23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 213-487653
Offentliggjort
06.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.01.2019

Udbyder

djursBo, afd. 20

Vindere

Valgt totalentreprenør

(02.05.2019)
Aalsrode Tømrerfirma
Toftevej 4
8500 Grenå

Opdateringer

Rettelse
(28.11.2018)

II.1.4
I stedet for:
Projektet omfatter opførelse af 3 punkthuse i 4 etager bestående af i alt 55 familieboliger, beligende på Stark/Varo grunden, Tingvej 38A, Hornslet. Projektet udbydes som funktionsudbud i totalentreprise. For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet.
Læses:
Projektet omfatter opførelse af 3 punkthuse i tre-fire etager bestående af i alt 55 familieboliger, beligende på Stark/Varo grunden, Tingvej 38A, Hornslet. Projektet udbydes som funktionsudbud i totalentreprise. For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet.


Yderligere oplysninger
Der er følgende ændringer til udbudsbetingelserne:
- Pkt. 9.2.2.1. Referencer er ændret i forhold til definitionen af lignende byggeopgaver,
- Pkt. 9.2.2.2. Mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet er ændret.

Stark/Varo Tingvej, Hornslet - 55 familieboliger i 3 punkthuse


djursBo, afd. 20

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
djursBo, afd. 20
Toftevej 2
Hornslet
8543
Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver, Brian Vangsted, Kuben Management
E-mail: brva@kubenman.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.djursbo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dvmwvumbka
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Stark/Varo Tingvej, Hornslet - djursBO opfører 55 familieboliger i 3 punkthuse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter opførelse af 3 punkthuse i 4 etager bestående af i alt 55 familieboliger, beliggende på Stark/Varo grunden, Tingvej 38A, Hornslet. Projektet udbydes som funktionsudbud i totalentreprise.

For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter opførelse af 3 punkthuse i 4 etager bestående af i alt 55 familieboliger, beliggende på Stark/Varo grunden, Tingvej 38A, Hornslet. Projektet udbydes som tidligt funktionsudbud i totalentreprise, idet der arkitektfagligt er projekteret frem til og med dispositionsforslag. Installationskravene fsva. det ingeniørfaglige er alene beskrevet som funktionskrav.

For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge særlig vægt på, de oplyste referencer omhandlende lignende byggeopgaver. Der vil ved vurdering lægges vægt på, at få det bedste konkurrencefelt til opgaven. Se i øvrigt udbudsbetingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Bygherren ønsker at udbyde opgaven i totalentreprise for, at undgå de koordineringsmæssige ydelser samt for at mindske ansvarsgrænseflader i projektet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT 18 er gældende med de præciseringer, tilføjelser og ændringer, der følger af aftalegrundlaget. Særlige krav om sikkerhedsstillelse fremgår af udbudsmaterialet.

Projektet omfatter almene boliger, totalentreprenøren skal således medvirke til at sikre, at de særlige krav, der gælder ved alment byggeri, overholdes.

Krav til sociale klausuler og arbejdsklausuler fremgår af udbudsmaterialet.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for bygherre. Mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld prokura for konsortiet.

For yderligere se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/01/2019
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7.

— Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

— Andre klager over udbud eller beslutninger, f. eks. Tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt,

— Angår klagen overtrædelser af Tilbudsloven eller Udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2018

Send til en kollega

0.118