23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 211-481421
Offentliggjort
02.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.12.2018 Kl. 23:00

Addresse
http://portal.iprojekt.dk/link/Moelleparken-KLM

Udbyder

Boligforeningen Vesterport

Totalentreprise – renovering og tilgængelighedsboliger, Boligforeningen Vesterport, afd. 4, Blok K-L-M.


Boligforeningen Vesterport

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen Vesterport
61846611
Abildgårdsvej 35
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Steen Møller Andersen
Telefon: +45 98426111
E-mail: sma@vesterport.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vesterport.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.vesterport.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/link/Moelleparken-KLM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://portal.iprojekt.dk/link/Moelleparken-KLM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Boligforeningen Vesterport, afd. 4, Blok K-L-M. Totalentreprise – renovering og tilgængelighedsboliger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalentreprisen omfatter diverse ombygning og renoveringsarbejder af eksisterende boligblokke og vaskeribygning m.v., beliggende på Pr. Dreslersvej.

Byggeriet omfatter renovering af facader, efterisolering, etablering af ventilation, omlægning af vand-/varmeforsyning samt ny indretning af i alt 120 badeværelser og ombygning/nyindretning af 40 lejligheder med øget tilgængelighed.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Afdeling 4, Mølleparken blok K-L-M.

Pr. Dreslersvej 77-87, Pr. Dreslersvej 34-48 og Pr. Dreslersvej 50-60, 9900 Frederikshavn.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprise med targetpris efter forudgående prækvalifikation.

Totalentreprisen omfatter diverse ombygning og renoveringsarbejder af eksisterende boligblokke og vaskeribygning m.v., beliggende på Pr. Dreslersvej.

Byggeriet omfatter renovering af facader, efterisolering, etablering af ventilation, omlægning af vand-/varmeforsyning samt ny indretning af i alt 120 badeværelser og ombygning/nyindretning af 40 lejligheder med øget tilgængelighed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tid & planlægning: / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de egnede og kvalificerede ansøgere vil Bygherren vælge de 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave og ønsket om en optimal konkurrence har den bedste egnethed.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Generelt:

Ansøger skal udfylde det fælles europæiske dokument (ESPD) i sin fulde form. ESPD-en vedlægges

Ansøgningen for afgivelse af oplysninger om den økonomiske aktør.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til fælles europæiske udbudsdokument om korrekt udfyldelse af formularen.

Som supplement til ESPD-ens del II skal desuden oplyses følgende for totalentreprenør:

— Præsentation (oplysninger om selskabsform, ejerforhold og evt. tilhørsforhold til andre virksomheder som f.eks. moderselskaber).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i det elektroniske ESPD give nedenstående oplysninger som foreløbigt bevis for sin økonomiske og finansielle kapacitet:

1) Egenkapital: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af års-regnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen;

2) Omsætning: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af års-regnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for omsætningens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen;

3) Erhvervsansvarsforsikring: Kopi af forsikringspolice for relevant erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Deltagerne i konsortiet skal hver især de seneste 3 regnskabsår have haft en positiv egenkapital,

— Deltagerne skal i de seneste 3 regnskabsår have haft en omsætning på minimum 250 000 000 DKK ekskl. moms,

— Dækningssummen ifølge erhvervsansvarsforsikring skal mindst være 10 000 000 DKK for person- og tingsskade pr. år for én af deltagerne i konsortiet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD’et give følgende oplysninger som foreløbigt bevis for sin tekniske og faglige kapacitet:

1) CV for ansøgers nøglemedarbejdere på dette projekt, herunder medarbejderens uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. CV’et skal maksimalt fylde en side pr. medarbejder.

Såfremt ansøger anvender tilknyttede rådgivere, skal disse tillige fremsende CV for deres nøglemedarbejdere;

2) Oplysninger om ansøgers årlige og gennemsnitlige antal beskæftigede opdelt i fag- eller funktionsgrupper for de seneste 3 regnskabsår;

3) Der skal udfyldes eller vedlægges en beskrivelse af ansøgers mest relevante projektreferencer fra tidligere gennemførte boligrenoveringer inden for de seneste 5 år, med angivelse af projektnavn, bygherre, opførelsesår, størrelse (m2 el. anlægssum) og entrepriseform, samt ansøgers rolle i det konkrete projekt. Referencelisten må indeholde maximalt 5 referencer;

4) Såfremt ansøger benytter tilknyttede rådgivere, skal der ligeledes udfyldes eller vedlægges en beskrivelse af rådgivernes mest relevante projektreferencer fra tidligere gennemførte boligrenoveringer inden for de seneste 3 år, med angivelse af projektnavn, bygherre, opførelsesår, størrelse (m2 el. anlægssum), entrepriseform samt rådgiverens rolle i det konkrete projekt. Referencelisten må alt i alt for Rådgiverne tilsammen indeholde maximalt 5 referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Aflevering af de beskrevne CV'er og referencer,

— Referencer fra tilsvarende opgaver i almennyttigt byggeri vil blive vægtet højt.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Såfremt entreprenører benytter udenlandsk arbejdskraft til gennemførelse af projektet, herunder også evt. Underentreprenører, forpligter Totalentreprenøren sig til som minimum at betale den løn, der i henhold til gældende dansk kollektiv overenskomst mellem arbejdsgiver og ansatte er fastsat for udførelsen af arbejder, der henhører under entreprisen.

Det er generelt en betingelse, at Totalentreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som Totalentreprenøren og eventuelle Underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 23:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/01/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
K
V
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2018

Send til en kollega

0.113