23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 179-404627
Offentliggjort
18.09.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
15.10.2018

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

fsb

Opdateringer

Annullering
(30.10.2018)

1) Vederlag til tilbudsgivere:
- Der udbetales ikke vederlag for udarbejdelse eller afgivelse af tilbud.
2) Udelukkelsesgrunde:
- UBL § 135, stk. 1-3, § 136 og § 137, nr. 1-6 finder anvendelse.
3) Dokumentation:
- Ordregiver vil i medfør af udbudslovens § 152 kræve dokumentation for ESPD af den vindende tilbudsgiver.
Som endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke ansøger, gør Ordregiver opmærksom på, at Ordregiver er forpligtet til at acceptere en af de former for dokumentation, der fremgår af udbudslovens § 153. For virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, kan denne dokumentation fx ske i form af indsendelse af en serviceattest, som Erhvervsstyrelsen udsteder efter anmodning. Erklæringen er gyldig i ét år, hvorfor ansøger med fordel kan indhente denne allerede tidligt i processen.
Ordregiver er forpligtet til at acceptere dokumentation for økonomisk og finansiel formåen ved ethvert dokument, der lever op til kravene i udbudslovens § 154. Denne dokumentation kan fx ske ved indsendelse af et årsregnskab eller uddrag heraf.
Som dokumentation for opfyldelse af kravene til teknisk og faglig formåen, stiller Ordregiver alene krav om fremlæggelse af referencer.
4) Begrundelse for annullation:
Ordregiver har truffet beslutning om annullation af udbudsproceduren offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2018/S 179-404627, om renovering af kollegieboliger i hovedentreprise.
Annullationsbeslutningen er truffet, idet Ordregiver har modtaget tolv ansøgninger om prækvalifikation, hvor ingen af de 12 ansøgninger har opfyldt samtlige af de i udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1.3), opstillede mindstekrav til teknisk og fagligt kapacitet.
I den forbindelse skal det fremhæves, at ved vurdering af én af ansøgningerne kunne Ordregiver ikke konstatere endegyldigt, hvorvidt ansøgningen opfyldte alle mindstekrav. Under alle omstændigheder er det Ordregivers vurdering, at én ansøger ikke udgør et tilstrækkeligt ansøgerfelt for at skabe den bedst mulige konkurrence om den udbudte opgave.
Ordregiver har til hensigt at genudbyde opgaven med en mindre foretagen revision af omfanget af mindstekrav samt den pågældende tidsplan.

Rasmus Nielsen Kollegium – renovering af køkken og bad mv. i ungdomsboliger i hovedentreprise


fsb

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
fsb
10355117
Rådhuspladsen 59
København V
1550
Danmark
Kontaktperson: Sara Weiss
E-mail: swe@fsb.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.fsb.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rasmus Nielsen Kollegium – renovering af køkken og bad mv. i ungdomsboliger i hovedentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214700
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

For adgang til udbudsmaterialet, gå ind på https://www.rib-software.dk/ - (Byggeweb) - Søg: TN782159A.

Byggesagen omhandler ombygning af Rasmus Nielsen Kollegium, Brigadevej 50, 2300 København S.

Entreprisen, som bl.a. består i renovering af kollegiets 219 værelser med nyt køkken og bad samt nye installationer i form af bl.a. nye ventilationsanlæg og nye VVS-installationer, vil blandt andet indeholde følgende fag:

- Nedrivnings- og saneringsarbejder,

- Murerarbejder,

- Tømrerarbejder, herunder tagarbejder og gulvarbejder,

- Malerarbejde,

- VVS og ventilationsarbejder,

- El-arbejder,

- Inventar, herunder tekøkkener og fast inventar,

- Ventilation.

Byggeriet udføres i etaper, hvor den del af bygningen, som ikke indgår i en byggeetape, vil være i brug under byggeperioden.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 440 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Rasmus Nielsen Kollegium, Brigadevej 50, 2300 København S.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes som udbud med forhandling efter udbudslovens § § 61-66. Bygherren forventer at prækvalificere 3 virksomheder, der inviteres til at afgive tilbud.

Kriterium for tildeling af entreprisekontrakten er det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

1) Beskrivelse af forhandlingsforløbet (overordnede træk - der henvises til udbudsbetingelserne).

