23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 167-379705
Offentliggjort
31.08.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
28.09.2018 Kl. 13:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Lejerbo, Næstved, Afdeling 182-1 Skovparken

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(09.04.2019)
Enemærke & Petersen A/S

Udbud af hovedentreprisekontrakt i forbindelse med renovering af Skovparken i Næstved

(15.04.2019)
Enemærke & Petersen A/S
Klostergården, Ole Hansens Vej 1
4100 Ringsted

Hovedentreprisekontrakt i forbindelse med renovering af Skovparken i Næstved


Lejerbo, Næstved, Afdeling 182-1 Skovparken

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lejerbo, Næstved, Afdeling 182-1 Skovparken
28789262
c/o Lejerbo, Gammel Køge Landevej 26
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Kasper Sylow Hansen
E-mail: ksh@mowe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.lejerbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af hovedentreprisekontrakt i forbindelse med renovering af Skovparken i Næstved

 

Sagsnr.: 105254
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arbejderne omfatter nedrivning af eksisterende bygningsdele, herunder, skakte, badeværelser, indervægge, indvendige døre, køkkener, gulve/dæk, el og vvs.

Arbejderne indeholder opbygning af nyt terrændæk, gulve, indervægge, køkkener, el, vvs, etablering af niveaufri adgang ved tilgængelighedsboliger, opsætning af nye indvendige døre samt maler arbejder.

I forbindelse med udførelse af arbejderne skal der udføres sanering for miljøfarlige stoffer som bly, asbest samt skimmelsvamp.

Beboerne vil være genhuset, og boligerne vil stå tomme etapevis under renoveringen.

Levering, opstilling, drift i udførelsesforløbet og reetablering efter af genhusningspavilloner i bebyggelsen er en del af entreprisen.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://www.rib-software.dk via TN-nummeret, TN434359A.

Der kan downloades en brugermanual via http://web.rib-software.dk/bredanadk-a7gdw/pages/0qtb2ef8eeaa6fbl84ppsq.html

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Næstved.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-66.

Udbudsprocessen består af følgende faser:

(a) En prækvalifikationsfase, som er nærmere beskrevet i dette dokument,

(b) En forhandlingsfase, som er beskrevet nærmere i dokumentet forhandlings- og tilbudsbetingelser,

(c) En endelig tilbudsfase, som også er beskrevet nærmere i dokumentet forhandlings- og tilbudsbetingelser.

I prækvalifikationsfasen vil Lejerbo udvælge (op til) 4 ansøgere til at afgive tilbud på opgaven.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Lejerbo modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 4 egnede ansøgere, vil Lejerbo begrænse antallet af ansøgere til 4.

I ESPD’ens afsnit V skal ansøgeren oplyse op til 2 referencer.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Udførelsestidspunkt;

3) Entrepriseform;

4) Entreprisesum;

5) Kort projektbeskrivelse, herunder størrelse på opgaven i bruttoetageareal;

6) Ansøgers rolle og ansvar i projektet;

7) Oplysning om genhusning.

Referenceprojekter må maksimalt være 5 år gamle på ansøgningstidspunktet.

Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

Ved vurderingen vil Lejerbo lægge vægt på:

(a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af renoveringsopgaver i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hoved- eller totalentreprenør,

(b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum og omfang,

(c) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter,

(d) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med alment byggeri.

Kriterierne a-d vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/09/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Lejerbo har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Lejerbo har indgået en kontrakt regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/08/2018

Send til en kollega

0.132