23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 195-440551
Offentliggjort
10.10.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
08.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1412-Knudrisgade_5_-_afd._80

Udbyder

Boligkontoret Århus

Opdateringer

Rettelse
(16.10.2018)

I.1
Placering af det tekst, der skal ændres:1.1)
I stedet for:
E-mail: jlp@niras.dk
Læses:
E-mail: jlpn@niras.dk

Rettelse
(16.10.2018)

III.1.2
Placering af det tekst, der skal ændres:III.1.2
I stedet for:
Mindstekrav, årlig omsætning: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 200 000 000 DKK ekskl. moms.
Læses:
Mindstekrav, årlig omsætning: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 150 000 000 DKK ekskl. moms.

Totalentreprise - Knudrisgade nr. 5 - Opførelse af almene familieboliger


Boligkontoret Århus

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligkontoret Århus
30968301
Brendstrupgårdsvej 7
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Jakob Lind Pedersen
E-mail: jlp@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bk-aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1412-Knudrisgade_5_-_afd._80
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1412-Knudrisgade_5_-_afd._80
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise - Knudrisgade nr. 5 - Opførelse af almene familieboliger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45210000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører opførelse af almene familieboliger på Knudrisgade nr. 5 for Boligkontoret Århus.

Den udbudte opgave omhandler opførelse af etageejendom til beboelse beliggende på Knudrisgade 5, 8000 Aarhus C.

Opgaven udbydes i totalentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 114 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprisen omfatter den komplette levering af funktioner og bygninger til et samlet boligbyggeri i henhold til udbudsmaterialet.

Opgaven omfatter i hovedtræk følgende:

- Nedbrydning af eksisterende bebyggelse,

- Etablering af byggeplads og skurby på anvist byggefelt,

- Udgravning for bygning, fundamenter, kloak- og drænledninger, forsyningsledninger m.v. inklusiv jord-håndteringsplan, eventuelt midlertidig grundvandsænkning og bortskaffelse af overskudsjord m.v.,

- Fasedelt arkitekt, landskabsarkitekt- og ingeniørprojektering samt rådgivertilsyn i henhold til PAR/FRI´s ydelsesbeskrivelse,

- Myndighedsbehandling hos bygningsmyndigheder inkl. udarbejdelse og godkendelse af brandstrategi,

- Udførelse af boliger med tilhørende bi-funktioner mv. i henhold til byggeprogram og Generelle betingelser inklusive alle installationer og leverancer, der ikke er anført som værende uden for entreprisen,

- Nødvendig tilbagefyldning og komprimering i terræn,

- Udførelse af alle udenomsarealer inden for entreprisegrænse,

- Udførelse iht. Bygningsklasse 2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten forlænges automatisk i forbindelse med forlængelse af byggetiden.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Bygherre påregner at prækvalificere op til 3 - 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.

Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne i rangeret orden viser:

- Erfaring med opførelse af almene boliger,

- Erfaring med DGNB,

- Erfaring med byggeri i tæt bymæssig bebyggelse,

- Erfaring med projekter med en entreprisesum på over 80 mio. kr. ekskl. moms.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- - Årlig omsætning,

- - Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav, årlig omsætning: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 200 000 000 DKK ekskl. moms.

Mindstekrav, soliditetsgrad: Ansøgers soliditetsgrad skal i hvert regnskabsår være mindst 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes vedlægge op til 5 sammenlignelige referencer fra projekter, som er gennemført (AB-aflevering skal være gennemført og godkendt) inden for de seneste 5 år. Med sammenlignelige forstås referencer fra byggeri af etageejendomme på min. 3 plan over terræn indeholdende primært boliger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer.

De sammenlignelige referencer skal hver have en byggesum på minimum 50 000 000 DKK ekskl. moms.

Ansøger skal vedlægge mindst én reference fra et projekt, hvor principperne for DGNB har været anvendt. Denne reference behøver ikke være sammenlignelig, ligesom projektet ikke behøver være gennemført eller certificeret.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne.

Klager over tildeling af kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2018

Send til en kollega

0.175