23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 213-488637
Offentliggjort
06.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/217

Indlevering af tilbud

Til
06.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/217

Udbyder

Horsens Kommune

Vindere

Valgt firma

(05.02.2019)
Fjernvarme Horsens A/S
Endelavevej 7
8400 Horsens

Behandling af forbrændingsegnet affald


Horsens Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Horsens Kommune
29189889
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Hanne Hyltoft
Telefon: +45 76294226
E-mail: udbud@horsens.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.horsens.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/217
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/217
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Behandling af forbrændingsegnet affald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører behandling af forbrændingsegnet affald. Ydelsen består i at transportere, modtage, registrere og behandle alt forbrændingsegnet affald fra:

- Husstande beliggende i Horsens Kommune,

- Horsens Kommune og kommunens institutioner,

- Private virksomheder beliggende i Horsens Kommune, som vælger at levere affaldet under nærværende aftale.

Det forbrændingsegnede affald vil være fordelt på:

- Dagrenovation fra husstande og virksomheder,

- Småt og stort brændbart affald fra genbrugspladser, direkte fra private eller virksomheder det forventes, at der vil blive tale om cirka 42 000 ton affald årligt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
90513000
90513300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører behandling af forbrændingsegnet affald. Ydelsen består i at transportere, modtage, registrere og behandle alt forbrændingsegnet affald fra:

- Husstande beliggende i Horsens Kommune,

- Horsens Kommune og kommunens institutioner,

- Private virksomheder beliggende i Horsens Kommune, som vælger at levere affaldet under nærværende aftale.

Det forbrændingsegnede affald vil være fordelt på:

- Dagrenovation fra husstande og virksomheder,

- Småt og stort brændbart affald fra genbrugspladser, direkte fra private eller virksomheder det forventes, at der vil blive tale om cirka 42 000 ton affald årligt.

Omlastning:

- Såfremt transportafstanden til tilbudsgivers leveringssted overstiger en vis størrelse, vil affaldet skulle omlastes,

- Transporten fra Horsens Kommunes omlastefacilitet vil i givet fald indgå i den udbudte ydelse.

Neddeling:

- Neddeling af affald udbydes som en option. Hvis Tilbudsgiver ikke kan eller ønsker at stå for neddelingen, vil Ordregiver selv stå for neddelingen. Såfremt Tilbudsgiver ikke afgiver tilbud på neddelingen, jf. bilag 1 - Tilbudsliste, medregnes Ordregivers pris for neddeling.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 12 måneder på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 9 måneder før udløb af kontrakten, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Neddeling af affald udbydes som en option. Hvis Tilbudsgiver ikke kan eller ønsker at stå for neddelingen, vil Ordregiver selv stå for neddelingen. Såfremt Tilbudsgiver ikke afgiver tilbud på neddelingen, jf. bilag 1 - Tilbudsliste, medregnes Ordregivers pris for neddeling.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om indgåelse af arbejdsklausul.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Der stilles ingen mindstekrav til Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen,

- Dog stilles der krav om sikkerhedsstillelse, jf. Bilag 4 – Kontraktudkast § 17.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelige leverancer forstås opgaver inden for samme fagområde,

- Det er uden betydning om referencerne er til offentlige eller private virksomheder,

- Det er kun den tilbudsgiver, som Udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, der skal fremsende nedenstående dokumentation. Dokumentationen skal hermed ikke vedhæftes tilbuddet.

Som dokumentation for Tilbudsgivers referencer skal Tilbudsgiver på anmodning fremsende en referenceliste. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed. Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af de betydeligste leveringer inklusive datoer og kundens navn (samt kontaktperson hos kunden). Herudover ses det gerne, at Tilbudsgiver angiver størrelsesordenen (i form af beløb i DKK) for hver reference.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelige leverancer forstås opgaver inden for samme fagområde,

- Det er uden betydning om referencerne er til offentlige eller private virksomheder.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/12/2018
Tidspunkt: 12:15
Sted:

 

Horsens.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på klfu.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2018

Send til en kollega

0.101