23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 134-239720
Offentliggjort
16.07.2014
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Ny anstalt i Nuuk


Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100
Kontaktpunkt(er): Anlægsenheden,1401 København K
1401 København K
DANMARK
Telefon: +45 72554000
Mailadresse: anlaegsenheden@kriminalforsorgen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kriminalforsorgen.dk

Yderligere oplysninger fås her: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73A
Att: Ove Neumann
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 41267522
Mailadresse: one@bascon.dk
Internetadresse: http://www.bascon.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelingerI.3)

Hovedaktivitet

Offentlig orden og sikkerhedI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II.A: Kontraktens genstand (Bygge- og anlægsarbejder)


II.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Ny anstalt i Nuuk.II.2)

Kontrakttype og udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet

Hovedudførelsessted for bygge/anlægsarbejde: Nuuk, Grønland.
DKZ


II.3)

Oplysninger om rammeaftale

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nejII.4)

Kort beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdernes art og omfang

Teknisk dialog/markedsundersøgelse.
Direktoratet for Kriminalforsorgen forventer omkring den 1.11.2014 at udbyde entreprise arbejderne til den Nye anstalt i Nuuk og forbereder i den sammenhæng udbudsproceduren efter EU s udbudsregler med forudgående prækvalifikation (begrænset udbud). Udbudsbekendtgørelsen agtes offentliggjort primo september 2014.
Forud for den formelle igangsættelse af udbuddet gennemføres en forhåndsorientering/-dialog med markedet i august måned (teknisk dialog, jf. præambelbetragtning 8 til udbudsdirektivet).
Forhåndsdialogen gennemføres sidst i august 2014 i Nuuk med ét til to møder for at afsøge mulighederne for eventuelt at tilpasse udbudsprojektet bedst muligt til markedsforholdene samt eventuelt at justere konkrete byggetekniske og logistiske vilkår.
Entreprise arbejderne forventes udbudt som sideordnede udbud, således at projektet under det ene udbud bliver opdelt i et (endnu ikke fastlagt) antal stor entrepriser, mens projektet under det andet udbud samles i én hovedentreprise. Den tekniske dialog skal bl.a. medvirke til at afklare, om denne udbudsmetode/opdeling er hensigtsmæssig.
Byggeriet forventes afleveret april 2017.
Summarisk foreløbig projektbeskrivelse:
Ny anstalt i Nuuk er en moderne anstalt med de funktioner og faciliteter, der kræves for at skabe gode nutidige sikrings- og velfærdsmæssige rammer for indsatte og ansatte.
Bebyggelsen består af beboelse i form af celler og personaleindkvartering og desuden af værksteder, undervisningsrum, behandlings- og sundhedsfaciliteter, sportsanlæg, bibliotek, kirke, administration samt tilhørende vagt- og servicefaciliteter.
Bebyggelsen er opdelt i 3 områder:
Bygning A — en lukket afdeling med 40 pladser, der opføres indenfor en perimetermur, suppleret med et perimeterhegn.
Bygning B — en åben afdeling med 24 pladser, der opføres udenfor perimetermuren, afgrænset med et perimeterhegn.
Bygning C — en udslusningsafdeling med 12 pladser samt en personaleafdeling.
Hele bebyggelsen har et bruttoareal på ca. 8 000 m².
Bygning A opføres i 4 niveauer og har et bruttoareal på ca. 5 800 m².
Bygning B opføres i 3 niveauer og har et bruttoareal på ca. 1 500 m².
Bygning C opføres i 2 niveauer og har et bruttoareal på ca. 700 m².
Perimetermuren har en højde på min. 5,5 m over terræn og en længde på ca. 520 m.
Anslået værdi eksklusive moms: 255 000 000 DKKII.5)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45000000


II.6)

Planlagt dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og kontraktens varighed

Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne: 22.1.2015
Varighed i måneder: 26 (fra tildeling af kontrakten)II.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.8)

Yderligere oplysninger:


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:


III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

Oplysning om reserverede kontrakter


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.2)

Yderligere oplysninger:

I Nuuk vil der blive arrangeret 1 til 2 forhåndsdialogsmøder indenfor uge 34 2014:
Orienterings- og dialogmøde nr. 1, foreløbig dagsorden:
— introduktion til projektet
— tidsplan
— overordnet gennemgang af projektet og tekniske drøftelser
— vilkår (EU-udbud)
— entreprise form.
Eventuelt opfølgningsmøde (møde 2):
— afholdes eventuelt som bilaterale møder, og indeholder en opsamling fra møde 1.
Der skrives referat fra samtlige møder.
Møde nr. 1 er åben for alle tilmeldte.
Tilmelding til deltagelse i møderne skal foretages til Ove Neumann, jf. punkt I.1), senest 11.8.2014.

Forud for møderne vil der blive udsendt enslydende oplæg til alle tilmeldte firmaer, med en konkretisering af temaer til orientering og eventuel dialog. Dagsorden vil blive offentliggjort på www.bascon.dk/udbud umiddelbart forud for første møde.

Referater fra møderne offentliggøres ligeledes på www.bascon.dk/udbud
Deltagelse i orienterings- og dialogmøder er ikke en forudsætning for deltagelse i det efterfølgende udbud.
Formålet med denne vejledende forhåndsmeddelelse er alene, at informere om udbuddet og om muligheden for at deltage i orienterings- og dialogmøderne. Det er altså ikke en igangsættelse af en udbudsproces.


VI.3)

Oplysninger om den generelle lovramme


VI.4)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

11.7.2014

Send til en kollega

0.137