23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 212-485708
Offentliggjort
03.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
04.12.2018 Kl. 10:00

Udbyder

Nationalparkfond Thy

Vindere

Valgt totalrådgiverteam

(10.04.2019)
Loop Architects i samarbejde med LB Consult, SLA og Coast

Nationalparkcenter Thy - totalrådgiverudbud


Nationalparkfond Thy

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nationalparkfond Thy
Hurup Thy
Danmark
Kontaktperson: Esben Colding Broe
E-mail: esbro@danmarksnationalparker.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nationalparkthy.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Ane Rose
E-mail: aro@niras.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Fond
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nationalparkcenter Thy - totalrådgiverudbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nationalparkfond Thy skal med støtte fra fonde og Thisted Kommune opføre et nationalparkcenter i Vorupør.

Dette udbud vedrører totalrådgivning i forbindelse med Nationalparkcenter Thy og omfatter ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Vorupør.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nationalpark Thy er med 244 km2 en stor mundfuld for de fleste. Åbent døgnet og året rundt og et utal af indgange, der gør nationalparken uoverskuelig for langt de fleste besøgende.

Ud over at udvikle, sikre og bevare en oprindelig og enestående dansk natur af international værdi, er det en af nationalparkens vigtigste opgaver at synliggøre værdierne.

Visionen er derfor, at Danmarks første Nationalparkcenter skal bidrage til at Nationalpark Thys natur og kulturhistoriske værdier bliver alment tilgængelige, formidlet i en kvalitet og med et værtskab, der begejstrer og beriger den besøgende, gør dem nysgerrige og inspirerer til at drage videre ud på oplevelse i Danmarks største vildmark.

Nationalparkcentret skal danne rammen om den store fortælling om naturkræfternes råden. Her skal det blive klart, hvad der har ført til det særprægede landskab, vi kalder Danmarks største vildmark. Her kan man få viden om, hvordan nationalparken er skabt af havet, vinden, sandet og saltet. Og om, hvordan planter, dyr og mennesker har tilpasset sig det barske liv på kysten. Her bliver man klogere inden turen ud. Og hertil vender man tilbage for at kunne få svar på de mange spørgsmål, der er opstået undervejs derude. Her har skolebørn udgangspunkt for ekspeditioner ud i naturen. Her er der tid til at forundres over ensian-blåfugl, haletudser, benbræk og mosebølle. Og her kan lærerne styrke, forny og udvikle undervisningen med naturen i fokus og med forskellige fag på skemaet.

De egentlige attraktioner og oplevelser er jo derude i det storslåede landskab og ikke indenfor. Bygningen skal dog samtidig være attraktiv og imødekommende som en trædesten til naturen.

Nationalparkcenter Thy skal indeholde følgende kernefunktioner: Indendørs formidling, reception, foyer inkl. garderobe, offentlige toiletter, arbejdspladser (studerende, frivillige og ansatte), depot og teknik- og forenings- og møderum. Samlet anslået nettoareal er 670 m2.

Totalrådgivningen omfatter ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning og indeholder programmering, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale for fagentrepriseudbud, opfølgning og fagtilsyn samt evt. byggeledelse (option).

Der skal i både projekterings- og anlægsfasen være fokus på bæredygtighed, herunder lavenergimæssige tiltag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 11/04/2019
Slut: 03/04/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option: Byggeledelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet, som bilag til udbudsmaterialet.

ESPD er en XML-fil. Ansøger skal uploade og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format, udskrives, underskrives og scannes ind til pdf. ESPD med underskrift i pdf-format, sendes som ansøgning om prækvalifikation.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

- Del II: Udfyldes (Såfremt ansøger har underrådgivere, som denne baserer sig på i opfyldelsen af minimumskrav i afsnit III.1.2) og/eller III.1.3), sættes i ansøgers ESPD kryds i JA i del IIC. Eventuelle underrådgivere sætter kryds i Nej i feltet),

- Del III: Udfyldes,

- Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, jf. afsnitIII.1.2),

- Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer, jf. afsnit III.1.3),

- Del V: Udfyldes (Såfremt ansøger opfylder de objektive og ikke diskriminerende regler, der anvendes for at begrænse antallet af ansøgere, jf. det anførte i udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.9), sætte ansøger kryds i Ja og henviser til eget og eventuelle underrådgiveres ESPD del IVC i beskrivelsesfeltet. Eventuelle underrådgivere sætter ligeledes kryds i JA og henviser til ESPD del IVC),

