23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 211-481414
Offentliggjort
02.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Kommune

Udbud af rammeaftale for Bus Rapid Transit i Aalborg Kommune


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Niels Bresemann Jensen
E-mail: niels.bresemann@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ozqtfrpuwu
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ozqtfrpuwu
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale for Bus Rapid Transit i Aalborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45230000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Kommune (Ordregiver) ønsker med nærværende udbud at indgå Rammeaftale om etablering af Bus Rapid Transit (BRT) i Aalborg Kommune.

BRT er et projekt som skal sikre en bedre afvikling af bustrafikken gennem Aalborg.

Projektområdet omfatter en ca. 11 km lang strækning fra Skydebanevej i den vestlige del af Aalborg til Selma Lagerløfs Vej ved det nye Universitetshospital i Aalborg øst. Dette for at skabe sammenhæng ml. de enkelte bydele.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233121
45233161
45233162
45233200
45233120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud af en rammeaftale i henhold til udbudslovens § § 56-57, lov nr. 1564 af 15.12.2015, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014. Alle interesserede økonomiske aktører har mulighed for at afgive tilbud.

På Rammeaftalen vil der blive indgået aftale med 8 leverandører.

I Rammeaftalen, som er med flere leverandører, er der en nærmere beskrevet tildelingsmekanisme, som skal følges ved tildeling af entrepriser på Rammeaftalen.

Opgaverne på Rammeaftalen tildeles ved miniudbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers omsætning i de seneste 3 regnskabsår skal gennemsnitligt være minimum 100 000 000 DKK pr. år.

Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste regnskabsår skal være på minimum: 15%.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencerne bedes indeholde følgende oplysninger:

1) Kort beskrivelse af entreprisen;

2) Kort beskrivelse af tilbudsgivers ydelser og ansvar;

4) Entreprisesum for udførsel af vejentrepriser i byområder, samt den månedlige kontraktværdi;

5) Varigheden af opgaven, herunder dato for aflevering;

6) Bygherrens navn og kontaktoplysninger.

Hver reference må maksimalt fylde 1 A4-side.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers skal aflevere mindst 5 relevante referencer indenfor de seneste 5 år, der viser tilbudsgivers erfaring inden for udførsel af vejentreprise i byområder med en omsætning på min. 15 000 000 DKK per reference. Hver reference skal have en månedlig kontraktværdi på mindst 1 750 000 DKK.

Ved relevante referencer forstås udførsel af følgende faglige elementer: Vej- og kloakentrepriser i bymæssige områder med etablering af nye veje, vejrenoveringer, kloakentrepriser osv., hvor der er betydelige jord-, kloak, belægnings- og brolægningsarbejder, og hvor trafikafvikling, sideløbende ledningsarbejder, sikkerheds- og sundhedsarbejde samt projektleders/formands dialog med interessenter og lodsejere har været i fokus.

Ovennævnte faglige elementer skal være dækket samlet set af de 5 referencer, og behøver således ikke alle at være dækket af den enkelte reference.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 8
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/11/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/11/2018
Tidspunkt: 13:05
Sted:

Se nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 8.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2018

Send til en kollega

0.109