23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 204-466589
Offentliggjort
23.10.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Opdateringer

Annullering
(08.02.2019)

Motivering för avbrytande
Tekniska verken har beslutat att avbryta upphandling ”Reparation och mekaniskt underhåll av energiproduktionsutrustningar i Katrineholm 18/176”. Skälet till att upphandlingen avbryts är ändrade förutsättningar vad gäller omfattning. En översyn skall göras av befintliga avtal med liknade innehåll kopplat till det samlade behovet av dessa tjänster inom Tekniska verken-koncernen.
Utgående från resultatet av översynen kommer Tekniska verken att ta beslut om hur upphandling av dessa tjänster kommer att ske.
Visma annons: https://opic.com/id/afidbmavxu

Reparation och mekaniskt underhåll av energiproduktionsutrustningar i Katrineholm


Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
556004-9727
Box 1500
Linköping
581 15
Sverige
Kontaktperson: Thomas Mikiwer
E-post: thomas.mikiwer@tekniskaverken.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tekniskaverken.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afotzkpvnu&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afotzkpvnu&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Reparation och mekaniskt underhåll av energiproduktionsutrustningar i Katrineholm

Referensnummer: 18/176
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50710000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Reparation och mekaniskt underhåll, t ex påläggssvetsning, plåtarbeten, byte av lager, tätningar, cylindrar och kolvar i in- och utmatningsutrustning. Det kan också förekomma arbeten i form av konstruktion och tillverkning.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45223200
45261310
45262600
45262680
50000000
50500000
50530000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Bakgrund

B har behov av tjänster avseende mekaniskt underhåll, konstruktion, maskinunderhåll, service, reparation, svets, plåtarbeten etc. gällande B energiproduktionsutrustningar i Katrineholm

Nuläge

Behovet av tjänster inom reparation och mekaniskt underhåll förekommer dels under revisionsperioder och dels under övrig tid. Revisionsperioderna löper vanligtvis under maj till september och behovet är i dagsläget upp till 8 man. Övrig tid under året är behovet styrt av aktiviteter i den löpande verksamheten, t.ex. planerade stopp eller avhjälpande underhåll.

Syfte & Mål

Tillgodose behovet avseende löpande reparation och mekaniskt underhåll av B energiproduktionsutrustningar i Katrineholm.

Omfattning

Upphandlingen avser behov av tjänster enligt följande uppdelning:

Reparation

Konstruktion och tillverkning, mindre ändringar så som uppdatering av befintlig utrustning.

Reparation och plåtarbeten, t.ex. byte trågbottnar, plåtrullning upp till 10 mm

Svets, underhålls- och reparationssvetsning

Underhåll

Maskinunderhåll, (Ej ångturbin). T.ex. lagerbyten i transportörer och växellådor samt vibrationsmätning och stötpulsmätning.

Service, avser förebyggande underhåll (FU-arbeten).

Normalt utförs arbeten under ordinarie arbetstid d.v.s. vardagar 07:00- 16:00. Akuta arbeten kan förekomma och då med kort inställelsetid. Under revisionsperioderna, som vanligtvis löper under maj till september, är behovet upp till 8 man. Övrig tid under året är behovet styrt av aktiviteter i den löpande verksamheten, t.ex. planerade stopp eller avhjälpande underhåll.

Avsikten är att teckna ett rangordnat ramavtal med om möjligt tre stycken leverantörer. Rangordning innebär att avrop först sker till den leverantör som är rangordnad som nummer ett (1). Om denna leverantör inte kan åta sig uppdraget går avropsförfrågan vidare till den leverantör som är rangordnad som nummer två (2). Om denna leverantör i sin tur inte heller kan åta sig uppdraget går avropsförfrågan vidare till den leverantör som är rangordnad som nummer tre (3).

Upphandlingen omfattar löpande behov hos B av efterfrågade tjänster. För enskilda projekt förbehåller sig B rätten att utföra separat upphandling. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen.

Ej uppdelning av kontrakt

B lägger stor vikt vid att erhålla en kontinuerlig helhetslösning med en (1) L som tar ansvar för hela åtagandet. B väljer därför att ej dela upp kontraktet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/11/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/04/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/10/2018

Send til en kollega

0.114