23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 212-486953
Offentliggjort
03.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
03.12.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Energi Ikast Service A/S

Bording Kraftvarmeværk - Etablering af naturgas- og eldrevet luft-til-vand varmepumpe


Energi Ikast Service A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Energi Ikast Service A/S
25161610
Europavej 2
Ikast
7430
Danmark
Kontaktperson: Peter Johansen
E-mail: ph@energi-ikast.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.energi-ikast.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bmxeylegru
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bording Kraftvarmeværk - Etablering af naturgas- og eldrevet luft-til-vand varmepumpe

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45251000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omhandler levering og installering af naturgas- og eldrevet luft-til-vand varmepumpe med tilhørende bygning og akkumuleringstank. Udbuddet omfatter 3 delentrepriser - en bygningsentreprise, en maskinentreprise og en akkumuleringstanksentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Bygningsentreprise

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Fabriksvej 23

Matrikel 1agf

7441 Bording

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Etablering af fuld funktionsdygtig bygning i totalentreprise, inkl. byggemodning, gravearbejde, bygning, VVS, ventilation, el, døre, reetablering, befæstede arealer, beplantning etc. samt fundament til skorsten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der kan forekomme ændringer i kontraktens længde grundet uforudsete forhold såsom vejrlig, myndighedskrav eller koordinering med øvrige entreprenører.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 virksomheder opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 5 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer jf. virksomhedens tekniske kapacitet (jf. Del III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der vil i udbuddet være optioner på visse arbejder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Maskinentreprise

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45350000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Fabriksvej 23

Matrikel 1agf

7441 Bording

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Etablering og installering af naturgas- og eldrevet luft-til-vand varmepumpe med minimums varmeeffekt på 4 MW samt dertilhørende tekniske komponenter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der kan forekomme ændringer i kontraktens længde grundet uforudsete forhold såsom myndighedskrav eller koordinering med øvrige entreprenører.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 virksomheder opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 5 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer jf. virksomhedens tekniske kapacitet (jf. Del III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der vil i udbuddet være optioner på visse arbejder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Akkumuleringstanksentreprise

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Fabriksvej 23

Matrikel 1agf

7441 Bording

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Etablering af 1 000 m3 akkumuleringstank i totalentreprise i forbindelse med etableringen af ny energicentral.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der kan forekomme ændringer i kontraktens længde grundet uforudsete forhold såsom vejrlig, myndighedskrav eller koordinering med øvrige entreprenører.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 virksomheder opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 5 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer jf. virksomhedens tekniske kapacitet (jf. Del III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der vil i udbuddet være optioner på visse arbejder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af, om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene, samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

Ansøgere kan tilgå https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=da eller ved at søge på "ESPD kommission" på f.eks. Google.

For at aktivere tjenesten skal ansøger importere ESPD udarbejdet af ordregiver.

ESPD er en XML-fil vedlagt udbudsmaterialet. Det er ikke muligt at åbne xml-filen fra andre tjenester eller programmer end ESPD tjenesten.

Husk:

— Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i PDF-format, som bagefter udskrives, underskrives og scannes ind som PDF. Underskrevet PDF sendes som ansøgning om prækvalifikation,

— Såfremt der ansøges om prækvalifikation til flere delentrepriser, skal der afleveres en ESPD for hver delentreprise,

— Hvis der anvendes underleverandører for at opfylde minimumskrav til egnethed, skal både ansøger og underleverandør udfylde selvstændigt ESPD.

Vejledning:

— Del II: Udfyldes,

— Del III: Udfyldes,

— Del IV: Udfyldes jf. pkt. III.1.2,

— Del IV: Udfyldes jf. pkt. III.1.3,

— Del V: Udfyldes (HUSK ved x i JA, skal beskrivelse udfyldes),

— Del VI: Udfyldes og underskrives.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I punktet Nøgletal (Del IV, afsnit B) anføres egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Er ansøgers virksomhed oprettet indenfor de seneste 3 år anføres egenkapital for det antal år, som virksomheden har eksisteret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Er ansøgers

Virksomhed oprettet indenfor de seneste 3 år, er det et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i alle

afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I Del IV, afsnit C anføres referencer vedrørende opgaver, som ansøger har udført inden for de seneste 5 år fra ansøgningsfristens udløb vedrørende:

1) Bygningsentreprise - Referencer for etablering af industribyggerier. For hver reference anføres tidspunkt for arbejdets udførelse, bygherre for opgaven, anlægssum, samt kort beskrivelse af opgaven;

2) Teknikentreprise - Referencer for etablering af varmepumpeanlæg inkl. dertilhørende komponenter. For hver reference anføres tidspunkt for arbejdets udførelse, bygherre for opgaven, anlægssum, samt kort beskrivelse af opgaven;

3) Akkumuleringstank - Referencer for etablering af akkumuleringstank. For hver reference anføres tidspunkt for arbejdets udførelse, bygherre for opgaven, anlægssum, samt kort beskrivelse af opgaven.

Der må maksimalt vedlægges 5 referencer.

OBS:

Referencer kan afleveres på selvstændigt bilag til ESPD. I så fald skal reference titler fremgå af ESPD med tydelig henvisning til bilaget.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger til de respektive delentrepriser, indenfor de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristens udløb, har udført mindst en opgave vedrørende:

1) Bygningsentreprise - Etablering af industribyggeri til energitekniske anlæg;

2) Teknikentreprise - Etablering af naturgas- og eldrevet luft-til-vand varmepumpe;

3) Akkumuleringstank - Etablering af akkumuleringstank på minimum 750 m3.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Støtter ansøger sig på en "anden juridisk enhed", f.eks. underentreprenør, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i ansøgningen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed, dvs. både ansøger og underentreprenør skal udfylde og aflevere ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture), skal alle deltagere aflevere særskiltudfyldt ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Se udbudsmateriale.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se udbudsmateriale.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan downloades via udbudsplatformen på følgende adresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bmxeylegru

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal sendes via udbudsplatformen.

Spørgsmål besvares i anonymiseret form og uploades på udbudsplatformen. Ansøgere er selv ansvarlige for at holde sig opdateret på udbudsplatformen.

Ansøgninger om prækvalifikation skal uploades elektronisk i PDF-format (husk underskrift) på udbudsplatformen.

Udelukkelsesgrunde:

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøger såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens § § 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

Bemærk, at vinderen af delentrepriserne skal dokumentere at oplysningerne afgivet i ESPD er korrekte.

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens fremlægges:

— Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativmyndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1,

— Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2,

— Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen,

— For udenlandske tilbudsgivere gælder, at såfremt der ikke udstedes de nævnte certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2018

Send til en kollega

1.13