23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 213-488422
Offentliggjort
06.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
04.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Region Midtjylland v/Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup

Vindere

Etablering af 2 nye IT-driftscentre

(07.03.2019)
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
8000 Aarhus C

Etablering af to nye IT-driftscentre


Region Midtjylland v/Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland v/Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup
Regionshospitalet Herning, Gl. Landevej 61
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Michael Dan Andersen
E-mail: bigm@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dnv.rm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Etablering af 2 nye IT-driftscentre

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Midtjylland udbyder hermed totalrådgiverydelsen i forbindelse med etableringen af 2 nye IT-driftscentre (datacentre) til Region Midtjyllands IT-afdelinger (RM-IT) for optimering og opsamling af servere i forhold til regionens eksisterende datacentre. De 2 nye IT-driftscentre opføres ved Regionshospitalet Gødstrup (DNV-Gødstrup). Totalrådgiverydelsen i projekterings- og anlægsfasen omfatter arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med projektering, udbud af samtlige entreprenørarbejder, udførelse og idriftsætning samt afledte opgaver heraf. Totalrådgiverydelsen dækker alle ydelser i forbindelse med varetagelsen af bygherres forpligtelser vedrørende sikkerhed og sundhed, Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen (P) og i udførelsesfasen (B). Totalrådgiver yder herudover projektopfølgning og fagtilsyn frem til og med byggeriets idriftsætning samt alle ydelser i forbindelse med byggeledelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000
71247000
71320000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Regionshospitalet Gødstrup

Gødstrupvej 43

7400 Herning

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Region Midtjylland udbyder hermed totalrådgiverydelsen i forbindelse med etableringen af 2 nye IT-driftscentre (datacentre) til Region Midtjyllands IT-afdelinger (RM-IT) for optimering og opsamling af servere i forhold til regionens eksisterende datacentre. De 2 nye IT-driftscentre opføres ved Regionshospitalet Gødstrup (DNV-Gødstrup). Totalrådgiverydelsen i projekterings- og anlægsfasen omfatter arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med projektering, udbud af samtlige entreprenørarbejder, udførelse og idriftsætning samt afledte opgaver heraf. Totalrådgiverydelsen dækker alle ydelser i forbindelse med varetagelsen af bygherres forpligtelser vedrørende sikkerhed og sundhed, Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen (P) og i udførelsesfasen (B). Totalrådgiver yder herudover projektopfølgning og fagtilsyn frem til og med byggeriets idriftsætning samt alle ydelser i forbindelse med byggeledelse.

Byggeriet forventes ibrugtaget i november 2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding og CV'er / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 33
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Bygherre påregner at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af fremlagte referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre i prioriteret rækkefølge lægge vægt på, at referencerne viser:

- Erfaring med projektering af et datacenter med en minimumseffekt til dataanlæg på 500 kW,

- Erfaring med projektering af et datacenter med en køleeffekt på minimum 500 kW,

- Erfaring med anvendelse af Uptime Institut TIER Level III eller derover,

- Erfaring med tilsvarende byggeri, herunder byggeri af serverrum på mi-nimum 300 m2.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet gennemføres via Byggeweb/RIB, og udbudsmaterialet findes ved at søge på udbudsnummer TN779687A i feltet »Udbudsportal«. Der henvises til pkt. I.3) »Kommunikation«. Tilbuddet skal afleveres elektronisk i henhold til specifikationerne på Byggeweb/RIB-software, http://www.rib-software.dk

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible (dvs. afsluttede og reviderede) regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede virksomhed:

— Årlig omsætning,

— Egenkapital med tillæg af eventuel ansvarlig lånekapital,

— Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Årlig omsætning:

- Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert af de seneste 3 disponible (dvs. afsluttede og reviderede) regnskabsår være mindst 8 000 000 DKK.

2) Egenkapital med tillæg af eventuel ansvarlig lånekapital:

- Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal i det seneste disponible (dvs. afsluttede og reviderede) regnskabsår være mindst 10 000 000 DKK.

3) Soliditetsgrad:

- Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad skal i det seneste disponible (dvs. afsluttede og reviderede) regnskabsår være mindst 10%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bør som led i sin ansøgning om prækvalifikation udvælge referencer med henblik på at opstille de for DNV-Datacenteret mest betydelige gennemførte eller igangværende opgaver, som ansøger har udført i totalrådgivning inden for de seneste 3 år. Hver reference bedes indeholde følgende oplysninger, der vil indgå i bygherres evt. udvælgelse. Manglende oplysninger fører således ikke nødvendigvis til ukonditionsmæssighed (jf. dog nedenfor om det opstillede mindstekrav), men vil kunne komme ansøgere til skade i forbindelse med vurderingen. Referencerne bør derfor medtage:

- Beskrivelse af opgaven inkl. oplysning om rådgivningsform og rådgivningsopgavens indhold (nybygning/tilbygning/ombygning/renovering),

- Bygherre,

- Kontrakttidspunkt (start og evt. sluttidspunkt),

- Ansøgers rolle under opgavens udførelse,

- Projektsum,

- Minimumseffekt,

- Køleeffekt,

- Areal,

- Rådgiverhonorar.

Referencerne bør være udvalgt som relateret til nærværende projekt og om muligt opdelt inden for følgende kategorier, der vil indgå i udvælgelsen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6:

- Referencer der dokumenterer erfaring med projektering af et datacenter med en minimumseffekt til dataanlæg på 500 kW,

- Referencer der dokumenterer erfaring med projektering af et datacenter med en køleeffekt på minimum 500 kW,

- Referencer der dokumenterer erfaring med anvendelse af Uptime Institut TIER Level III eller derover,

- Referencer der dokumenterer erfaring med tilsvarende byggeri, herunder byggeri af serverrum på minimum 300 m2.

Ansøger må samlet makimalt udfylde 10 referencer i ESPD.

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 10 referencer vil bygherre alene inddrage de første 10 ved vurderingen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal inden for de seneste 3 år have én gennemført eller igangværende totalrådgivningsopgave på minimum 3 000 000 DKK i rådgiverhonorar.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder ABR 89 med bygherres tilføjelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed. Udfyldelse sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon via: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD.

Ansøgere skal udfylde følgende i ESPD:

— del II, afsnit D ikke skal udfyldes,

— del III afsnit A, B og C skal udfyldes vedr.: at ansøgeren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, at ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, at ansøgeren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt. — del IV, afsnit Bog C (i henhold til kravene angivet under pkt. III.1.2 og III.1.3).

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget tilbudsgiver der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD. Såfremt særskilt udfyldt ESPD ikke er afleveret for hver deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at ansøgningen er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed og udvælgelse af tilbudsgivere. Alternativt kan der efter ordregivers vurdering indhentes manglende ESPD.

Udvalgte ansøgere kan blive bedt om, at fremlægge dokumentation iht. udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, inden for en passende frist, når det vurderes nødvendigt.

Ordregiver vil straks orientere alle berørte ansøgere, når beslutningen om hvem der opfordres til at afgive tilbud er truffet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers tildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2018

Send til en kollega

0.261