23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 213-487646
Offentliggjort
06.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
03.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Bo-Vita c/o BO-VEST

Opdateringer

Rettelse
(16.11.2018)

VI.3
I stedet for:
Udbuddet gennemføres af Bo-Vita c/o BO-VEST.
Følgende af Bo-Vitas afdelinger udgør ordregiveren:
— Afd. 270-0 Mjølnerparken,
— Afd. 270-1 Mjølnerparken,
— Afd. 270-2 Mjølnerparken,
— Afd. 270-3 Mjølnerparken.
Og
— Afd. 364-0 Hothers Plads,
— Afd. 364-1 Hothers Plads,
— Afd. 364-2 Hothers Plads.
Læses:
Udbuddet gennemføres af Bo-Vita c/o BO-VEST.
Følgende af Bo-Vitas afdelinger udgør ordregiveren:
— Afd. 270-0 Mjølnerparken,
— Afd. 270-1 Mjølnerparken,
— Afd. 270-2 Mjølnerparken,
— Afd. 270-3 Mjølnerparken.
Og
— Afd. 364-0 Hothers Plads,
— Afd. 364-1 Hothers Plads,
— Afd. 364-2 Hothers Plads.
Frivillige Udelukkelsesgrunde:
Som anført i udbudsbetingelserne (del 1, prækvalifikationsbetingelser) pkt. 4.1, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven § 137, nr. 1, 2, 3, 4 og 6 anvendelse.
Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at entreprenøren er pålidelig.

Annullering
(11.12.2018)

Bo-Vita takker for den store interesse og opmærksomhed, som projektet vedrørende renoveringen af Mjølnerparken har fået.
Bo-Vita må dog desværre meddele, at udbuddet aflyses.
Aflysningen af udbuddet skyldes, at Bo-Vita endnu ikke – som ellers ventet – har fået byggetilladelse til projektet. Der har meget sent i forløbet vist sig et behov for at afklare nogle myndighedsforhold vedrørende nybyggeriet. Afklaringerne har i den forbindelse nødvendiggjort en ansøgning om dispensation fra lokalplanen. Afklaringen forventes tidligst gennemført i foråret 2019.
Som følge heraf har Bo-Vita fundet det mest hensigtsmæssigt at annullere udbudsprocessen.
Renoveringen af Mjølnerparken forventes genudbudt i foråret 2019.
Opgaven var udbudt af Bo-Vita c/o BO-VEST.
Følgende af Bo-Vitas afdelinger udgør ordregiveren:
- Afd. 270-0 Mjølnerparken,
- Afd. 270-1 Mjølnerparken,
- Afd. 270-2 Mjølnerparken,
- Afd. 270-3 Mjølnerparken,
Og
- Afd. 364-0 Hothers Plads,
- Afd. 364-1 Hothers Plads,
- Afd. 364-2 Hothers Plads.

Hovedentreprisekontrakt, 270-0 Mjølnerparken


Bo-Vita c/o BO-VEST

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bo-Vita c/o BO-VEST
26768993
Stationsparken 37
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Projektchef Hakan Tasdemir
E-mail: hat@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bo-vest.dk/bo-vita/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af hovedentreprisekontrakt, 270-0 Mjølnerparken

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-66.

Udbudsprocessen består af følgende faser:

a) En prækvalifikationsfase, som er nærmere beskrevet i dokumentet "Del 1: Prækvalifikationsbetingelser",

b) En forhandlingsfase, som er beskrevet nærmere i dokumentet ”Del 2: forhandlings- og tilbudsbetingelser”,

c) En endelig tilbudsfase, som også er beskrevet nærmere i dokumentet ”Del 2: for-handlings- og tilbudsbetingelser”.

I prækvalifikationsfasen vil Bo-Vita udvælge (op til) 4 entreprenører til at afgive tilbud på opgaven, der efter første forhandlingsrunde shortlistes til 3 entreprenører.

De omtalte dokumenter er gjort tilgængelige sammen med det øvrige udbudsmateriale på Byggeweb (https://www.rib-software.dk/udbudsportal/), hvor det kan tilgås ved anvendelse af TN-nummeret: TN659294A.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45113000
45100000
45111000
45000000
45200000
45400000
45210000
45260000
45261000
45261100
45261200
45261210
45261410
45262100
45262110
45262120
45262300
45262311
45262310
45262330
45262350
45262370
45262423
45262500
45262520
45262521
45262522
45262600
45262650
45262690
45262700
45262800
45262900
45410000
45420000
45421112
45421130
45421132
45422000
45421151
45440000
45441000
45443000
45452000
45453100
45211340
45211341
45211350
45213100
45213110
45213316
45215210
45212500
45214700
45211310
45262410
45262400
45432130
45432110
45432100
45223500
45442110
45442121
45442180
45421146
45330000
45332000
45331210
45331200
45331000
44230000
45315000
45310000
45317300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Mjølnerparken 2-112 og Hothers Plads 2-16

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Helhedsplanen for Mjølnerparken er grundlaget for nærværende projekt og rummer en lang række fysiske tiltag, som i samspil med øvrige boligsociale indsatser skal løfte bebyggelsen; fokus er rettet mod boligforbedringer og øget tryghed for beboerne. Der indgår således både infrastruktur, nybyggeri, renovering, erhvervs- og institutions byggeri samt en omfattende opgradering af udearealer. Desuden indgår nye renovationsløsninger i den samlede byggesag.

