23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-491485
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
11.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hclkbowhes

Udbyder

Region Nordjylland

Opdateringer

Rettelse
(10.11.2018)

I.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Kommunikation
I stedet for:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/Binders/DocumentPage/FolderList.aspx?id=592316&tid=4656853
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse:
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/Binders/DocumentPage/FolderList.aspx?id=592316&tid=4656853
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse.
Læses:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hclkbowhes
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse:
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hclkbowhes
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse.

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 06-12-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 11-12-2018
Time: 12:00

IV.2.3
I stedet for:
Dato: 13-12-2018
Læses:
Dato: 19-12-2018

Annullering
(12.07.2019)

Ved tilbudsfristens udløb efter gennemførte forhandlinger havde Region Nordjylland ikke modtaget nogen tilbud på den udbudte kontrakt, hvorfor udbuddet hermed annulleres.

Opførelse og drift af nyt rensningsanlæg


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Hospitalsbyen 1
Gistrup
9260
Danmark
Kontaktperson: Poul Møller
E-mail: pomo@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/Binders/DocumentPage/FolderList.aspx?id=592316&tid=4656853
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/Binders/DocumentPage/FolderList.aspx?id=592316&tid=4656853
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Opførelse og drift af nyt rensningsanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45252127
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), hvor der sker et samlet udbud af:

a) Design, projektering og opførelse af nyt rensningsanlæg til rensning af hospitalsspildevand, herunder etablering af en udligningstank og en pumpestation, samt arbejder for tilslutning til trykledning.

b) Drift, vedligeholdelse og fornyelse af renseanlæg, udligningstank og pumpestation i en efterfølgende Driftsfase på 15 år med option på forlængelse i yderligere 5 år..

Kontraktperioden er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

Rensningsanlægget skal kunne håndtere en kapacitet på 140 000 kubikmeter pr. år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90481000
90420000
90430000
45259100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se pkt. II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 180
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan af Region Norjdylland forlænges med 5 år. Aftalen videreføres som udgangspunkt på uændrede vilkår, men i det omfang en af parterne kan dokumentere, at vilkårene ikke er markedskonforme på dette tidspunkt, skal der ske genforhandling af vilkårene.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er mere end 3 egnede ansøgere, foretager Region Nordjylland en udvælgelse af de 3 ansøgere, der har leveret og dokumenteret den bedste teknisk/faglige kapacitet, herunder dokumenteret de bedste og mest relevante referencer.

Region Nordjylland lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:

- Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering og opførelse af renseanlæg,

- Drift og vedligehold af renseanlæg eller vandbehandlingsanlæg,

- Rensning for medicinrester.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se ovenfor ad pkt. II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår samt egenkapitalens størrelse for de seneste 3 regnskabsår. Oplysningen gives i ESPD del IV, afsnit B.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives fremlægges for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- At ansøger har haft en samlet årlig omsætning på mindst 25 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår,

- At ansøgers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse referencer inden for projektering og opførelse af renseanlæg udført inden for de seneste 5 år.

Ansøger skal oplyse referencer inden for drift og/eller vedligehold af renseanlæg eller vandbehandlingsanlæg udført inden for de seneste 3 år.

Oplysningerne skal gives i ESPD del IV, afsnit C.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad ESPD’et tillader, opfordrer Region Nordjylland ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det Region Nordjylland klart, hvis der findes oplysninger (referencer) til ESPD’et i et separat dokument.

Der ønskes oplysninger om maksimalt 6 referencer.

Referenceoplysningerne bør omfatte en beskrivelse af kunden/bygherren inkl. kontaktdata, opgavens omfang, herunder oplysninger om anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse ansøgerens ydelser, herunder driftsydelser (rolle og funktion).

Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, om end referencer som angår projekter, der er færdigopførte, vægter højere end igangværende byggeprojekter.

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til, at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger råder over mindst 1 reference vedrørende projektering og opførelse af renseanlæg udført inden for de seneste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at OPP-leverandøren og eventuelle underentreprenører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De nærmere forpligtelser fremgår af udbudsmaterialet.

OPP-kontrakten omfatter ligeledes en sociale klausul om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., som forpligter OPP-leverandøren. De nærmere forpligtelser fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det er et krav for deltagelse i udbuddet, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, samt at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4 og nr. 6). Ansøger skal erklære sig om udelukkelsesgrundende i ESPD'et. Der henvises til udbudsbetingelserne for vejledning til udfyldelse af denne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenævnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdageregnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2018

Send til en kollega

0.117