23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 188-425155
Offentliggjort
29.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.10.2018

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=217956&B=NST

Udbyder

Naturstyrelsen

Vindere

Valgt bygherrerådgiver

(23.12.2018)
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53,
2300 København S

Bygherrerådgivning til byggeledelse og fagtilsyn ved anlæg af vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Naturstyrelsen
33157274
Førstballevej 2
Randbøl
7183
Danmark
Kontaktperson: Inge Stage
Telefon: +45 22100258
E-mail: istag@nst.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=217956&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=217956&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning til byggeledelse og fagtilsyn ved anlæg af vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse

 

Sagsnr.: NST-0466-00009
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71247000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Naturstyrelsen udbyder bygherrerådgivning i form af byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med anlæg af vildsvinehegn på en næsten 70 km lang strækning langs den dansk-tyske grænse i 2019. Udførelsen af anlægsopgaven er for tiden i udbud som 2 hovedentrepriser, henholdsvis entreprise vest beliggende i Tønder kommune og entreprise øst i Aabenraa kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Tønder og Aabenraa kommuner.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Naturstyrelsen udbyder bygherrerådgivning i form af byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med anlæg af vildsvinehegn på en næsten 70 km lang strækning langs den dansk-tyske grænse i 2019. Udførelsen af anlægsopgaven er for tiden i udbud som 2 hovedentrepriser, henholdsvis entreprise vest beliggende i Tønder kommune og entreprise øst i Aabenraa kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan med et skriftligt varsel på 30 dage forlænge Kontrakten én gang. Kontrakten kan forlænges med et antal hele måneder, i alt op til 12 måneder, på uændrede betingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i del IV, afsnit B:

Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge eller henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD del IV, afsnit B:

Erklæring om eller årsregnskab med virksomhedens samlede nettoomsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Ved en sammenslutning af virksomheder beregnes årsomsætningen som virksomhedernes samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder, og i sådanne tilfælde beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves en samlet årsomsætning på mindst 2 600 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af tilsvarende arbejder (referenceliste) i del IV, afsnit C. Referencelisten skal omfatte de betydeligste afsluttede eller igangværende leverancer af tilsvarende arbejder som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af tilsvarende arbejder (referenceliste) i Del IV, afsnit C. Referencelisten skal omfatte de betydeligste afsluttede eller igangværende leverancer af tilsvarende arbejder som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra datoen fra tilbudsfristen.

Hver reference skal indeholde en kort, men klar beskrivelse af den udførte leverance samt tilbudsgivers rolle i udførelsen af leverancen. Endvidere bør referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på og kontaktperson hos kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoerne for hver leverances påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, fx fordi arbejderne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancerne oplyse, hvordan datoen er angivet.

Der kan fremlægges op til 4 referencer. Såfremt tilbudsgiver vedlægger mere end 4 referencer, forbeholder Ordregiver sig ret til at tage kontakt til tilbudsgiver med henblik på fremsendelse af korrekt referenceliste indenfor en af Ordregiver fastsat kort frist. Ordregiver er dog ikke forpligtet til at kontakte tilbudsgiver med henblik på fremsendelse af korrekt referenceliste, men vil i stedet kunne vælge at tage de 4 nyeste referencer vurderet ud fra afslutningsdatoen i betragtning.

Kun den del af referencer, der vedrører arbejder, som er udført ved tilbudsfristens udløb, vil blive tillagt betydning. Hvis der er tale om et igangværende arbejde, er det således alene den del af arbejderne, der allerede er udført ved tilbudsfristens udløb, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Tilbudsgiver vil som udgangspunkt ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencelisten. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav for teknisk og faglig formåen skal der fremlægges mindst 2 og højst 4 referencer til byggeledelse af gennemførte hegningsprojekter eller andre anlægsprojekter med tilsvarende kompleksitet i omfang og indhold som det udbudte. Det kan fx være varierende underbund, varierende terræn, krav om natur- og miljøhensyn, museale hensyn, myndighedssamarbejde, et større antal forskellige lodsejere og/eller under andre krævende forhold som det udbudte, inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for tilbudsfristen. Referencerne skal tilsammen have en kontraktværdi (tilbudsgivers honorar for den del af projektet, der vedrører byggeledelse) på mindst 1 500 000 DKK.

Ved en sammenslutning af virksomheder, fx konsortium, skal de deltagende virksomheder i sammenslutningen blot tilsammen opfylde ordregivers mindstekrav til referencer, og sammenslutningen kan på samme betingelser som andre tilbudsgivere højst fremlægge 4 referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver, og mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld bemyndigelse til at handle på konsortiets vegne.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 29/01/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/10/2018
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A. Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3) Her tilgås udbuddet under 'Igangværende offentlige udbud'. For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon +45 70 20 80 14.

B: Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, eller for at udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Inden beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153.

C. I relation til punkt II.1.5 bemærkes, at beløbet er et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, og at der i den forbindelse kan være betydende forskel på, om anlægsudbuddet resulterer i at rådgiverydelsen skal udføres i relation til 1 eller 2 hovedentreprenører.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, herefter benævnt klagenævnsloven, gælder følgende klagefrister for indgivelse af klage:

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klage, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds emailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2018

Send til en kollega

0.156