1.1) Indledende tilbud:

De indledende tilbud skal være baseret på det udbudsmateriale, der er beskrevet i udbudsbetingelsernes, pkt. 3.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, og tilbudsgiverne kan derfor ikke påregne, at der gennemføres forhandlingsrunder.

1.2) Gennemførelse af forhandlingerne efter afgivelse af indledende tilbud:

Efter modtagelse af de indledende tilbud af de prækvalificerede ansøgere afholder Ordregiver individuelle forhandlingsmøder med de tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Tilbudsgiverne vil hver især modtage individuelle referater af forhandlingsmødet.

Ordregiver afholder ét forhandlingsmøde med hver tilbudsgiver, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlingerne med Ordregiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at indkalde til endnu et forhandlingsmøde, hvis dette vurderes nødvendigt. Alle tilbudsgivere vil i så fald blive inviteret til et møde.

1.3) Tema for forhandlingsmøder:

Det er som udgangspunkt den enkelte tilbudsgivers tilbud, der er emnet for forhandlingerne, herunder muligheder for at optimere tilbudsgivers tilbud.

Derudover ønsker Ordregiver at have en dialog omkring, hvorvidt Ordregivers udbudsmateriale kan optimeres, herunder om der er forhold som vurderes at udgøre væsentlige risiko- eller omkostningsfaktorer.

Ordregiver vil desuden give feedback på stærke og svage punkter i de indledende tilbud. Tilbudsgiver kan dog ikke forvente, at Ordregiver nødvendigvis giver feedback på samtlige stærke og svage punkter i tilbuddet. Endelig dagsorden for forhandlingsmøderne vil blive udsendt til tilbudsgiverne før forhandlingsmøderne.

Der kan ikke forhandles om grundlæggende elementer, herunder mindstekrav og kriterier for tildeling.

1.4) Revideret udbudsmateriale og revideret (endeligt) tilbud:

Ordregiver kan vælge at foretage tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af oplysninger og erfaringer opnået gennem forhandlingerne.

Det reviderede (endelige) tilbud skal afgives på baggrund af det endelige udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 440 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver har som anført til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder mindstekrav til udvælgelseskriterierne, overstiger 3, vil Ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier:

- Referencer: Hvilke ansøgere, der på baggrund af de fremlagte referencer, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den udbudte opgave. Ved vurderingen heraf vil Ordregiver særligt lægge vægt på

(i) relevansen af de fremlagte referencer,

(ii) ansøgers egen del af opgaven, og

(iii) entreprisesummen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optionerne er beskrevet i tilbudslisten (Udbudsdokument D). Optionerne vedrører forskellige udførelsesmåder for bygge & anlægsarbejderne. Der er tilsvarende optioner på drift af ventilationsanlægget både under og efter byggeperioden.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Projektets entreprisearbejder er ikke opdelt i delkontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder bl.a. forventede stordriftsfordele samt omkostninger til kontraktadministration.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at deltage i prækvalifikationen skal alle ansøgere aflevere et udfyldt European Single Procurement Document ("ESPD"). ESPD skal indeholde følgende erklæringer:

- Årlig omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

En ansøgning vil kun blive taget i betragtning, hvis ovenstående erklæringer er blevet udfyldt i ESPD. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at indhente supplerende oplysninger i medfør af udbudslovens regler herom. Erklæringer kan ikke afleveres i andet format end ESPD.

Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger afgives for samtlige deltagere.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal de pågældende enheder hæfte solidarisk med ansøger for kontraktens gennemførelse. Erklæring om solidarisk hæftelse skal medsendes ESPD. Der skal afleveres et udfyldt ESPD for hver af de enheder, som en ansøger baserer sig på. Der skal derimod ikke afleveres et udfyldt ESPD for underleverandører, hvis kapacitet ansøger ikke baserer sig på. Ansøger opfordres til at anvende den af Ordregiver udarbejdede støtteerklæring (Udbudsdokument E). Hvis ansøger indgår i en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal ansøger udpege en fælles repræsentant i relation til udbudsproceduren. Ansøger skal i den forbindelse anvende Ordregivers konsortiumerklæring (Udbudsdokument F).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- At ansøger har haft en årlig omsætning på mindst 20 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- At ansøger har haft en egenkapital på mindst 7 000 000 DKK for det senest afsluttet regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

