23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 212-483757
Offentliggjort
03.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.12.2018 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8f6428a7-8ea8-47a6-a8ae-d76b2a90e8e8/homepage

Udbyder

Høje Taastrup Kommune

Vindere

Valgt entreprenør

(30.01.2019)
Jorton A/S
Korsvej 13
6000 Kolding

Vejbro ved NærHeden


Høje Taastrup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Høje Taastrup Kommune
19501817
Bygaden 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Jackie Lauridsen
E-mail: jackieLa@htk.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8f6428a7-8ea8-47a6-a8ae-d76b2a90e8e8/homepage

I.1) Navn og adresser
NærHeden P/S
Kongelysvej 2
Hedehusene
2640
Danmark
E-mail: info@naerheden.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.naerheden.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8f6428a7-8ea8-47a6-a8ae-d76b2a90e8e8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Daniel Kristoffersen
E-mail: dak@cowi.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8f6428a7-8ea8-47a6-a8ae-d76b2a90e8e8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8f6428a7-8ea8-47a6-a8ae-d76b2a90e8e8/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vejbro ved NærHeden

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45230000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Se afsnit II.2.4.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45221100
45221243
45221115
45234100
45233120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud skal der anlægges en kombineret vej- og stibro over den elektrificerede bane. Projektet har overordnet til formål, at skabe forbindelse mellem Hedehusene bymidte og det nye boligområde NærHeden, der er under opførelse.

Broen er en skråstagsbro med en overbygning som stålkassedrager med udkragede vinger. Foruden broens praktiske funktion skal den i høj grad også ses som et arkitektonisk varemærke for området.

Skråstagsbroen får en spændvidde på ca. 42 meter og spænder således over alle 4 hovedspor inkl. 2 sidespor på Danmarks mest trafikerede jernbanestrækning – Vestbanen, hvorfor projektet skal gennemføres med et minimum af sporspærringer.

Broens underbygning er i beton ligesom udbudet også omfatter en stitunnel i beton under den nye vejdæmning. I nord udføres direkte fundering, hvor det bliver nødvendigt at etablere en midlertidig spuns langs banen. Mod syd funderes broen på flere store og dybe stålrør, der udstøbes med armeret beton.

Mod nord tilsluttes vejen Hovedgaden, og der projekteres og anlægges et nyt signalkryds. Hovedgaden bliver ombygget på en delstrækning for at få plads til svingbaner o. lign. ifm. den nye vej. Mod syd kobles vejen sammen med Skolebakken, der er den nye fordelingsvej igennem NærHeden. I dette kryds forberedes der til et kommende signalanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 11
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal angive, om denne er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136.

Tilbudsgiver skal i den forbindelse udfylde følgende afsnit i ESPD’et:

— Del II.A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Del II.B: Oplysninger om repræsentant for den økonomiske aktør, såfremt sådan er antaget,

— Del II.C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Del III: Udelukkelsesgrunde.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde Del IV, punkt B, nr. 1b og nr. 6 i ESPD’et, jf. udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 2.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen for at kunne opfylde nedenstående, i så fald skal der afleveres en støtteerklæring jf. Afsnit 5.2 i udbudsvilkårene.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver skal mindst have en gennemsnitlig årsomsætning på 120 000 000 DKK for de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal mindst have en soliditetsgrad på 15% i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgiver skal oplyse sine referencer i Del IV C, stk. 1b i ESPD'et, jf. udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 3,

- Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders tekniske formåen for at kunne opfylde ovenstående, i så fald skal der afleveres en støtteerklæring jf. afsnit 5.2 i udbudsvilkårene.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte stålbroer med en samlet længde på minimum 20 meter indenfor de seneste 10 år,

- Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte broer over jernbane i drift, der har været underlagt Banedanmarks "Sikkerhedsreglement af 1975" indenfor de seneste 8 år,

- Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte kranløft af brokonstruktioner på minimum 150 ton indenfor de seneste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder sociale klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/12/2018
Tidspunkt: 13:00
Sted:

 

COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lovbek. nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over udbud og beslutninger, herunder tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter dagen, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2018

Send til en kollega

0.099