Helhedsplanen er udarbejdet af bygherren i samarbejde med Københavns Kommune, Landsbyggefonden, beboerne og nærpolitiet i området.

Helhedsplanen danner grundlag for den nye lokalplan nr. 506 for området.

Nærværende udbudsprojekt er udarbejdet på grundlag af godkendt projektforslag og myndighedsprojekt i samråd med berørte myndigheder i Københavns Kommune, samt forsyningsselskaber.

Bebyggelsen Mjølnerparken er beliggende mellem Tagensvej og Nørrebrogade på Ydre Nørrebro og omfatter de 2 almene boligafdelinger Mjølnerparken og Hothers Plads. Bebyggelsen er fordelt på 4 boligkarréer på adresserne Mjølnerparken 2-112 og Hothers Plads 2-16.

Udearealer og infrastruktur:

- Der sker omfattende ændringer af infrastrukturen, for at åbne området op og binde det sammen med byen. Mod vest omdannes parkeringsområdet mod Mimer sparken til et sammenhængende gadeforløb med parkering langs karréerne. Ved lokalt at sænke etagedæk til niveaufri adgang til gadesiden, skabes velegnede butiks- og erhvervslejemål med større rumhøjde. Det er hensigten at disse tiltag skal bidrage til et livligt gadestrøg, som også vil kunne tiltrække udefrakommende besøg.

Boliger:

- Den nuværende lejlighedsfordeling har en betydelig overvægt af 3-rums familieboliger, med en ensidig beboersammensætning til følge. Ved ombygninger og sammenlægninger samt nyetableringer af en række nye boligtyper, er målet at skabe en mere balanceret beboersammensætning fremover.

Facader:

- I projektet indgår en gennemgribende renovering af de i dag meget monotone facader. Således nedrives de tunge valmtage og de nye tagboliger medvirker i kraft af forskellige materialer til at skabe et helt anderledes og varieret helhedsindtryk. Variationen i facadebehandlingen, understreges af alternerende felter af murværk, der enten filtses, omfuges eller fremstår som nyopført blank mur. Derudover udskiftes samtlige døre og vinduer. Altaner nedlægges i omfang svarende til den ændrede lejlighedsopdeling, mens øvrige altaner renoveres og får nye brystninger.

Udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt via Byggeweb (https://www.rib-software.dk/udbudsportal/), hvor det kan tilgås ved anvendelse af TN-nummeret: TN659294A.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Detailtidsplan for etape 2 / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Produkt- og materialeliste / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Bo-Vita modtager konditionsmæssige ansøgninger fra flere end 4 egnede entreprenører, vil Bo-Vita begrænse antallet af entreprenører til 4. Begrænsningen af antallet af ansøgere, der prækvalificeres, ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes oplyste referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Bo-Vita lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af renoveringsopgaver i hoved- eller totalentreprise,

b) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af tagboliger på eksisterende bebyggelse,

c) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med nybyggeri til eksisterende bebyggelse,

d) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum, omfang, karakter og aflevering,

e) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med alment boligbyggeri.

f) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med genhusning af beboere i lejemål

Kriterierne a-f vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

Ved referencer på igangværende opgaver vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner i henhold til udbudsmaterialet på byggeweb.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at entreprenøren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaven, er det et krav, at entreprenøren opfylder følgende 2 krav:

a) Entreprenørens nettoomsætning for det seneste regnskabsår skal være mindst 250 000 000 DKK,

b) Entreprenørens egenkapital for det seneste regnskabsår skal være mindst 50 000 000 DKK.

Ansøgningen skal desuden vedlægges en erklæring fra en virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed, hvoraf fremgår, at den finansielle virksomhed vil være indstillet på at stille sikkerhed for ansøgerens forpligtelser i forbindelse med arbejdernes udførelse. Erklæringen kan være betinget af endelig godkendelse i garantistillers kreditkomité (eller tilsvarende organ).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at entreprenøren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav (begge krav skal være opfyldt),

a) at entreprenøren har mindst én reference, der vedrører renovering i hoved- eller totalentreprise. Referencen skal have en entreprisesum på mindst 200 000 000 DKK ekskl. moms,

b) at entreprenøren har mindst én reference, der vedrører renovering med genhusning af beboere under renoveringen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres af Bo-Vita c/o BO-VEST.

Følgende af Bo-Vitas afdelinger udgør ordregiveren:

- Afd. 270-0 Mjølnerparken,

- Afd. 270-1 Mjølnerparken,

- Afd. 270-2 Mjølnerparken,

- Afd. 270-3 Mjølnerparken,

og

- Afd. 364-0 Hothers Plads,

- Afd. 364-1 Hothers Plads,

- Afd. 364-2 Hothers Plads.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/10/2018

Send til en kollega

0.161