underleverandører, skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen eller forventer at inddrage disse til udførelse af arbejde under rammeaftalen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 - 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalerne til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I ansøgning om prækvalifikation skal ansøgeren angive, hvorvidt ansøgningen gælder Rammeaftale 1, eller 2. Ansøger kan godt ansøge om prækvalifikation til både Rammeaftale 1 og 2. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. rammeaftale. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

De nærmere betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbene udgør et skøn over de forventede træk på Rammeaftalerne i Rammeaftalernes løbetid på sammenlagt 4 år inkl. optioner.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ordregiver holder informationsmøde onsdag d. 14. nov. kl. 14:00 på Albertslund Rådhus. Tilmelding skal ske til Maria.matzen@twobirds.com

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2018

Send til en kollega

0.11