23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 194-437961
Offentliggjort
09.10.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
06.11.2018 Kl. 12:00

Udbyder

SAB Samvirkende Boligselskaber, Afdeling 3094-3-0001 Sølund

Vindere

Valgt entreprenør

(20.01.2020)
G. Tscherning A/S
Guldalderen 32
2640 Hedehusene

Nedrivning af det eksisterende Sølund og spunsning af byggegruben


SAB Samvirkende Boligselskaber, Afdeling 3094-3-0001 Sølund

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SAB Samvirkende Boligselskaber, Afdeling 3094-3-0001 Sølund
31991617
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Vibeke Gravlund
Telefon: +45 33631284
E-mail: vib@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.byggeweb.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nedrivning af det eksisterende Sølund og spunsning af byggegruben

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45110000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på nedrivning af Plejecenter Sølund og spunsning af byggegruben med henblik på genopførelse af Fremtidens Sølund, der udbydes som en særskilt totalentreprise. Nærværende udbud vedrører alene nedrivning af det eksisterende Sølund og spunsning af byggegruben. Der afholdes orienteringsmøde for alle interesserede ansøgere mandag, den 22.10.2018 kl. 14:00-16:00 hos KAB. Tilmelding skal ske senest den 18.10.2018 til Vibeke Gravlund, e-mail vib@kab-bolig.dk

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på nedrivning af Plejecenter Sølund og spunsning af byggegruben med henblik på genopførelse af Fremtidens Sølund. Opførelsen udbydes som en særskilt totalentreprise. Nærværende udbud vedrører alene nedrivning af det eksisterende Sølund og spunsning af byggegruben. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Såfremt Ordregiver modtager ansøgninger fra mere end 3 egnede ansøgere, vil Ordregiver ud fra nedenstående kriterier udvælge, hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere sker på grundlag af de 5 bedste og mest relevante referencer inden for de seneste 5 år samt CV’er på de tilbudte nøglemedarbejdere:

- Ordregiver vil ved vurderingen af referencerne lægge vægt på størrelsen (værdien) og antallet af ansøgerens relevante referencer, dvs. referencer på nedrivningsopgaver og spunsningsarbejder af sammenligneligt omfang som den udbudte opgave. De 2 typer opgaver behøver ikke at være indeholdt i samme reference. Tilbudsgiver kan således angive 5 referencer for hver type opgave inden for de seneste 5 år,

- Ordregiver vil ved vurderingen af CV’erne lægge vægt på nøglemedarbejdernes relevante erfaring og kompetencer.

Ansøger skal i ESPD’et, jf. Udbudsbilag A, kort beskrive ansøgers relevante referencer, herunder opgavens værdi og tidspunktet for opgavens påbegyndelse og afslutning samt vedlægge CV’er for ansøgers nøglemedarbejdere.

Udvælgelsen finder sted på grundlag af de oplysninger om referencer og egenkapital, som ansøger oplyser i ESPD’et, jf. Udbudsbilag A og de vedlagte CV’er. Ordregiver forbeholder sig dog ret til når som helst at kræve, at ansøgere fremlægger al eller dele af den i Udbudsbilag D anførte dokumentation, hvis Ordregiver skønner, at dette er nødvendigt for, at udbuddet kan gennemføres korrekt.

Hvis ansøgeren indsender mere end 5 referencer på nedrivningsopgaver og 5 referencer på spunsningsopgaver i alt, vil Ordregiver kun tage de første 5 referencer for hver type opgave i betragtning, startende med hovedansøgerens, hvis ansøgeren er et konsortium eller hvis ansøgeren støtter sig på andre enheders kapacitet. Ansøgeren opfordres derfor til kun at vedlægge de i alt 5 referencer for hver type opgave, som ansøgeren ønsker skal tages i betragtningen ved udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder en option på gennemførelse af arbejdet i én etape i stedet for 2 etaper som forudsat i Nedrivningsbeskrivelsen. Tilbudsgiver skal på den baggrund angive, hvilken besparelse i forhold til den samlede prissætning af Nedrivningsbeskrivelsen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.1.1, der kan opnås ved udførelse af Nedrivningsbeskrivelsen i én etape, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.1.1.1.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD’ens del IV.B oplyse sin årsomsætning i de seneste 3 regnskabsår samt ansøgers egenkapital i seneste offentliggjorte årsregnskab.

Følgende mindstekrav til egenthed skal som minimum være opfyldt:

- Gennemsnitlig årsomsætning på baggrund af de 3 senest offentliggjorte årsregnskaber: 40 000 000 DKK, og årsomsætningen må ikke være under 20 000 000 DKK for hvert af disse år,

- Egenkapital: 30 000 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 9.2.1.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD’ens del IV.C angive sine største og bedste referencer vedrørende nedrivning. Referencerne må ikke være mere end 5 år gamle.

Følgende mindstekrav skal som minimum være opfyldt:

- Ansøgeren har mindst 2 referencer på nedrivning af etagebyggeri i tæt bebyggelse og med miljøfarlige stoffer inden for de seneste 5 år

Bemærk, at en ansøger i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis ansøgeren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 9.2.2.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6 er udelukket fra at deltage i udbuddet.

En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende i § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet senest 6 måneder efter, at Ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2018

Send til en kollega

0.109