23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 183-414400
Offentliggjort
22.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.10.2018 Kl. 14:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/91950139.aspx

Udbyder

Odsherred Kommune

Vindere

Valgt firma

(04.04.2019)
Schak Gaards ApS
Egebjergvej 271, Abildøre
4560 Vig

Odsherred Kommune, udbud af vandløbsvedligeholdelse


Odsherred Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odsherred Kommune
Nyvej 22
Højby
4573
Danmark
Kontaktperson: Anne Amalie Høegh-Guldberg Fenger
E-mail: aahfe@odsherred.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/91950139.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.odsherred.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/91950139.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/91950139.aspx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Sweco A/S
Ørestads Boulevard 41
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Henrik Kubel
Telefon: +45 43484461
E-mail: henrik.kubel@sweco.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sweco.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Odsherred Kommune, udbud af vandløbsvedligeholdelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90700000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter vandløbsvedligeholdelse i Odsherred Kommune ("Ordregiver") med en udførelsesperiode fra 2018 til 2022 (4 år). Kontrakten indeholder en option på forlængelse på 2 gange 1 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter følgende hovedydelser:

— Grødeskæring,

— Oprensning af aflejringer på bunden,

— Fjernelse af uønskede vækster på brinkerne,

— Spuling og eventuel rodskæring af rørlagte vandløb,

— Udskiftning af enkelte rør,

— Frigravning af vandløbsudmundinger/ udløb i havet/ på strande. Kontrakten forventes at træde i kraft 1.1.2019. Kontrakten løber til og med 31.12.2022 med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

2 x 1 års forlængelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal give fuld oplysning om firmanavn, registreringsnummer i fagligt register, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Tilbudsgiver skal have tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at gennemføre vandløbsvedligeholdelsesopgaver, som de udbudte.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142.

Hvis Ordregiver ikke kan tilgå regnskabsoplysninger gennem offentlige kilder (CVR.dk eller lignende) skal "vindende tilbudsgiver" fremsende erklæring om tilbudsgivers årsomsætning, egenkapital og soliditetsgrad for hvert af seneste 3 regnskabsår, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for hele virksomhedens levetid.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder krav vedrørende etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

 

Genudbud

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 057-126012
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/10/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/10/2018
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Der forventes genudbud om 4-6 år afhængig af anvendelse af option på forlængelse.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Sammen med tilbuddet skal der medsendes en udfyldt og underskrevet ESPD. Der skal udfylde del II A og B, del III del IV a, saml del VI. Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/ny-udgave-af-espd-og-ny-vejledning-fra-konkurrence-og-forbrugerstyrelsen/ Det samlede udbudsmateriale downloades fra www.mercell.dk og gemmes lokalt på computeren hos tilbudsgiver.

Ordregiver afgiver ikke kontrolbud. Entreprisen indeholder ikke virksomhedsoverdragelse.

ESPD udfyldes via www.mercell.dk

I nærværende sag har Ordregiver vurderet, at der ikke overdrages materielle aktiver og/eller medarbejdere. Spørgsmålet om virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse vil dog bero på den kommende entreprenørs tilrettelæggelse og bemanding af opgaven, og Ordregiver kan ikke gøres ansvarlig herfor.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2018

Send til en kollega

0.109