23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 183-414685
Offentliggjort
22.09.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Fors A/S

Udbud af tanktømning


Fors A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fors A/S
33032838
Tåstrup Møllevej 5
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Wagner
Telefon: +45 70202066
E-mail: rwa@fors.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/88556682.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fors.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af tanktømning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90400000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fors A/S udbyder på vegne af Fors Spildevand Lejre A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S tanktømning, herunder transport af slam, aflæsning og rapportering.

Der påregnes indgået en aftale for en periode på 2 år med option på for yderligere 2 x 1 års forlængelse, efter Ordregiver's anmodning for hver delkontrakt.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90410000
90460000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter:

— Tømning af bundfældningstanke på private og offentlige ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning,

— Tømning af samletanke på private ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning. Driftsopgaven omfatter yderligere indmelding af gennemførte tømninger, fejlregistreringer samt lokalisering og tilstand af tankanlæggene til Ordregiver. Registreringer foretages via det elektroniske registreringssystem EnviTrix med slammodul og EnviTrix Bil.

Opgaven omfatter ligeledes ydelser til rapportering, administration og kommunikation med borgere, tankejere, ordregiver og den lokale miljømyndighed.

Opgaven omfatter også ekstra tømninger ved udkald såfremt dette er angivet i kontrakten.

Entreprenøren skal selv erhverve sig alt nødvendigt hardware og software som er nødvendige til indrapportering til EnviTrix fra entreprenørens biler. Indrapporteringen skal ske i forbindelse med tømningen via Softwareprogrammet EnviTrix bil. Bemærk at EnviTrix Bil forudsætter at der er installeret mobilt bredbånd i bilen, og abonnementer til mobilt bredbånd skal ligeledes afholdes af entreprenøren.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sikkerhed og miljøhensyn / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: service, kvalitet, kontrol, fleksibilitet / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Præsentation / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 1 års option på forlængelse af kontrakt

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 135-308509
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af tanktømning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet annulleres grundet fejl i udbudsmaterialet.

I udbuddet er fejlagtigt beskrevet, at de angivne mængder er for 2 år. Dette kan have haft betydning for andres interesse i at byde.

Derudover er prisen angivet til at vægte 50%, mens de øvrige kriterier er angivet til at vægte 40%, i alt 90%, og det kan derfor ikke ´lade sig gøre at sammenligne tilbuddene på en måde som samtidig er ligebehandlende og gennemsigtig.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2018

Send til en kollega

0.158