Del VI: Udfyldes:

- Støtter ansøger sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underådgivere, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i ansøgningen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed,

- Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger,

- Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer over rådgivningsopgaver for sammenlignelige byggerier, som ansøger har udført indenfor de seneste 3 år eller som ansøger er ved at udføre (fx. byggeri indpasset i naturen, byggeri med formidlingsfunktion, byggeri med en tilsvarende geografisk placering, byggeri med en tilsvarende funktion, byggeri af en tilsvarende størrelsesorden og/ eller kompleksistet). Der må i alt maksimalt medtages 10 referencer (i alt for hele teamet dvs. ansøger og dennes evt. underrådgivere eller for hele sammenslutningen).

Referencerne skal indeholde oplysninger om følgende:

— Bygherre,

— Kortfattet beskrivelse af rådgiveropgaven,

— Udførelsesperiode og status såfremt opgaven endnu ikke er afsluttet,

— Anlægssum eller bruttoetageareal,

— Beskrivelse af ansøgerens rådgiverydelser og rolle/funktion,

— Motiveret beskrivelse - hvorfor er referencen relevant for nærværende udbud?

Der kan vedlægges en seperat referenceliste. Såfremt ansøger vedlægger en referenceliste, skal der i ESPD være en oplistning af referencerne, der tydeligt refererer til de enkelte referencer i referencelisten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år har udført, eller er ved at udføre, mindst én rådgivningsopgave for sammenlignelige byggerier (fx. byggeri indpasset i naturen, byggeri med formidlingsfumktion, byggeri med en tilsvarende geografisk placering, byggeri med en tilsvarende funktion, byggeri af en tilsvarende størrelsesorden og/ eller kompleksistet), indenfor hver af følgende discipliner:

— Ingeniørrådgivning,

— Arkitektrådgivning,

— Landskabsarkitektrådgivning.

Det er er desuden et krav, at minimum én af referencerne har en anlægssum på minimum 15 000 000 DKK.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/12/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan downloades på:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=onaizftwry

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal sendes via Ibinder senest den 21.11.2018, kl. 16:00.

Ansøgning om prækvalifikation uploades elektronisk i pdf-format via Ibinder.

Udelukkelsesgrunde:

- Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøger såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens § § 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

Alle der bliver prækvalificeret (tilbudsgivere), skal dokumenterere oplysningerne afgivet i ESPD. Dokumentationen skal fremsendes på e-mail til jwn@niras.dk senest den 30.1.2019.

Følgende skal fremsendes:

- Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og/eller 3 og § 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges:

- - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1;

- - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2.

Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for afgivelse af ESPD-dokumentation.

For udenlandske tilbudsgivere gælder, at såfremt der ikke udstedes de nævnte certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Tilbudsgivers egnethed, minimumskrav:

- Dokumentation for at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, ved fremlæggelse af revideret regnskab eller revisorpåtegnet dokument,

- Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på,

- Andre juridiske enheder (fx underrådgivere), som tilbudsgivere i forbindelse med prækvalifikationen måtte have baseret sin ansøgning på for så vidt angår økonomisk og finansiel formåen og teknisk og faglig formåen, skal ligeledes fremsende relevant dokumentation inden for den oplyste frist.

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af det økonomiske og finansielle minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med opgaven. I denne erklæring skal det ligeledes fremgå, at den anden juridiske enhed sammen med tilbudsgiver hæfter solidarisk for totalrådgiveraftalens opfyldelse.

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af det tekniske og faglige minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med udførelsen af opgaven.

Konsortium:

- Alle deltagere i konsortiet skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD,

- Der skal desuden vedlægges en konsortieerklæring der statuerer, at konsortiedeltagerne hæfter solidarisk for totalleverancekontraktens opfyldelse. Erklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilken deltager der er udpeget til at indgå aftaler med ordregiver på konsortiets vegne.

Tilbudsvederlag:

- Hver tilbudsgiver, som afleverer et konditionsmæssigt tilbud, vil modtage et tilbudsvederlag på 75 000 DKK ekskl. moms. for deres arbejde, såfremt de ikke vinder udbuddet,

- Tilbudsvederlaget udbetales umiddelbart efter udløbet af standstill perioden,

- Den vindende tilbudsgiver vil ikke modtage noget tilbudsvederlag,

- Såfremt rådgiveropgaven ikke bliver en realitet, vil vinderen af udbuddet dog modtage et vederlag på 150 000 DKK ekskl. moms.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2018

Send til en kollega

0.145