23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 184-415311
Offentliggjort
25.09.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
06.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.byggeweb.dk

Udbyder

SAB Samvirkende Boligselskaber, Afdeling 3094-3-0001 Sølund

Vindere

Valgt totalentreprenør

(28.11.2019)
Züblin A/S
Hæstvej 46D
8380 Trige

Opdateringer

Rettelse
(30.10.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 31-10-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 06-11-2018
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Da projektet d.d. fremkommer med nye informationer, herunder udvidelse af den økonomiske ramme (pkt. 1 i rettelsesbladet), skydes fristen for ansøgning om prækvalifikation fra den 31.10.2018 kl. 12:00 til den 6.11.2018 kl. 12:00. Ansøgning skal fremsendes til Ordregiver via Byggeweb.

Opførelse af Fremtidens Sølund i totalentreprise


SAB Samvirkende Boligselskaber, Afdeling 3094-3-0001 Sølund

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SAB Samvirkende Boligselskaber, Afdeling 3094-3-0001 Sølund
31991617
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Vibeke Gravlund
Telefon: +45 33631284
E-mail: vib@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.detnyesoelund.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.byggeweb.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Opførelse af Fremtidens Sølund i Totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører SAB Samvirkende boligselskaber, Afdeling 3094-3-0001 Sølunds udbud af en totalentreprisekontrakt om opførelse af Fremtidens Sølund. Udbudsforretningen og byggesagen gennemføres af KAB – Bygge- og Boligadministration, som forretningsfører for SAB. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling med omvendt licitation.

Byggeopgaven, som skal udføres i Totalentreprise, omfatter:

- Opførelse af plejeboliger,

- Opførelse af servicearealer,

- Opførelse af daginstitution,

- Opførelse af ungdomsboliger,

- Opførelse af et seniorbofællesskab,

- Anlæg af parkeringsarealer og parkeringskælder, og

- Opførelse af erhvervslokaler (microbutikker).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 615 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211200
45211340
45110000
45223310
45223300
45215213
45214100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

C.F. Møller Danmark A/S, som i 2015 vandt projektkonkurrencen om Fremtidens Sølund, har udarbejdet det projektforslag, der ligger til grund for og er en del af projektbeskrivelsen.

Formålet med nærværende udbud, der gennemføres som omvendt licitation, er at opnå tilbud, der i videst muligt omfang opfylder de funktionelle og arkitektoniske beskrivelser, som er indeholdt i Projektforslaget (Udbudsbilag B), og som kan projekteres og opføres inden for den økonomiske Anlægsramme på 615 000 000 DKK.

Den udbudte Totalentreprisekontrakt er to-faset, idet det er forudsat, at Ordregiver og Totalentreprenør samarbejder om optimering og konkretisering af projektet under fase 1 således, at der herefter foretages hovedprojektering og opførelse på Totalentreprisevilkår inden for en fast Anlægsramme. Faseopdelingen er nærmere beskrevet i Totalentreprisekontrakten.

For at sikre kontinuitet og nyttiggørelse af den omfattende brugerinddragelse, der har fundet sted under arbejdet med projektforslaget, er Totalentreprenøren forpligtet til ved overgangen fra fase 1 til fase 2 at overtage Ordregivers forpligtelser og rettigheder, der følger af totalrådgiveraftalen med tillæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 52
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Såfremt Ordregiver modtager ansøgninger fra mere end 3 egnede ansøgere, vil Ordregiver ud fra nedenstående kriterium udvælge, hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere sker på baggrund af de bedste og mest relevante referencer. Der vil ved vurderingen af referencerne blive lagt vægt på størrelsen (værdien) af ansøgerens referencer på de typer af byggerier, der er oplistet i udbudsbetingelsernes pkt. 11.2.2. Det vil herudover blive tillagt positiv vægt jo flere af de oplistede typer af byggerier, der indgår i samme referencer.

Udvælgelsen finder sted på grundlag af ansøgers oplysninger om referencer i ESPD’et, del IV.C, jf. Udbudsbilag C. Ordregiver forbeholder sig dog ret til når som helst at kræve, at ansøgere fremlægger al eller dele af den i Udbudsbilag F anførte dokumentation, hvis Ordregiver skønner, at dette er nødvendigt for, at udbuddet kan gennemføres korrekt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder en option på gennemførelse af Projektforslaget i 1 etape i stedet for 2 etaper, som forudsat i Projektforslaget. Tilbudsgiver skal i tilbudslisten prissætte den besparelse, der kan opnås ved valg af én etape, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 13.1.1.1.

Tilbudsgiver kan herudover tilbyde en række Besparelsesoptioner, der indgår i 1 af Tilbudsgiver udarbejdet sparekatalog, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 13.1.2. Disse optioner samt den besparelse, der kan opnås ved udnyttelse af optionen, beskrives i Tilbudsgivers sparekatalog. Besparelsesoptionerne kan tilvælges af Ordregiver i Totalentreprisekontraktens fase 1.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD’ens del IV.B oplyse sin årsomsætning i de seneste 3 regnskabsår samt ansøgers egenkapital i seneste offentliggjorte årsregnskab.

Følgende mindstekrav til egnethed skal som minimum være opfyldt:

- Gennemsnitlig årsomsætning på baggrund af de 3 senest offentliggjorte årsregnskaber: 600 000 000 DKK, og årsomsætningen må ikke være under 400 000 000 DKK for hvert af disse år,

- Egenkapital: 100 000 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD’ens del IV.C angive sine største og bedste referencer vedrørende opførelse og projektering af følgende typer af større komplekse byggerier med komplekse samarbejdskonstruktioner:

- Alment byggeri,

- Installationstungt byggeri (f.eks. plejeboliger, sundhedsbyggeri, etc.),

- Underjordiske konstruktioner (f.eks. parkeringskælder).

Følgende mindstekrav til egnethed skal som minimum være opfyldt:

- Ansøgeren skal mindst have én reference på opførelse og projektering af hver af de 3 ovennævnte typer af byggerier inden for de seneste 5 år, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.2.2.

Det præciseres, at de ovenfor nævnte byggerier ikke behøver at være indeholdt i samme reference. Det vil således være tilstrækkeligt, at ansøgeren angiver mindst én reference for hver type inden for de seneste 5 år.

Bemærk, at en ansøger i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis ansøgeren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6 er udelukket fra at deltage i udbuddet.

En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende i § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Ansøgerne skal i ESPD’ens del III oplyse, hvorvidt de er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene, jf. også pkt. 11.3 nedenfor.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om klagenævnet for Udbud, gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 1. Efter klagenævnslovens § 6, stk. 4, skal klager, senest samtidig med indgivelse af klage over ordregiver til Klagenævnet, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Ja
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2018

Send til en kollega

0.125