23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 213-489090
Offentliggjort
06.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
05.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gvnwrxicsa

Udbyder

Albertslund Varmeværk

Vindere

Valgt entreprenør

(12.06.2019)
Hoffmann A/S
Fabriksparken 66
2600 Glostrup

Forsyningsledninger for fjernvarme, brugsvand, el og kabler samt dele af sokkelisolering til 505 gårdhuse i Albertslund Syd


Albertslund Varmeværk

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Albertslund Varmeværk
66137112
Vognporten 9
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Erik Lyhne
Telefon: +45 43648692
E-mail: erik.lyhne@albertslund.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.albertslundforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gvnwrxicsa
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Theodor Møller Moos
Telefon: +45 56406735
E-mail: tmm@cowi.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gvnwrxicsa
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gvnwrxicsa
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Forsyningsledninger for fjernvarme, brugsvand, el og kabler samt dele af sokkelisolering til 505 gårdhuse i Albertslund Syd

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45231000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter forsyningsentreprisen for etablering af nye forsyningsledninger for fjernvarme, brugsvand, el og kabler til 505 gårdhuse hos Vridsløselille Andelsboligforening, afdelinger VA4 Syd og VA4 Nord, der administreres af BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen, Stationsparken 37, 2600 Glostrup. VA4 Syd og VA4 Nord er beliggende i Kvarterne langs Kongsholm Alle, 2620 Albertslund. Indeholdt i opgaven er etablering af forsyningsledninger fra eksisterende hovedforsyninger beliggende uden for boligområdet, hoved- og gadeledninger inde i boligområdet, og frem til og med stikledning til de enkelte gårdhuse. Indeholdt i opgaven er ligeledes etablering af sokkelisolering på strækningerne langs de nye forsyningstraceer. Når der er etableret nye forsyningsledninger fortsætter boligforeningen med bygningsrenovering i andet regi.

Opgaven er 2. etape i forbindelse renovering af i alt 1 005 gårdhuse i Albertslund Syd, hvor forsyningsentreprisen på 1. etape blev afsluttet primo 2018.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231000
45231100
45231110
45232140
45232000
45232100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Albertslund VA4 Syd: Ørnen, Spætten, Hanen, Duen, Ravnen, Uglen og Svanens Kvt., 2620 Albertslund.

Albertslund VA4 Nord: Hjulet, Ankeret, Nøglen og Vægtens Kvt., 2620 Albertslund.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Forsyningsentreprisen omfatter anlægs- og rørarbejder inkl. levering af rørmaterialer og komponenter samt anlægs- og sokkelisoleringsarbejder på dele af de gårdhuse, der ligger langs de nye forsyningstraceer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3, forstået som relevante referencer fra lignende opgaver for etablering af ledningsnet for fjernvarme, brugsvand, el og kabler. Arbejder udført i hovedentreprise vil vægte mere end fagentrepriser. Arbejder med forsyningsledninger for fjernvarme og brugsvand i eksisterende boligområder vil blive vægte over øvrige arbejder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at droppe forhandlingerne og tildele direkte på baggrund af første forhandlingstilbud.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

1) Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,

Kontaktperson samt oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab udfyldes i de relevante dele af ESPD’en del II;

2) Ansøger skal opfylde de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven § 137, nr. 1, 2, 3, 4 og 6.

Hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder mv. skal ESPD udfyldes for samtlige deltagere i konsortiet/sammenslutningen.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske / finansielle (afsnit III.1.2) og / eller teknisk og faglig kapacitet (afsnit III.1.3)) på andre virksomheders ressourcer skal ESPD del II.C udfyldes. Virksomheder, som ansøger baserer sin ansøgning på, skal udfylde ESPD del II.A, II.B, del III A, B og C samt afsnit IV.C. Afleveret ESPD erstatter rådighedserklæring der kan kun afleveres ét ESPD som overordnet afleveringskrav. Evt. supplerende ESPD’er uploades som supplerende filer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der ønskes oplyst samlet årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Oplysningerne udfyldes i de relevante dele af ESPD’en del IV. punkt B.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder, og disse selskaber vil ikke kunne udskiftes i forbindelse med bud.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Omsætnings minimum for hver af de seneste 3 regnskabsår: 50 000 000 DKK (ekskl. moms).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive maks. 5 referencer, der vedrører udførelse af arbejder relevante for nærværende opgave.

Referencer skal være udført inden for de sidste 5 år.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af det udførte arbejde, entrepriseformen (f.eks.

Underleverandør, fagentreprise, hovedentreprise, storentreprise, totalentreprise), den økonomiske værdi af

Leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Kun referencer, der vedrører arbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af arbejderne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning.

Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i

Beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), og disse selskaber vil ikke kunne udskiftes i forbindelse med bud.

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

Oplysningerne udfyldes i de relevante dele af ESPD’en del IV, punkt C. Som supplement må vedlægges datablade / referenceblade på de i ESPD'en fremlagte referencer.

ESPD'en er tilgængelig som skabelon på iBinder, jf. nærmere under VI.3).

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger/tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf.

Punkt II.2.9). Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Se nærværende pkt. II.2.9.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Jævnfør AB92 med bygherrens tilføjelser og fravigelser.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Månedlig a conto i henhold til udført arbejde samt jr. AB92 med bygherrens tilføjelser og fravigelser.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium skal der vedlægges erklæring om solidarisk hæftelse underskrevet af alle konsortiets parter. Endvidere skal oplyses hvem der med bindende virkning er bemyndiget til at føre

forhandlinger og har fuld prokura over for Ordregiver på konsortiets vegne.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder krav til løn og ansættelsesvilkår.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet findes på iBinder via linket:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gvnwrxicsa

Derefter vil der være adgang til ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgning sker ved upload af eESPD´en samt bilagsmateriale jf. III.1.3 i pdf format. ESPD´en i xml-format er tilgængelig på iBinder.

Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller. lign.

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleverings fristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i iBinder, kan Support vederlagsfrit kontaktes via supportfunktion på iBinders hjemmeside.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke

opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.

1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives

et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre

enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i

Udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 & 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet.

Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til,

fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Eventuelle spørgsmål stilles via udbudsportalen på IBinder.

Opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser skal være anonyme eftersom alle ansøgere kan tilgå

spørgsmålene.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8900
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

Ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/11/2018

Send til en kollega

0.106