- At ansøger fremkommer med mindst 3 og maksimalt 5 referencer på hovedentrepriser eller totalentrepriser om renovering af boliger, herunder f.eks. boligbyggeri, plejeboliger, institutioner mv., som enten er igangværende eller er afsluttet inden for de seneste 5 år. Afleveres der mere end 5 referencer, vil Ordregiver kun inddrage de 5 referencer, der er uploadet først,

- For hver reference skal følgende oplyses:

(i) perioden for opgavens udførsel,

(ii) navnet på bygherren,

(iii) kontaktperson hos bygherren,

(iv) navnet på den tekniske rådgiver,

(v) opgavens art/type (fx boligbyggeri, plejeboliger, institutionsbyggeri mv.),

(vi) entrepriseformen,

(vii) en kort beskrivelse af projektet, herunder ansøgers egen rolle i projektet, med fokus på, hvorfor sagen er relevant for nærværende sag,

(viii) den samlede entreprisesum,

(ix) ansøgers egen del af entreprisesummen og beskrivelse af, om entreprisen har været etapeinddelt.

- At mindst én af ansøgers referencer, der lever op til kravene ovenfor, er en entreprise med en samlet entreprisesum på mindst 25 000 000 DKK.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte bygherren på de referencer, som ansøger er fremkommet med.

En ansøgning vil kun blive taget i betragtning, hvis ovenstående erklæringer er blevet udfyldt i ESPD. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at indhente supplerende oplysninger i medfør af udbudslovens regler herom. Erklæringer kan ikke afleveres i andet format end ESPD.

Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger afgives for samtlige deltagere.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af bygge- og anlægsarbejdet (referencer), skal de konkrete dele af bygge- og anlægsarbejdet udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Der skal afleveres et udfyldt ESPD for hver af de enheder, som en ansøger baserer sig på. Der skal derimod ikke afleveres et udfyldt ESPD for underleverandører, hvis kapacitet ansøger ikke baserer sig på. Ansøger opfordres til at anvende den af Ordregiver udarbejdede støtteerklæring (Udbudsdokument E). Hvis ansøger indgår i en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal ansøger udpege en fælles repræsentant i relation til udbudsproceduren. Ansøger skal i den forbindelse anvende Ordregivers konsortiumerklæring (Udbudsdokument F).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Se ovenstående.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Den tilbudsgiver som får tildelt entreprisekontrakten skal opfylde fsb's arbejdsklausuler, jf. udkast til hovedentreprisekontrakt, afsnit 15.0.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/10/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Vederlag til tilbudsgivere:

- Der udbetales ikke vederlag for udarbejdelse eller afgivelse af tilbud.

2) Udelukkelsesgrunde:

UBL § 135, stk. 1-3, § 136 og § 137, nr. 1-6 finder anvendelse.

3) Dokumentation:

Ordregiver vil i medfør af udbudslovens § 152 kræve dokumentation for ESPD af den vindende tilbudsgiver.

Som endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke ansøger, gør Ordregiver opmærksom på, at Ordregiver er forpligtet til at acceptere en af de former for dokumentation, der fremgår af udbudslovens § 153. For virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, kan denne dokumentation fx ske i form af indsendelse af en serviceattest, som Erhvervsstyrelsen udsteder efter anmodning. Erklæringen er gyldig i ét år, hvorfor ansøger med fordel kan indhente denne allerede tidligt i processen.

Ordregiver er forpligtet til at acceptere dokumentation for økonomisk og finansiel formåen ved ethvert dokument, der lever op til kravene i udbudslovens § 154. Denne dokumentation kan fx ske ved indsendelse af et årsregnskab eller uddrag heraf.

Som dokumentation for opfyldelse af kravene til teknisk og faglig formåen, stiller Ordregiver alene krav om fremlæggelse af referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud.

Klage over ikke at være blevet udvalgt (prækvalificeret) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1.

Øvrige klager over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 1. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der nedlægges påstand om opsættende virkning af klagen, jf. § 6, stk. 4.

Se tilsvarende: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2018

Send til en kollega

0.118