23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 213-487992
Offentliggjort
06.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
www.byggeprojekt.dk

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Vindere

Indkøb og udrulning af beholdere samt beholderservice til I/S Amager Ressourcecenter

(04.02.2019)
PWS Danmark A/S
8200 Aarhus N

Indkøb og udrulning af beholdere samt beholderservice til I/S Amager Ressourcecenter


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
I/S Amager Ressourcecenter
Vindmøllevej 6
København S.
2300
Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
Telefon: +45 32689300
E-mail: stm@a-r-c.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.a-r-c.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.a-r-c.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeprojekt.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Fælleskommunalt interessentselskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb og udrulning af beholdere samt beholderservice til I/S Amager Ressourcecenter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter en kontrakt vedrørende indkøb af nye beholdere, udrulning af beholdere samt beholderservice i hele kontraktens løbetid i form af udbringning, hjemtagning, klargøring og vedligeholdelse af beholdere.

Opgaven består overordnet af 3 ydelser:

- Indkøb og levering af beholdere,

- Udrulning af beholdere i Tårnby Kommune,

- Løbende beholderservice i hele kontraktperioden.

Jf. nærmere herom i II.2.4

Udrulningen af beholderne skal detailplanlægges i samarbejde med leverandøren, Tårnby Kommune og ARC. Selve udrulningen skal effektueres af leverandøren.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44611600
34928480
63100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave omfatter en kontrakt vedrørende indkøb af nye beholdere, udrulning af beholdere samt beholderservice i hele kontraktens løbetid i form af udbringning, hjemtagning, klargøring og vedligeholdelse af beholdere.

Opgaven består overordnet af tre ydelser:

- Indkøb og levering af beholdere,

- Udrulning af beholdere i Tårnby Kommune,

- Løbende beholderservice i hele kontraktperioden.

Udrulningen af beholderne skal detailplanlægges i samarbejde med leverandøren, Tårnby Kommune og ARC. Selve udrulningen skal effektueres af leverandøren.

Opgaven indeholder følgende leverancer og aktiviteter:

1)(Første) Udrulning - Levering og udrulning af nye beholdere (2 stk. til hver husstand): Levering, klargøring, udrulning og registrering af i alt ca. 18 000 stk. 2-hjulede 240 liter beholdere med skillevæg (2 pr. husstand), til villaboliger i Tårnby Kommune hurtigst muligt i starten af 2019.

2) (Anden) Udrulning - Levering og udrulning af nye beholdere: Levering, klargøring, udrulning og registrering af ca. 400 stk. 4-hjulede 660 liter beholdere til etageboliger i Tårnby Kommune i efteråret 2019

Beholderservice - Løbende udskiftning af eksisterende beholdere samt supplerende leverancer.

Da der er tale om nye ordninger, hvor ARC og de 2 kommuner ikke kender det endelige omfang, gør ARC opmærksom på, at de angivne mængder alene udgør estimerede mængder og er ARCs bedste skøn ud fra en vurdering af nuværende og fremtidige behov på nuværende tidspunkt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Udrulning og Beholderservice / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringsstart for første udrulning / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 50
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for forlængelse af kontrakten i 2 gange 12 måneder.

En eventuel forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ud over de angivne leverancer og aktiviteter, indeholder opgaven også nedenstående optioner:

Option 1:

- Levering, klargøring, udrulning og registrering af ca. 300 stk. 4-hjulede 400 liter beholdere til bioaffald i forbindelse med en eventuel implementering af bioaffaldsordning i Tårnby Kommune.

Option 2:

- Levering, klargøring, udrulning og registrering af ca. 4 000 stk. 2-hjulede 240 liter beholdere med skillevæg til villaer og etageboliger i Dragør Kommune,

- Levering, klargøring, udrulning og registrering af ca. 150 stk. 4-hjulede 400 liter beholdere til villaer og etageboliger i Dragør Kommune.

Option 3:

- Vaskeordning. Vaskeordningen skal indeholde vask af beholdere til dagrenovation og på sigt bioaffald 1 gang årligt ude ved borgerne i hele kontraktperioden.

ARC vil hurtigst muligt, dog senest 3 år efter første leverance, afklare, hvorvidt optionerne ønskes anvendt.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver.

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Oplysning om Tilbudsgivers egenkapital de 3 seneste reviderede regnskabsår,

- Oplysning om Tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i minimum 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår, og

- At tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ARC ønsker sikkerhed for, at den Tilbudsgiver som kontrakten indgås med, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Tilbudsgiver skal derfor oplyse følgende til teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år.

Ved sammenlignelig reference forstås en opgave af samme art, dvs. en opgave, der relaterer sig til levering, udrulning og registrering samt evt. hjemtagning af beholdere, men ikke nødvendigvis en opgave af samme omfang. Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

i) Ordregiver,

ii) Periode for opgavens udførsel,

iii) Opgavens omfang: Kort beskrivelse af opgaven, angivelse af antal og typer af leverede, udrullede og registrerede beholdere samt antal af evt. hjemtagne beholdere, samt tilbudsgivers rolle i opgaven, iv).

Den samlede kontraktsum samt tilbudsgivers egen del af kontraktsummen:

- Tilbudsgivers kvalitetsstyringssystem/-procedure,

- Tilbudsgivers miljøstyringssystem/-procedure.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft mindst 1 og maksimalt 5 sammenlignelige referencer, som enten er igangværende eller afsluttet inden for de eneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, hvis der er tale om en opgave af samme art, dvs. en opgave, der relaterer sig til levering, udrulning og registrering samt evt. hjemtagning af beholdere, men ikke nødvendigvis en opgave af samme omfang,

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et nedskrevet gældende og implementeret miljøstyringssystem/-procedure,

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et nedskrevet, gældende og implementeret kvalitetsstyringssystem/-procedure.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet hvoraf vilkår fremgår.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/12/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det er en forudsætning for indgåelse af Kontrakten, at den vindende tilbudsgiver kan fremlægge dokumentation, som angivet i udbudsbetingelsernes punkt 12.

Den nødvendige endelige dokumentation vil blive indhentet fra den tilbudsgiver, som ARC forventer at tildele Kontrakten til forud for meddelelse om tildeling.

Tilbudsgiver opfordres derfor til allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud, at forberede den nødvendige dokumentation.

ARC forbeholder sig ret til at indhente endelig dokumentation på et tidligere tidspunkt, hvis det findes nødvendigt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/11/2018

Send til en kollega

0.095